A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 23

1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka! Boli dve ženy, dcéry tej istej matky.
3
Tie sa oddali smilstvu v Egypte, od svojho dievčenstva sa oddali smilstvu. Tam boli zneuctené ich prsia, tam im stláčali panenské prsníky.
4
Staršia sa menovala Ohola, mladšia Oholiba. Jedna i druhá patrili mne a porodili synov a dcéry. Ich mená: Ohola je Samária a Oholiba Jeruzalem.
5
Ohola sa stala neviestkou, hoci patrila mne. Zahorela vášňou k svojim asýrskym milencom, k svojim susedom,
6
odetým purpurom, ku kniežatám a dôstojníkom, všetko mladým a zvodným jazdcom jazdiacim na koňoch.
7
Oddala sa smilstvu s nimi všetkými, s výkvetom asýrskych mládencov, a poškvrnila sa modlami všetkých, ktorých si zamilovala.
8
Nevzdala sa svojho smilstva, ktorému sa priučila v Egypte, kde s ňou líhali za mlada, ktorí zneuctili jej panenské prsia a zahrnuli ju svojím smilstvom.
9
Preto som ju vydal do rúk jej milencov, Asýrčanov, do ktorých sa zamilovala.
10
Tí ju zneuctili, zajali jej synov a dcéry a ju preklali mečom. Tak sa stala výstrahou ženám pre rozsudok, ktorý bol na nej vykonaný.
11
Jej sestra Oholiba to pozorovala, ale sama sa ešte horšie oddala náruživosti než ona a jej smilnenie bolo horšie ako sestrino.
12
Zahorela vášňou k Asýrčanom, kniežatám a dôstojníkom, svojim susedom, nádherne odetým, jazdcom jazdiacim na koňoch, všetko mladým a zvodným.
13
Videl som, že sa poškvrnila, že obidve išli tou istou cestou.
14
Ona ešte stupňovala svoje smilnenie: videla postavy chlapov vyryté na múre, obrazy Chaldejcov, natreté na červeno,
15
chlapov cez bedrá prepásaných opaskom, na hlavách s previslými turbanmi. Všetci vyzerali ako vysokí dôstojníci a predstavovali Babylončanov pochádzajúcich z Chaldejska.
16
Zamilovala sa do nich na prvý pohľad a poslala k nim poslov do Chaldejska.
17
A tak Babylončania prišli k nej na lôžka lásky a poškvrnili ju svojou necudnosťou. Poškvrnila sa s nimi, až sa jej sprotivili.
18
Verejne páchala svoje nečisté hriechy, odkrývala svoju nahotu, nuž ja som sa odvrátil od nej, ako som sa odvrátil od jej sestry.
19
Ona smilnila znovu a znovu pripomínajúc svoje mladé časy, keď sa oddávala smilstvu v Egyptskej krajine.
20
Horela žiadostivosťou k milencom, náruživým ako osly a zmyselným ako žrebce.
21
Obnovila si neslušné spôsoby svojej mladosti, keď ti v Egypte zneuctili prsia a stláčali panenské prsníky.
22
Preto ti, Oholiba, takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja pošlem proti tebe tvojich milencov, ktorí sa ti sprotivili, privediem ich proti tebe zo všetkých strán.
23
Babylončanov a všetkých Chaldejcov, chlapov z Pekodu, zo Šoy a z Koy a s nimi všetkých Asýrčanov. Samých mladých zvodných chlapcov, kniežatá a dôstojníkov, samých kapitánov a výborných jazdcov.
24
Od severu príde proti tebe množstvo vojnových vozov s preveľkým vojskom, obľahnú ťa zo všetkých strán, chránení štítmi, pavézami a prilbami. Im odovzdám právo súdiť ťa a oni ťa budú súdiť podľa svojich zákonov.
25
Svoj žiarlivý hnev obrátim proti tebe, že budú s tebou zaobchádzať zúrivo, odrežú ti nos a uši a tvoji pozostalí padnú mečom; synov a dcéry ti vezmú do zajatia a nakoniec ťa vypália ohňom.
26
Strhnú z teba tvoje šaty a oberú ťa o tvoje vzácnosti.
27
Takto urobím koniec tvojej zločinnosti a tvojmu smilstvu, ktoré si začala v Egypte. Už nikdy túžobne nepozrieš na také veci, nikdy si už nespomenieš na Egypt.
28
Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vydám ťa do rúk tých, ktorých nenávidíš, do rúk tých, od ktorých si sa odvrátila.
