A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 33

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, hovor synom svojho ľudu! Povedz im: Keď pošlem vojsko proti niektorej krajine a ľudia tej krajiny si vyberú spomedzi seba niekoho a urobia ho strážnikom,
3
keď vidí nepriateľa prichádzať proti tej krajine, zatrúbi na roh varovať ľud:
4
ak niekto počuje hlas rohu, ale výstrahu si nevšimne a nepriateľ príde a zabije ho, krv tohto človeka padne na jeho vlastnú hlavu.
5
Je zodpovedný, lebo počul hlas rohu, ale výstrahu si nevšimol. Keby si bol výstrahu všimol, bol by sa zachránil.
6
Ale ak strážca videl prichádzať nepriateľa a na roh nezatrúbil, a tak ľud nedostal výstrahu a nepriateľ prišiel a zabil z nich niekoho, tento zomrie za svoje hriechy, ja však budem považovať strážcu za zodpovedného za jeho krv.
7
Syn človeka, teba som ustanovil za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, zanesieš im moju výstrahu.
8
Keď vyhlásim zločincovi: Zločinec, musíš zomrieť, a ty nebudeš hovoriť, nebudeš ho varovať, aby zanechal svoj hriešny život, ten hriešnik zomrie za svoje hriechy, ale teba budem považovať za zodpovedného za jeho krv.
9
Ak si ty však varoval hriešnika, aby sa vrátil zo svojej hriešnej cesty, ale on sa neobráti, on zomrie za svoje hriechy, ale ty si zachránil svoj život.
10
Ty, syn človeka, povedz domu Izraela: Vy sa sťažujete: Ťažia nás naše zločiny a naše hriechy, pre ne hynieme. Ako teda môžeme žiť?
11
Povedz im: Na môj život, výrok Pána Jahveho, nechcem, aby hriešnik zomrel, ale aby hriešnik napravil svoje správanie a život si zachoval. Navráťte sa, vráťte sa, dom Izraela, zo svojich hriešnych ciest, prečo by ste mali zomrieť?
12
Ty, syn človeka, povedz synom svojho ľudu: ak sa spravodlivý človek oddá hriešnemu životu, jeho predošlá čnosť ho nezachráni. Ak sa zasa bezbožník odvráti od svojho hriechu, jeho predošlá bezbožnosť ho nezahubí, tak ako spravodlivého človeka nezachráni jeho predošlá spravodlivosť, ak začne páchať hriechy.
13
Ak poviem spravodlivému: "Budeš žiť", a on sa spolieha na svoj predošlý spravodlivý život a začne páchať hriechy, všetky jeho spravodlivé skutky budú zabudnuté a zomrie pre zločiny, ktoré potom popáchal.
14
Ak poviem hriešnikovi: "Zomrieš", a on sa odvráti od svojho hriechu a začne uskutočňovať právo a spravodlivosť,
15
ak ten hriešnik vráti záloh, nahradí, čo ukradol, nerobí už zle, ale zachováva príkazy, ktoré zaručujú život, bude žiť, nezomrie.
16
Hriechy, ktoré predtým spáchal, nebudú sa mu pripomínať, bude žiť, lebo uskutočňuje právo a spravodlivosť.
17
Ale synovia tvojho ľudu hovoria: Pán si nepočína správne, hoci ich počínanie nie je správne.
18
Keď sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a začne robiť zle, tak pre to zomrie.
19
Ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti a začne uskutočňovať právo a spravodlivosť, tak ten bude pre to žiť.
20
Ako, dom Izraela, môžete hovoriť: Pán si nepočína správne, keď súdim každého z vás podľa jeho ciest?"
21
Piateho dňa desiateho mesiaca v dvanástom roku nášho zajatia prišiel ku mne ubehlík z Jeruzalema so zvesťou: "Mesto padlo."
22
Večer pred príchodom ubehlíka Jahveho ruka spočinula na mne a on mi otvoril ústa, takže keď ráno prišiel ku mne ten ubehlík, mohol som hovoriť, nebol som už nemý.
23
Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto:
24
"Syn človeka, tí, čo bývajú v zrúcaných mestách v izraelskej krajine, hovoria takto: Keď Abrahám obsadil krajinu, bol iba jeden, ale nás je veľa a nám bola daná táto krajina do dedičstva.
25
Dobre. Povedz im teda: Takto hovorí Pán Jahve: Vy jedávate mäso s krvou, dvíhate oči k svojim modlám, prelievate krv, a chcete vládnuť nad touto krajinou?
26
Vy sa spoliehate na svoje meče, páchate ohavnosti, každý z vás poškvrňuje manželku svojho blížneho, a vy chcete vládnuť nad touto krajinou?
27
Povedz im toto: Takto hovorí Pán Jahve: Na môj život: tí, čo bývajú v zrúcaných mestách, padnú mečom; tých, čo sú na poli, dám za pokrm divej zveri a tí, čo sú na horách a v jaskyniach, zomrú na mor.
28
Krajinu urobím pustou pustatinou, pominie sa jej hrdá moc. Izraelské hory budú opustené, nik po nich neprejde.
29
Uvedomia si, že ja som Jahve, keď krajinu urobím pustou pustatinou pre všetky ohavnosti, ktoré popáchali.
30
Syn človeka, synovia tvojho ľudu sa bavia o tebe popri múroch a pod bránami domov. Hovoria si medzi sebou, druh druhovi: "Poďte, počujme, čo to za posolstvo došlo od Jahveho!"
31
Prichádzajú k tebe ako na schôdzku ľudu, môj ľud si sadá u teba, počúvajú tvoje slová, ale podľa nich nekonajú, lebo majú záľubu v slovách, ale ich srdce ide len za ziskom.
32
Veru, ty si pre nich iba ako spevák ľúbostných piesní: hlas je pekný a hudobný sprievod príjemný. Počúvajú tvoje slová, ale nikto ich nekoná.
33
Ale keď sa to splní — a veru sa to plní — uvedomia si, že bol prorok medzi nimi."
Ezechiel 33:1
Ezechiel 33:2
Ezechiel 33:3
Ezechiel 33:4
Ezechiel 33:5
Ezechiel 33:6
Ezechiel 33:7
Ezechiel 33:8
Ezechiel 33:9
Ezechiel 33:10
Ezechiel 33:11
Ezechiel 33:12
Ezechiel 33:13
Ezechiel 33:14
Ezechiel 33:15
Ezechiel 33:16
Ezechiel 33:17
Ezechiel 33:18
Ezechiel 33:19
Ezechiel 33:20
Ezechiel 33:21
Ezechiel 33:22
Ezechiel 33:23
Ezechiel 33:24
Ezechiel 33:25
Ezechiel 33:26
Ezechiel 33:27
Ezechiel 33:28
Ezechiel 33:29
Ezechiel 33:30
Ezechiel 33:31
Ezechiel 33:32
Ezechiel 33:33
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48