A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ezechiel 20

1
Desiateho dňa piateho mesiaca v siedmom roku niekoľkí starší Izraela prišli poradiť sa s Jahvem a zasadli si predo mňa.
2
Vtedy mi došlo toto Jahveho slovo:
3
"Syn človeka, hovor starším Izraela a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Prichádzate radiť sa so mnou? Na môj život! Nedovolím, aby ste sa so mnou radili! To je výrok Pána Jahveho.
4
Chceš ich súdiť? Chceš ich súdiť, syn človeka? Vyrozprávaj im ohavné skutky ich otcov!
5
Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Keď som vyvolil Izrael, slávnostne som sa zaviazal Jakubovmu domu, dal som sa im poznať v Egyptskej krajine a prisahal som im vyhlásiac: Ja som Jahve, váš Boh.
6
V ten deň som im slávnostne prisahal, že ich vyvediem z Egyptskej krajiny do krajiny, ktorú som vybral pre nich, krajiny oplývajúcej mliekom a medom, najkrajšej zo všetkých krajín.
7
Povedal som im: Nech každý z vás odhodí ohavné modly, na ktorých si oči pasiete, nepoškvrňujte sa egyptskými modlami, ja som Jahve, váš Boh.
8
Ale oni sa vzbúrili proti mne a nechceli ma počúvať. Nikto neodhodil ohavné modly, na ktorých si oči pásol, neopustili egyptské modly. Zamýšľal som vyliať na nich svoju rozhorčenosť a ukojiť na nich svoj hnev v samom Egypte.
9
Konal som však inak z ohľadu na svoje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, medzi ktorými žili a ktorým som sa zjavil, keď som vyviedol Izrael z Egypta pred ich očami.
10
Vyviedol som ich z Egypta a zaviedol do púšte.
11
Tam som im dal svoje zákony a oboznámil som ich so svojimi zvykmi, aby človek zachovávajúc ich mal život.
12
Dal som im aj svoje soboty ako znamenie medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja, Jahve, ich zasväcujem sebe.
13
Ale dom Izraela sa vzbúril proti mne na púšti, nežil podľa mojich zákonov, zavrhol moje zvyky, ktoré má človek zachovávať, aby mal život, a moje soboty stále znesväcoval. Vtedy som znovu zamýšľal vyliať na nich svoj hnev na púšti a zničiť ich.
14
Konal som však inak z ohľadu na svoje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, ktoré videli, ako som ich vyviedol.
15
Znovu som im slávnostne prisahal na púšti, že ich nevovediem do krajiny, ktorú som im dal, oplývajúcej medom a mliekom, najkrajšej zo všetkých krajín.
16
Lebo zavrhli moje zvyky, nežili podľa mojich zákonov a znesvätili moje soboty, lebo radšej nasledovali svoje modly.
17
Ale ja som mal súcit s nimi, nezničil som ich, nevyhubil na púšti.
18
Povedal som ich deťom na púšti: Nenasledujte zákony svojich otcov, nezachovávajte ich zvyky, nepoškvrňte sa ich modlami!
19
Ja som Jahve, váš Boh. Musíte žiť podľa mojich zákonov, zachovávať moje zvyky a uskutočňovať ich.
20
Musíte svätiť moje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi vami. Tak budete vedieť, že ja som Jahve, váš Boh.
21
Ale aj synovia sa vzbúrili proti mne, nežili podľa mojich zákonov, nezachovávali moje zvyky, ktoré dávajú život tomu, kto ich zachováva; moje soboty znova znesväcovali. Vtedy som znovu zamýšľal vyliať na nich svoje rozhorčenie, splniť na nich svoj hnev na púšti.
22
Stiahol som však svoju ruku a konal som inak z ohľadu na moje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, ktoré videli, ako som ich vyviedol.
23
Ale ešte raz som zdvihol svoju ruku proti nim na púšti a prisahal som, že ich rozhádžem medzi národy a rozsejem ich do cudzích krajín,
24
lebo nežili podľa mojich zákonov, pohrdli mojimi nariadeniami a znesväcovali moje soboty, oči mali stále obrátené k modlám svojich otcov.
25
A tak som im dal zákony, ktoré neboli dobré, a zvyky, ktorými si nemohli zachovať života.
26
Nechal som, aby sa poškvrnili obetami modlám, nechal som, aby im obetovali svojich prvorodených, aby som ich tak naplnil hrôzou, aby si uvedomili, že ja som Jahve.
