A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 36

1
"Teraz, syn človeka, prednes proroctvo o izraelských horách! Povedz: Izraelské hory, počujte Jahveho slovo!
2
Takto hovorí Pán Jahve: Pretože nepriateľ povedal proti vám: Aha! Večné výšiny stali sa naším majetkom,
3
preto prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Vy, izraelské hory, všetci navôkol vás pustošili a šliapali, keď ste sa stali majetkom ostatných národov a boli ste predmetom rečí a urážok ľudu.
4
Preto počujte slovo Pána Jahveho. Takto hovorí Pán Jahve horám, kopcom, potokom, spustošeným zrúcaninám a opusteným mestám, vyplieneným a vysmievaným ostatnými okolitými národmi navôkol.
5
Nuž takto hovorí Pán Jahve: Veru, v zápale svojej žiarlivej lásky hovorím proti celému Edomu a proti ostatným národom, ktoré s radosťou srdca a s pohŕdaním duše zabrali moju krajinu a vyplienili ju.
6
Preto prorokuj o izraelskej krajine. Povedz horám a kopcom, potokom a dolinám: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, hovorím so žiarlivou láskou a s veľkým hnevom, lebo ste museli znášať pohŕdanie národov.
7
Preto takto hovorí Pán Jahve: Prisahám so zdvihnutou rukou, že národy, ktoré sú navôkol vás, budú znášať pohŕdanie národov.
8
A vy, izraelské vrchy, vyžeňte ratolesti, prineste ovocie pre môj izraelský ľud, lebo sa čoskoro vráti.
9
Pozrite teraz, prichádzam k vám, obraciam sa k vám, budete obrábané a obsiate.
10
Rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraela. Mestá budú znovu zaľudnené a zboreniská znovu vybudované.
11
Rozmnožím na vás ľudí i zvieratá, zveľadia sa a budú plodní. Zaľudním vás ako za pradávna, dám vám väčší blahobyt ako kedysi. Tým si uvedomíte, že ja som Jahve.
12
Privediem ľudí — môj izraelský ľud, aby znovu chodili po tvojich chodníkoch. Usadia sa v tebe a budeš ich dedičstvom a nikdy ich už nezbavíš detí.
13
Takto hovorí Pán Jahve: Pretože hovoria o tebe: Ty si krajina, ktorá požiera ľudí, ty si zbavila svoj ľud jeho detí,
14
veru, nebudeš už požierať ľudí, ani nebudeš už zbavovať svoj ľud jeho detí, výrok Pána Jahveho.
15
Už nikdy nedovolím, aby si musela počúvať výsmech pohanov ani znášať opovrhovanie národov, ani nebudeš už zbavovať svoj ľud jeho detí." To je výrok Pána Jahveho.
16
Jahveho slovo mi došlo takto:
17
"Syn človeka, keď ľudia domu Izraela bývali na svojom území, poškvrnili ho svojím správaním, svojimi skutkami. Ich správanie bolo špinavé a odporné v mojich očiach.
18
Vtedy som vylial na nich svoj hnev pre krv, ktorú prelievali v krajine a pre modly, ktorými sa poškvrnili.
19
Rozhádzal som ich medzi národy, boli rozosiati po cudzích krajinách. Súdil som ich podľa ich správania, podľa ich skutkov.
20
Keď prišli medzi národy, poškvrnili moje sväté meno, kam sa len dostali, lebo sa o nich hovorilo: Toto je Jahveho ľud, došli z jeho krajiny.
21
Ale ja som ich ušetril kvôli svojmu svätému menu, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, kam prišiel.
22
Preto povedz domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Toto nerobím kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesväcovali u národov, ku ktorým ste prišli.
23
Ukážem, že je sväté moje veľké meno, znesvätené medzi národmi, medzi ktorými ste ho vy znesvätili. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve — výrok Pána Jahveho — , keď pred ich očami ukážem na vás svoju svätosť.
24
Potom vás vezmem spomedzi národov, pozbieram vás zo všetkých krajín a vovediem vás do vašej vlastnej zeme.
25
Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Očistím vás od všetkého, čo vás znečisťuje, očistím vás od všetkých vašich modiel.
26
Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha, odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa.
27
Svojho Ducha vložím do vás a urobím vás schopnými žiť podľa mojich zákonov, dodržiavať a plniť moje zvyky.
28
Budete žiť v zemi, ktorú som dal vašim otcom, vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.
29
Oslobodím vás od všetkého, čo vás znečisťuje. Privolám obilie a rozmnožím ho, nedopustím na vás hlad.
30
Rozmnožím ovocie stromov a úrodu polí, aby ste už nemuseli znášať medzi národmi potupovanie, že trpíte hlad.
31
Potom sa rozpamätáte na svoje zlé správanie a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite odpor voči sebe samým pre svoju zlobu a pre svoje ohavnosti.
32
Nerobím to kvôli vám — výrok Pána Jahveho — berte to na vedomie: Hanbite sa a červenajte za svoje správanie, dom Izraela!"
33
Takto hovorí Pán Jahve: "Keď vás očistím od vašich hriechov, zaľudním mestá a zboreniská budú znova vybudované.
34
Zem, teraz pustá, ktorá sa zdala každému prechádzajúcemu púšťou, bude obrobená.
35
Ľudia povedia: Táto zem, kedysi spustošená, je teraz ako záhrada Eden a mestá zborené, spustošené a rozrúcané sú teraz opevnené a obývané.
36
A národy, ktoré zostanú okolo vás, si uvedomia, ja, Jahve, som znovu vystaval zrúcané mestá a nanovo vysadil spustnutú zem. Ja, Jahve, som to vyslovil a splním to."
37
Takto hovorí Pán Jahve: "Ešte sa dám domu Izraela uprosiť, aby som zakročil v ich prospech. Rozmnožím v nich ľudí ako stáda oviec,
38
ako ovce prinesené na svätú obetu, ako stáda v Jeruzaleme v čase jeho sviatkov. Tak sa ich zborené mestá naplnia stádami ľudí a oni si uvedomia, že ja som Jahve."
Ezechiel 36:1
Ezechiel 36:2
Ezechiel 36:3
Ezechiel 36:4
Ezechiel 36:5
Ezechiel 36:6
Ezechiel 36:7
Ezechiel 36:8
Ezechiel 36:9
Ezechiel 36:10
Ezechiel 36:11
Ezechiel 36:12
Ezechiel 36:13
Ezechiel 36:14
Ezechiel 36:15
Ezechiel 36:16
Ezechiel 36:17
Ezechiel 36:18
Ezechiel 36:19
Ezechiel 36:20
Ezechiel 36:21
Ezechiel 36:22
Ezechiel 36:23
Ezechiel 36:24
Ezechiel 36:25
Ezechiel 36:26
Ezechiel 36:27
Ezechiel 36:28
Ezechiel 36:29
Ezechiel 36:30
Ezechiel 36:31
Ezechiel 36:32
Ezechiel 36:33
Ezechiel 36:34
Ezechiel 36:35
Ezechiel 36:36
Ezechiel 36:37
Ezechiel 36:38
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48