A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 37

1
Jahveho ruka spočinula na mne, Jahve ma svojím Duchom vyniesol von a zložil ma uprostred doliny, doliny plnej kostí.
2
Dal sa mi poprechádzať pomedzi ne všetkými smermi. A tých kostí bolo veľmi veľa na povrchu tej doliny a boli celkom vyschnuté.
3
Povedal mi: "Syn človeka, môžu tieto kosti ožiť?" Odpovedal som: "Pane Jahve, len ty to vieš."
4
Povedal mi: "Prorokuj nad týmito kosťami. Oznám im: Vyschnuté kosti, počúvajte Jahveho slovo!
5
Takto hovorí Pán Jahve týmto kostiam: Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete.
6
Vložím do vás nervy, dám na vás narásť mäso, obtiahnem vás kožou, vdýchnem do vás ducha a budete žiť. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve."
7
Prorokoval som teda, ako som dostal príkaz. Vo chvíli, ako som začal prorokovať, nastal šum, potom chvenie. Kosti sa pohli a priblížili sa, každá k patričnej kosti.
8
Pozeral som, a tu sa na nich objavili nervy, narastalo mäso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v sebe nemali.
9
Povedal mi: "Prorokuj duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Takto hovorí Pán Jahve: Duch, príď od štyroch vetrov, dýchni na týchto zabitých, nech ožijú."
10
Prorokoval som, ako mi prikázal. Duch vošiel do nich a znovu ožili. Postavili sa na nohy: bolo to veľké, nesmierne vojsko.
11
Povedal mi: "Syn človeka, tieto kosti sú celý dom Izraela. Oni hovoria: Kosti nám zoschli, nádej nám zanikla, sme stratení.
12
Preto prorokuj. Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ľud môj, pootváram vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a privediem vás späť do izraelskej krajiny.
13
Vtedy si uvedomíte, že ja som váš Boh, keď pootváram vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ó, môj ľud!
14
Svojho Ducha vložím do vás a vy ožijete. Dám vám spočinúť na vašej vlastnej pôde a uvedomíte si, že ja, Jahve, som to povedal a že to splním." To je Jahveho výrok.
15
Jahveho slovo mi došlo takto:
16
"Syn človeka, vezmi si drevenú doštičku a napíš na ňu: Júda a Izraelci, ktorí sú s ním. Vezmi druhú doštičku a napíš na ňu: Jozef, Efraimova doska, a celý dom Izraela, ktorý je s ním.
17
Prilož ich jednu k druhej, aby tvorili jednu dosku dreva, aby boli jedným v tvojej ruke!
18
Keď sa ťa budú pýtať synovia tvojho ľudu: Nemohol by si nám vysvetliť, čo tým chceš povedať?
19
Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja vezmem Jozefovu dosku, ktorá patrí Efraimovi a izraelským kmeňom, jeho spojencom, a priložím k Júdovej tabuľke. Tak z nich spravím jedinú drevenú dosku, budú jedným v mojej ruke.
20
Drevá, na ktoré píšeš, drž vo svojej ruke, aby ich všetci mohli vidieť.
21
Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vezmem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli. Pozbieram ich zo všetkých strán a privediem ich do ich krajiny.
22
Urobím z nich jeden národ v krajine, na izraelských vrchoch, a jeden kráľ bude kráľom pre všetkých. Nebudú už dvoma národmi, nebudú už rozdelení na dve kráľovstvá.
23
Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všetkými svojimi zločinmi. Oslobodím ich od všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.
24
Môj sluha Dávid bude kraľovať nad nimi, všetci budú mať jedného pastiera. Budú žiť podľa mojich zákonov, budú zachovávať moje nariadenia a uvádzať ich do života.
25
Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. Budú v nej bývať oni, ich deti a ich detné deti naveky. Môj sluha Dávid bude ich kráľom naveky.
26
Uzavriem s nimi zmluvu pokoja, bude to s nimi zmluva večná. Upevním a rozmnožím ich a umiestnim svoju svätyňu prostred nich naveky.
27
Môj príbytok bude medzi nimi: ja budem ich Boh a oni budú môj ľud.
28
Národy si uvedomia, že ja som Jahve, ktorý posväcuje Izraela, keď moja svätyňa bude prostred nich naveky."
Ezechiel 37:1
Ezechiel 37:2
Ezechiel 37:3
Ezechiel 37:4
Ezechiel 37:5
Ezechiel 37:6
Ezechiel 37:7
Ezechiel 37:8
Ezechiel 37:9
Ezechiel 37:10
Ezechiel 37:11
Ezechiel 37:12
Ezechiel 37:13
Ezechiel 37:14
Ezechiel 37:15
Ezechiel 37:16
Ezechiel 37:17
Ezechiel 37:18
Ezechiel 37:19
Ezechiel 37:20
Ezechiel 37:21
Ezechiel 37:22
Ezechiel 37:23
Ezechiel 37:24
Ezechiel 37:25
Ezechiel 37:26
Ezechiel 37:27
Ezechiel 37:28
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48