A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 52

1
Sedekiáš bol dvadsaťjedenročný, keď začal panovať, a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamutal, dcéra Jirmejahua, a bola z Libny.
2
Robil, čo bolo zlé v Jahveho očiach, celkom tak, ako robil Jojakim.
3
Jeruzalem a Judea tak hnevali Jahveho, že ich napokon odvrhol od svojej tváre. A Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.
4
V deviatom roku jeho vlády, desiateho mesiaca, v desiaty deň mesiaca, babylonský kráľ Nabuchodonozor tiahol proti Jeruzalemu s celým svojím vojskom, utáboril sa proti nemu a postavil na všetkých stranách obliehacie veže.
5
Obliehanie mesta trvalo až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša.
6
Štvrtého mesiaca toho roku, deviateho dňa, keď v meste zúril hlad a prostý ľud nemal čo jesť,
7
prelomili hradby mesta. Vtedy kráľ a všetci vojaci nocou utiekli, unikli z mesta cez Bránu medzi dvoma múrmi, ktorá je pri kráľovskej záhrade. Utiekli smerom k Arabe, hoci Chaldejci obkľučovali mesto.
8
Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a dostihlo Sedekiáša na jerišských poliach, kde ho všetci jeho vojaci opustili a rozutekali sa.
9
Kráľa zajali a zaviedli do Ribly v kraji Chamat pred babylonského kráľa, ktorý vyniesol nad ním rozsudok.
10
Babylonský kráľ pobil Sedekiášových synov pred jeho očami, tiež všetky judské kniežatá pobil v Rible.
11
Potom Sedekiášovi vylúpil oči a dal ho zakovať do bronzových okov. Potom ho babylonský kráľ odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti.
12
V piatom mesiaci, desiaty deň toho mesiaca — bolo to v devätnástom roku panovania babylonského kráľa Nabuchodonozora — Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, jeden z dôverníkov babylonského kráľa, vtiahol do Jeruzalema.
13
Podpálil Jahveho chrám, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, najmä domy významných ľudí.
14
Chaldejské vojsko pod veliteľom telesnej stráže strhlo všetky múry okolo Jeruzalema.
15
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, odviedol (časť chudobného ľudu)a zvyšok obyvateľstva, ktoré ešte zostalo v meste, tiež prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, a zbytok remeselníkov.
16
Ale veliteľ telesnej stráže Nebuzardan ponechal časť chudobného ľudu krajiny za vinohradníkov a roľníkov.
17
Chaldejci rozbili bronzové stĺpy Jahveho chrámu, Bronzové more a jeho podstavce na kolesách, ktoré boli v Jahveho chráme, a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu.
18
Vzali aj nádoby, lopaty, nože, kropáče, misky a všetky bronzové nástroje, ktoré sa používali pri bohoslužbách.
19
Veliteľ telesnej stráže zobral ešte všetky kalichy, kadidelnice, kropáče, nádoby na žeravé uhlie, svietniky, kotlíky a čaše, všetko to, čo bolo zo zlata alebo zo striebra.
20
Bronz dvoch stĺpov, jedného Mora a dvanástich volov, ktoré ho niesli a ktoré dal vyhotoviť kráľ Šalamún pre Jahveho chrám, nebolo možno odvážiť.
21
Čo sa týka stĺpov: každý stĺp bol vysoký osemnásť lakťov a mal dvanásť lakťov v obvode, bol dutý, hrúbka kovu bola štyri prsty.
22
Mal bronzovú hlavicu, vysokú päť lakťov, ktorá mala dookola ozdobné mriežkovanie a granátové jabĺčka, všetko z bronzu. Druhý stĺp so svojimi granátovými jabĺčkami bol taký istý.
23
Deväťdesiatšesť granátových jabĺčok bolo po stranách, vcelku bolo sto granátových jabĺčok okolo mriežkovania.
24
Veliteľ telesnej stráže zajal veľkňaza Seraiáša a jeho zástupcu, kňaza Sofoniáša, a troch strážcov prahu.
25
V meste zajal dvorana, veliteľa vojakov, sedem kráľových dôverníkov, ktorí ešte zostali v meste, pisára veliteľa vojska, ktorý mal vykonávať odvody pre vojsko, a šesťdesiat obyvateľov, ktorých našli v meste.
26
Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, ich zajal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly.
27
Tam v Rible, v kraji Chamat, ich dal babylonský kráľ pobiť. Tak bol Júda odvlečený z vlastnej zeme.
28
Toto je počet ľudí, ktorých odvliekol Nabuchodonozor: v siedmom roku: 3023 Júdovcov;
29
v osemnástom roku Nabuchodonozora bolo odvezených z Jeruzalema 832 osôb;
30
v dvadsiatom treťom roku Nabuchodonozora Nebuzardan, veliteľ telesnej stráže, deportoval 745 Júdovcov. Spolu: 4600 osôb.
31
V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Jojakina, v dvanástom mesiaci, dvadsiateho piateho dňa mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia dal milosť judskému kráľovi Jojakinovi. Vyviedol ho zo žalára,
32
zaobchádzal s ním láskavo a dal mu miesto pri stole pred inými kráľmi, ktorí boli s ním v Babylone.
33
Tak Jojakin odložil svoje väzenské šaty a vždy, po celý život, jedával pri kráľovskom stole.
34
Na jeho vydržovanie mu babylonský kráľ zabezpečil stály denný dôchodok po celý život až do jeho smrti.
Jeremiáš 52:1
Jeremiáš 52:2
Jeremiáš 52:3
Jeremiáš 52:4
Jeremiáš 52:5
Jeremiáš 52:6
Jeremiáš 52:7
Jeremiáš 52:8
Jeremiáš 52:9
Jeremiáš 52:10
Jeremiáš 52:11
Jeremiáš 52:12
Jeremiáš 52:13
Jeremiáš 52:14
Jeremiáš 52:15
Jeremiáš 52:16
Jeremiáš 52:17
Jeremiáš 52:18
Jeremiáš 52:19
Jeremiáš 52:20
Jeremiáš 52:21
Jeremiáš 52:22
Jeremiáš 52:23
Jeremiáš 52:24
Jeremiáš 52:25
Jeremiáš 52:26
Jeremiáš 52:27
Jeremiáš 52:28
Jeremiáš 52:29
Jeremiáš 52:30
Jeremiáš 52:31
Jeremiáš 52:32
Jeremiáš 52:33
Jeremiáš 52:34
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52