A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 43

1
Zaviedol ma k bráne, k bráne obrátenej na východ
2
a hľa, sláva Boha Izraela prichádzala od východu. Jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd a zem sa jagala jeho slávou.
3
Toto videnie bolo podobné videniu, ktoré som mal, keď prichádzal ničiť mesto, tiež videniu, ktoré som mal pri rieke Kebar. Nato som padol na tvár.
4
Jahveho sláva vošla do Chrámu bránou obrátenou k východu.
5
Duch ma zdvihol a preniesol ma do vnútorného nádvoria a hľa, Jahveho sláva napĺňala Chrám.
6
Zakiaľ ten človek stál pri mne, počul som kohosi, čo mi hovoril z Chrámu,
7
povedal mi: "Syn človeka, pozri miesto pre môj trón, miesto, kde si zastanem, kde budem bývať uprostred izraelských synov naveky: ani Izraelci, ani ich králi nikdy už nepoškvrnia moje sväté meno svojou modloslužbou a mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú.
8
Svoje prahy položili vedľa mojich prahov a svoje dvere vedľa mojich dvier, že len múr bol medzi mnou a nimi. Moje meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali, preto som ich zničil vo svojom hneve.
9
Odteraz odstránia spredo mňa svoju modloslužbu a mŕtvoly svojich kráľov a ja budem bývať naveky uprostred nich.
10
Syn človeka, opíš domu Izraela Chrám, aby rozmerali jeho plán a hanbili sa za svoje hriechy.
11
Ak sa budú hanbiť za všetko, čo popáchali, vysvetli im podobu Chrámu, jeho zariadenie, jeho východy a vchody, všetky podrobnosti a zvláštnosti, jeho plán a jeho pravidlá. Všetko im to daj na písme, aby zachovávali všetky tieto plány a všetky tieto pravidlá a uskutočnili ich.
12
Toto je úprava Chrámu: má byť stavaný na vrchole hory a celé územie, ktoré obklopuje, bude svätosväté. Toto je úprava Chrámu."
13
Toto sú rozmery oltára v lakťoch: základňa jeden lakeť na jeden lakeť šírky; na okraji oltára bol žliabok na jednu piaď. To bol okraj oltára.
14
Od základne spočívajúcej na zemi až po jeden lakeť širokú obrubu nižšej plošiny boli dva lakte; od tejto nižšej plošiny po obrubu vyššej plošiny, širokú jeden lakeť, boli štyri lakte.
15
Oltárne ohnisko bolo štyri lakte vysoké a od ohniska nahor boli štyri rohy.
16
Ohnisko bolo dvanásť lakťov dlhé a dvanásť lakťov široké; jeho štyri strany tvorili štvorec.
17
Vyššia plošina bola štvorec štrnásť lakťov dlhý a štrnásť lakťov široký; navôkol bola obruba hlboká pol lakťa. Podstavec dookola jeden lakeť. Vystupovalo sa k nemu schodmi od východu.
18
Povedal mi: "Syn človeka, takto hovorí Pán Jahve: Toto sú predpisy týkajúce sa oltára, keď bude postavený, aby sa na ňom obetovali celopaly a kropili ho krvou:
19
Kňazi — Leviti zo Sadokovej rodiny, oni jediní sa môžu priblížiť ku mne a slúžiť mi. To je Jahveho výrok. Im pridelíš mladého býka na obetu za hriechy.
20
Vezmeš z jeho krvi, pomažeš ňou štyri rohy oltára, štyri uhly hornej plošiny a jeho obrubu dookola. Tak ho očistíš od hriechov a vykonáš zaň uzmierenie.
21
Potom vezmeš býka určeného na obetu za hriech: spália ho celého na mieste chrámoviska k tomu určenom, ale mimo svätyne.
22
Na druhý deň obetuje za hriechy bezchybného capa a nech oltár očistia od hriechu, ako urobili s býkom.
23
Keď dokončíš očisťovanie oltára od hriechu, obetuj mladého bezchybného býka a bezchybného barana zo stáda.
24
Priveď ich pred Jahveho a nech ich kňazi posypú soľou a obetujú Jahvemu ako celopaly.
25
Sedem dní, a to každý deň, budeš obetovať na obetu za hriechy capa, býka a barana zo stáda, všetko bezchybných.
26
Sedem dní bude trvať uzmierovanie za oltár, jeho rituálne očisťovanie a posväcovanie.
27
Keď sa skončia tieto dni, ôsmeho dňa a nasledujúce dni nech kňazi obetujú na oltári vaše celopalné obety, vaše obety spoluúčasti a ja vás prijmem na milosť." Toto je výrok Pána Jahveho.
Ezechiel 43:1
Ezechiel 43:2
Ezechiel 43:3
Ezechiel 43:4
Ezechiel 43:5
Ezechiel 43:6
Ezechiel 43:7
Ezechiel 43:8
Ezechiel 43:9
Ezechiel 43:10
Ezechiel 43:11
Ezechiel 43:12
Ezechiel 43:13
Ezechiel 43:14
Ezechiel 43:15
Ezechiel 43:16
Ezechiel 43:17
Ezechiel 43:18
Ezechiel 43:19
Ezechiel 43:20
Ezechiel 43:21
Ezechiel 43:22
Ezechiel 43:23
Ezechiel 43:24
Ezechiel 43:25
Ezechiel 43:26
Ezechiel 43:27
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48