A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 49

1
Synom Ammonovým. Takto hovorí Jahve: "Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo teda boh Milkom zdedil Gadov kraj, prečo jeho ľud býva v Gadových mestách?
2
Dajte pozor! Preto prídu časy — Jahveho výrok — keď nechám zaznieť vojnový krik v Rabbat-Ammone, keď sa on stane opustenou hŕbou zrúcanín a jeho dediny budú vypálené. Vtedy Izrael vyženie zo svojho dedičstva tých, čo ho oň obrali — hovorí Jahve.
3
Kvíľ, Chešbon, lebo Ar je zničený. Nariekajte hlasno, dcéry Rabat-Ammonu, oblečte si vrecovinu, nariekajte, behajte pomedzi múry, lebo boh Milkom pôjde do zajatia a s ním jeho kňazi a kniežatá.
4
Čo sa pýšiš svojou mocou? Tvoja moc zmizne, odbojný národ, čo sa spoliehaš na zásoby zbraní: Kto sa odváži napadnúť ma?
5
Pozor daj! Zavalím ťa hrôzou zo všetkých strán, — to je výrok Pána, Jahveho Cebaot — rozoženú vás, každého jeho stranou, a nikto už utečencov nezhromaždí.
6
(Ale napokon privediem späť zajatcov Ammonových potomkov." To je Jahveho výrok.)
7
Edomu. Toto hovorí Jahve Cebaot: "Či už niet múdrosti v Temane? Či jeho mudrci zostali bezradní? Či sa ich múdrosť skazila?
8
Utekajte! Obyvatelia Dedanu utiekli a poskrývali sa na vzdialených miestach, lebo privediem naň Ezauovo nešťastie, keď príde jeho čas zúčtovania.
9
Keď prídu k tebe oberači hrozna, či nenechajú po sebe paberky? Ak zlodeji za noci padnú na tvoju úrodu, vezmú si len toľko, koľko stačia.
10
Ale ja som obral Ezaua donaha, odokryl som jeho skrýše, nemá sa už kde skrývať. Zničení sú všetci: jeho deti, jeho bratia i jeho susedia. Už ho niet.
11
Zanechaj svoje siroty, ja ich vyživím! Nech mi dôverujú tvoje vdovy!"
12
Lebo takto Jahve povedal: "Pozri, tí, ktorí nemuseli piť kalich, predsa ho budú piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Ty nezostaneš bez trestu, ale ho vypiješ do dna!
13
Lebo som prisahal na samého seba — Jahveho výrok — Bocra sa stane predmetom hrôzy a posmechu, prekliatymi zrúcaninami a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky."
14
Keď bol hlásateľ poslaný k národom so slovami: Zhromaždite sa! Vrhnite sa na tento národ! Dajte sa do boja! — toto posolstvo som počul od Jahveho:
15
"Pozri, ponížil som ťa medzi národmi, urobil som ťa opovrhnutým medzi ľuďmi.
16
Tvoja spupnosť a pýcha tvojho srdca priviedli ťa na zlé cesty, teba, čo bývaš v rozsadline Skaly, čo sa zdržuješ vo vysokých horách. Hoci si postavíš hniezdo vysoko sťa orol, ja ťa odtiaľ zrútim! To je Jahveho výrok.
17
Edom sa stane predmetom hrôzy. Kto len prejde popri ňom, zhrozí sa a zhíkne nad toľkými ranami.
18
Bude zničený ako Sodoma a Gomora a susedné mestá — hovorí Jahve — nik tam nebude bývať, človek sa tam neusadí.
19
Pozrite, vystupuje ako lev z jordánskych húštin na zelené nivy. V okamihu ich odtiaľ zaženiem a postavím tam svojho vyvoleného. Veď kto sa mi môže rovnať? Kto ma môže pohnať pred súd? Ktorý pastier môže obstáť predo mnou?"
20
Preto čujte, aký plán má Jahve proti Edomu, aké rozhodnutie urobil proti obyvateľom Temanu: "Aj tých najmenších zo stáda odvlečú preč a ich nivy užasnú nad ich osudom.