27
Hovor teda domu Izraela, syn človeka, a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Ešte týmto ma urážali vaši otcovia a úplne sa mi spreneverili:
28
Keď som ich priviedol do krajiny, o ktorej som slávnostne prisahal, že im ju dám, oni si tam vyhliadli všelijaké vyvýšené kopce, všelijaké košaté stromy a tam obetovali svoje obety a prinášali dary, ktoré vzbudzovali môj hnev, kládli tam svoje príjemné voňavky a liali tekuté obety.
29
Pýtal som sa ich: Čo je to za výšina, na ktorú chodíte? Nuž, nazvali ju "výšina" až po dnešný deň.
30
Preto povedz domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Či sa nepoškvrňujete tým, že sa správate ako vaši otcovia a oddávate sa ich hrozným bôžikom?
31
Keď im prinášate obety, keď im svojich synov prevádzate ohňom, ešte stále sa poškvrňujete množstvom modiel až do dnešného dňa. A ja mám dovoliť, aby ste sa so mnou radili, dom Izraela? Na môj život — výrok Pána Jahveho — nedovolím, aby ste sa so mnou radili.
32
Keď si hovoríte: Buďme ako národy a kmene cudzích krajín a klaňajme sa drevu a kameňu, myslíte na niečo, čo sa nikdy nestane.
33
Na môj život — výrok Pána Jahveho — budem vládnuť nad vami mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom.
34
Mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom vás vyvediem spomedzi národov, pozbieram z cudzích krajín, kam ste boli rozhádzaní.
35
Zavediem vás na Sýrsku púšť a tam vás budem súdiť z tváre do tváre.
36
Ako som držal súd nad vašimi otcami na púšti v Egyptskej krajine, tak budem súdiť vás — výrok Pána Jahveho.
37
Prevediem vás pod pastierskou palicou a privediem vás do zväzkov zmluvy.
38
Oddelím od vás vzbúrencov, ktorí sa vzbúrili proti mne, vyvediem ich z krajiny, kde bývajú, ale do izraelskej krajiny nevstúpia, a tak poznáte, že ja som Jahve.
39
Takto hovorí Pán Jahve: Vy teda, dom Izraela, choďte odstrániť svoje modly, a to každý z vás! Potom ma budete poslúchať a nebudete znesväcovať moje sväté meno svojimi obetami a svojimi modlami.
40
Lebo na svojom svätom vrchu, na vysokom vrchu Izraela — výrok Pána Jahveho — tam mi bude slúžiť dom Izraela, celý vo svojej krajine. Tam ich láskavo prijmem; budem žiadať vaše obety, prvotiny vašich darov zo všetkého, čo mi zasvätíte.
41
Prijmem vás ako ľúbeznú vôňu, keď vás vyvediem spomedzi národov; pozbieram vás z krajín, kam ste boli rozhádzaní, a vy si ma budete uctievať pred očami všetkých národov.
42
Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve, keď vás zavediem domov na izraelskú pôdu, do krajiny, o ktorej som slávnostne prisahal, že ju dám vašim otcom.
43
Tam sa rozpamätáte na svoj život a na všetky skutky, ktorými ste sa poškvrnili, a pocítite odpor voči sebe samým za všetko zlé, čo ste popáchali.
44
Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve, keď budem s vami zaobchádzať z lásky k svojmu menu, a nie ako si zaslúži váš hriešny život a vaše skazené skutky, dom Izraela, výrok Pána Jahveho."
Ezechiel 20:1
Ezechiel 20:2
Ezechiel 20:3
Ezechiel 20:4
Ezechiel 20:5
Ezechiel 20:6
Ezechiel 20:7
Ezechiel 20:8
Ezechiel 20:9
Ezechiel 20:10
Ezechiel 20:11
Ezechiel 20:12
Ezechiel 20:13
Ezechiel 20:14
Ezechiel 20:15
Ezechiel 20:16
Ezechiel 20:17
Ezechiel 20:18
Ezechiel 20:19
Ezechiel 20:20
Ezechiel 20:21
Ezechiel 20:22
Ezechiel 20:23
Ezechiel 20:24
Ezechiel 20:25
Ezechiel 20:26
Ezechiel 20:27
Ezechiel 20:28
Ezechiel 20:29
Ezechiel 20:30
Ezechiel 20:31
Ezechiel 20:32
Ezechiel 20:33
Ezechiel 20:34
Ezechiel 20:35
Ezechiel 20:36
Ezechiel 20:37
Ezechiel 20:38
Ezechiel 20:39
Ezechiel 20:40
Ezechiel 20:41
Ezechiel 20:42
Ezechiel 20:43
Ezechiel 20:44
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48