A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 45

1
Keď budete deliť krajinu žrebom pre kmene ako dedičstvo, darujte Jahvemu dar, svätú časť zeme, dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhú a dvadsaťtisíc lakťov širokú. Toto územie bude sväté v celom svojom rozsahu.
2
Z toho bude štvorec päťsto lakťov krát päťsto pre svätyňu a naokolo voľné miesto päťdesiat lakťov.
3
Z toho priestoru vymeraj dĺžku dvadsaťpäťtisíc lakťov krát desaťtisíc šírky, kde bude stáť svätyňa, Svätyňa Svätých.
4
Toto je svätá časť zeme patriaca kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pri svojej službe pristupujú k Jahvemu. Bude tam miesto pre ich domy a svätý pozemok pre svätyňu.
5
Ďalšie územie dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhé a desaťtisíc široké bude patriť Levitom slúžiacim v Chráme. Bude to ich majetok na obytné mestá.
6
Mestu dajte do vlastníctva pozemok päťtisíc lakťov široký a dvadsaťpäťtisíc dlhý, priliehajúci k časti pridelenej svätyni, to bude patriť celému domu Izraela.
7
Kniežaťu bude patriť územie z každej strany posvätnej časti a vlastníctva mesta, na západnej strane smerom na západ a na východnej strane smerom na východ. Územie v dĺžke jedného podielu od východnej po západnú hranicu krajiny.
8
To bude jeho majetok v Izraeli, aby kniežatá už neutláčali môj ľud, ale zem nechali domu Izraela, jeho kmeňom.
9
Takto hovorí Pán Jahve: "Dosť už, izraelské kniežatá! Prestaňte s násilím a s útlakom! Zachovávajte právo a spravodlivosť! Prestaňte drancovať môj ľud! To je výrok Pána Jahveho.
10
Používajte spravodlivé váhy, spravodlivú mericu a spravodlivý okov!
11
Merica i okov majú mať rovnakú mieru, merica nech je desatinou suda a okov tiež desatinou suda. Tak sa miery budú riadiť podľa suda.
12
Šekel má vážiť dvadsať gér. Dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov budú jedna mina.
13
Budete odovzdávať tieto príspevky: šestinu merice od suda pšenice a šestinu merice od suda jačmeňa.
14
Jeden okov oleja od desiatich okovov, to je od suda o desiatich okovoch, od suda, lebo desať okovov tvorí jeden sud.
15
Jednu ovcu zo stáda za každých dvesto z izraelských nív na obety, celopaly a obety spoluúčasti. To bude uzmierenie za vás, výrok Pána Jahveho.
16
Celý ľud krajiny je zaviazaný týmito dávkami izraelskému kniežaťu.
17
Knieža zasa bude mať na starosti celopaly, obety obilia a obety nápojov počas pútnických sviatkov, novomesiacov, sobôt a počas všetkých sviatkov Izraela. On sa postará o obetu za hriech, obetu nekrvavú, celopaly a obety spoluúčasti, potrebné na uzmierenie za dom Izraela."
18
Takto hovorí Pán Jahve: "Prvého dňa prvého mesiaca vezmeš mladého býka bez chyby na očistenie svätyne.
19
Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže ňou veraje Chrámu, štyri uhly oltárneho podstavca a verajte brány vnútorného nádvoria.
20
To isté urobíte siedmeho dňa mesiaca za tých, čo zhrešili z omylu alebo z nevedomosti. Takto vykonáte uzmierenie za Chrám.
21
Štrnásteho dňa prvého mesiaca budete sláviť Paschu, sedemdňový sviatok, počas ktorého budete jesť nekvasené chleby.
22
V ten deň knieža obetuje býka ako obetu za hriechy, za seba a za všetok ľud krajiny.
23
Počas siedmich dní sviatkov obetuje Jahvemu ako celopal sedem býkov a sedem baranov, bez chyby, a to denne počas tých siedmich dní, a každý deň jedného capa ako obetu za hriech.
24
A ako nekrvavú obetu obetuje mericu obilia s každým býkom a mericu s každým baranom, tiež na každú mericu obilia jednu šestinu okova oleja.
25
Knieža má vykonať to isté pätnásteho dňa siedmeho mesiaca na sviatok, a to počas siedmich dní: obetovať obetu za hriech, celopal a to isté množstvo obilia i oleja."
Ezechiel 45:1
Ezechiel 45:2
Ezechiel 45:3
Ezechiel 45:4
Ezechiel 45:5
Ezechiel 45:6
Ezechiel 45:7
Ezechiel 45:8
Ezechiel 45:9
Ezechiel 45:10
Ezechiel 45:11
Ezechiel 45:12
Ezechiel 45:13
Ezechiel 45:14
Ezechiel 45:15
Ezechiel 45:16
Ezechiel 45:17
Ezechiel 45:18
Ezechiel 45:19
Ezechiel 45:20
Ezechiel 45:21
Ezechiel 45:22
Ezechiel 45:23
Ezechiel 45:24
Ezechiel 45:25
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48