29
Budú s tebou zaobchádzať nenávistne, zmocnia sa tvojho majetku, nechajú ťa celkom nahú. Tak bude odhalená hanba tvojej necudnosti, tvojej náruživosti a tvojej smilnosti.
30
To sa stane s tebou, lebo si ma zradila s národmi, lebo si sa poškvrnila ich modlami.
31
Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej čašu.
32
Takto hovorí Pán Jahve: Budeš piť z čaše svojej sestry, z čaše hlbokej a širokej, staneš sa predmetom posmechu a pohany, veď do tej čaše sa toho vmestí veľmi veľa.
33
Naplníš sa opojením a bôľom. To je čaša pustošenia a ničenia, čaša tvojej sestry Samárie!
34
Aj ty ju vypiješ až do dna, potom ju rozbiješ na kúsky a tými si rozškriabeš prsia. Lebo to som povedal ja," výrok Pána Jahveho.
35
Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože si na mňa zabudla a obrátila si sa mi chrbtom, aj ty musíš pykať za svoju necudnosť a svoje smilstvá."
36
Jahve mi povedal: "Syn človeka, chceš súdiť Oholu a Oholibu? Tak im vyčítaj ich ohavnosti!
37
Ony páchali cudzoložstvá a na rukách majú krv. Páchali cudzoložstvo so svojimi modlami, aj deti, ktoré mi porodili, prevádzali cez oheň na pokrm pre ne.
38
Ešte toto mi vykonali: v ten istý deň poškvrnili moju svätyňu a znesvätili moje soboty.
39
Ony po obetovaní vlastných synov modlám v ten istý deň vchádzali do mojej svätyne znesvätiť ju: toto robili v mojom chráme!
40
Ony dokonca poslali po chlapov z ďalekých krajín a títo prišli na žiadosť poslov. Kvôli nim si sa vykúpala, namaľovala si si oči a vyzdobila si sa skvostami.
41
Uložila si sa na nádherné lôžko, pred ktoré si dala postaviť stôl a naň si nakládla moje kadidlo a môj olej.
42
Navôkol sa ozývali hlasy zabávajúcich sa; popri hosťoch bolo tam množstvo chlapov, pijanov privedených z púšte, ktorí kládli ženám náramky na ruky a na hlavy ozdobné čelenky.
43
Myslel som si o tejto žene, navyknutej na cudzoložstvo: Teraz sa aj títo stanú spoluvinníkmi na jej cudzoložstvách.
44
Prichádzajú k nej ako k vykričanej žene. Takto prichádzali k hriešnym ženám Ohole a Oholibe.
45
Ale spravodliví muži ich odsúdia ako cudzoložnice a vražednice, lebo sú cudzoložnicami a krv majú na rukách."
46
Takto hovorí Pán Jahve: "Zavolajte útočné zástupy, vydajte ich hrôze a lúpeži!
47
Nech ich ukameňujú a rozsekajú mečmi: nech pobijú ich synov a ich dcéry a domy im spália ohňom!
48
Tak očistím krajinu od hanobných zločinov a všetky ženy dostanú výstrahu, aby nenasledovali vaše hanebnosti.
49
Budete pykať za svoje hanobné zločiny, ponesiete trest za svoje hriechy modloslužby, a tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve."
Ezechiel 23:1
Ezechiel 23:2
Ezechiel 23:3
Ezechiel 23:4
Ezechiel 23:5
Ezechiel 23:6
Ezechiel 23:7
Ezechiel 23:8
Ezechiel 23:9
Ezechiel 23:10
Ezechiel 23:11
Ezechiel 23:12
Ezechiel 23:13
Ezechiel 23:14
Ezechiel 23:15
Ezechiel 23:16
Ezechiel 23:17
Ezechiel 23:18
Ezechiel 23:19
Ezechiel 23:20
Ezechiel 23:21
Ezechiel 23:22
Ezechiel 23:23
Ezechiel 23:24
Ezechiel 23:25
Ezechiel 23:26
Ezechiel 23:27
Ezechiel 23:28
Ezechiel 23:29
Ezechiel 23:30
Ezechiel 23:31
Ezechiel 23:32
Ezechiel 23:33
Ezechiel 23:34
Ezechiel 23:35
Ezechiel 23:36
Ezechiel 23:37
Ezechiel 23:38
Ezechiel 23:39
Ezechiel 23:40
Ezechiel 23:41
Ezechiel 23:42
Ezechiel 23:43
Ezechiel 23:44
Ezechiel 23:45
Ezechiel 23:46
Ezechiel 23:47
Ezechiel 23:48
Ezechiel 23:49
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48