21
Hrmotom ich pádu otrasie sa zem. Ozvena ich kriku sa rozlieha až po Trstinové more!
22
Pozri! Akoby sa orol vzniesol a rozprestrel krídla nad Bocrou! Srdce edomských bojovníkov je v ten deň sťa srdce ženy pri pôrode."
23
Damasku. "Chamat a Arpad sú plné zmätku, lebo dostali zlé správy. Nepokoj nimi lomcuje ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
24
Damask je nastrašený, dáva sa na útek, schytila ho hrôza (úzkosť a bolesti ako ženu pri pôrode).
25
Aké je opustené, mesto veselých spevov, mesto mojej radosti!
26
Preto jeho mladíci padnú na jeho uliciach, v ten deň zahynú všetci jeho bojovníci. To je výrok Jahveho Cebaot.
27
Vtedy podložím oheň pod hradby Damasku a ten strávi paláce Ben Hadada."
28
Kedaru a kráľovstvám Chacoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Jahve: "Hor’ sa! Tiahnite proti Kedaru, vyplieňte synov Východu!
29
Poberte im stany i stáda, stanové závesy a všetko náčinie! Odožeňte si ich ťavy! Nech tu zaznie výkrik: "Hrôza zo všetkých strán!"
30
Utekajte, utekajte rýchlo! Poskrývajte sa na miestach vzdialených, obyvatelia Chacoru — to je Jahveho výrok — lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, vymyslel plán proti vám, urobil proti vám rozhodnutie:
31
Hor’ sa! Napadnime národ pokojný, žijúci v bezpečí — Jahveho výrok — nemá brány ani závory, žije osamote.
32
Ich ťavy budú korisťou, ich veľké stáda na plen. Do všetkých vetrov rozhádžem tých, čo si strihajú vlasy na sluchách, privediem na nich skazu zo všetkých strán. To je Jahveho výrok.
33
Chacor sa stane skrýšou šakalov, večnou pustatinou, nikto tam nebude bývať, človek sa tam už neusadí."
34
Slová, ktoré povedal Jahve prorokovi Jeremiášovi o Elame na začiatku vlády judského kráľa Sedekiáša.
35
Takto hovorí Jahve Cebaot: "Počúvajte! Zlámem bojový luk Elamu, hlavnú zbraň jeho moci.
36
Proti Elamu doženiem štyri vetry zo štyroch strán nebies a rozprášim jeho ľud do všetkých týchto vetrov, takže nebude národa, kam by nedošli vyhnanci z Elamu.
37
Dolámem Elam pred jeho nepriateľmi, pred tými, čo mu striehnu na život. Môj hrozný hnev privedie nešťastie na nich — to je Jahveho výrok. Budem ich naháňať mečom, kým ich nevyhubím.
38
Potom postavím v Elame svoj trón a odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá. — Jahveho výrok.
39
Ale v posledných dňoch privediem späť elamských vyhnancov." Toto je Jahveho výrok.
Jeremiáš 49:1
Jeremiáš 49:2
Jeremiáš 49:3
Jeremiáš 49:4
Jeremiáš 49:5
Jeremiáš 49:6
Jeremiáš 49:7
Jeremiáš 49:8
Jeremiáš 49:9
Jeremiáš 49:10
Jeremiáš 49:11
Jeremiáš 49:12
Jeremiáš 49:13
Jeremiáš 49:14
Jeremiáš 49:15
Jeremiáš 49:16
Jeremiáš 49:17
Jeremiáš 49:18
Jeremiáš 49:19
Jeremiáš 49:20
Jeremiáš 49:21
Jeremiáš 49:22
Jeremiáš 49:23
Jeremiáš 49:24
Jeremiáš 49:25
Jeremiáš 49:26
Jeremiáš 49:27
Jeremiáš 49:28
Jeremiáš 49:29
Jeremiáš 49:30
Jeremiáš 49:31
Jeremiáš 49:32
Jeremiáš 49:33
Jeremiáš 49:34
Jeremiáš 49:35
Jeremiáš 49:36
Jeremiáš 49:37
Jeremiáš 49:38
Jeremiáš 49:39
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52