A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Daniel 1

1
V treťom roku panovania Jojakima, judského kráľa, pritiahol k Jeruzalemu babylonský kráľ Nabuchodonozor a obľahol ho.
2
Pán mu vydal do rúk Jojakima, judského kráľa, tiež časť nádob Božieho Chrámu, ktoré on zaniesol do krajiny Šinear, do chrámu svojho boha, kde nádoby uložil do klenotnice.
3
Kráľ kázal Ašpenazovi, veliteľovi svojich dvoranov, aby vybral izraelských mládencov z kráľovského a šľachtického rodu,
4
mládencov bez chyby, pekného zovňajšku, vyučených v každej vede, vzdelaných, rozumných a schopných služby na kráľovskom dvore, a aby ich vyučil chaldejskému písomníctvu a reči.
5
Kráľ im pridelil dennú dávku potravín a vína zo svojho stola. Mali byť vzdelávaní tri roky a na konci toho času mali vstúpiť do kráľovskej služby.
6
Medzi nimi boli Júdovci Daniel, Ananiáš, Mišael a Azariáš.
7
Veliteľ dvoranov im dal mená: Danielovi Baltazár, Ananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abed Nego.
8
Ale Daniel, rozhodnutý, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom z jeho stola, prosil veliteľa, aby ho toho ušetril.
9
Boh spôsobil, že Daniel našiel milosť a milosrdenstvo u veliteľa.
10
Ale veliteľ dvoranov povedal Danielovi: "Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý vám pridelil jedlo i nápoj. Ak uvidí, že vaše tváre sú chudšie ako mládencov vášho veku, bude ma to stáť hlavu."
11
Vtedy Daniel povedal strážcovi, ktorému veliteľ zveril Daniela, Ananiáša, Mišaela a Azariáša:
12
"Prosím ťa, podrob nás skúške po desať dní. Nech nám dajú jesť zeleninu a piť vodu.
13
Potom porovnaj náš výzor s výzorom mládencov, ktorí jedia kráľovské jedlá, a nalož so svojimi sluhami podľa toho, ako uvidíš."
14
Strážca súhlasil s tým, o čo ho žiadali, a podrobil ich skúške po desať dní.
15
Po desiatich dňoch vyzerali lepšie a tučnejšie než všetci mládenci, ktorí jedli kráľovské jedlá.
16
Odvtedy im dozorca odňal jedlá, ktoré mali jesť, a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu.
17
Týmto štyrom mládencom dal Boh poznať a chápať všetky knihy a všetku múdrosť. Danielovi dal dar vysvetľovať všetky videnia a sny.
18
Keď prišiel čas, ktorý kráľ určil, aby mu boli privedení, veliteľ dvoranov ich uviedol pred Nabuchodonozora.
19
Kráľ sa s nimi rozprával a nenašiel medzi všetkými nikoho ako Daniel, Ananiáš, Mišael a Azariáš. Tak vstúpili do kráľovských služieb.
20
Keď sa s nimi kráľ radil v hocijakej veci, kde bolo treba múdrosť a úsudok, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých mágov a astrológov celého jeho kráľovstva.
21
Tak tam Daniel zostal až do prvého roku kráľa Kýra.
Daniel 1:1
Daniel 1:2
Daniel 1:3
Daniel 1:4
Daniel 1:5
Daniel 1:6
Daniel 1:7
Daniel 1:8
Daniel 1:9
Daniel 1:10
Daniel 1:11
Daniel 1:12
Daniel 1:13
Daniel 1:14
Daniel 1:15
Daniel 1:16
Daniel 1:17
Daniel 1:18
Daniel 1:19
Daniel 1:20
Daniel 1:21
Daniel 1 / Dan 1
Daniel 2 / Dan 2
Daniel 3 / Dan 3
Daniel 4 / Dan 4
Daniel 5 / Dan 5
Daniel 6 / Dan 6
Daniel 7 / Dan 7
Daniel 8 / Dan 8
Daniel 9 / Dan 9
Daniel 10 / Dan 10
Daniel 11 / Dan 11
Daniel 12 / Dan 12