A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 35

1
Slovo, ktoré Jahve povedal Jeremiášovi v čase judského kráľa Jojakima, Joziášovho syna:
2
"Choď a porozprávaj sa s Rechabovcami, zaveď ich do niektorej z miestností Jahveho chrámu a ponúkni ich vínom!"
3
I pojal som Jaazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaziniáša so všetkými jeho bratmi a so všetkými jeho synmi, celú rodinu Rechabovcov.
4
Zaviedol som ich do Jahveho chrámu, do miestnosti synov Chanana, syna Jigdaliáša, Božieho muža, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat, nad izbou strážcu prahu Maaseiáša, Šallumovho syna.
5
Pred synov Rechabovcov som postavil džbány plné vína i čaše a povedal som im: "Napite sa vína!"
6
Ale oni povedali: "My nepijeme víno, lebo náš praotec Jonadab, syn Rechabov, nám vydal tento rozkaz: Nikdy nepite víno ani vy, ani vaši synovia!
7
Ani domy si nestavajte, ani obilie nesejte, ani vinice nevysádzajte, ani nič také nevlastnite! Ale celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste mohli dlho žiť na zemi, na ktorej ste pútnikmi.
8
My sme poslúchli všetko, čo nám rozkázal náš praotec Jonadab, syn Rechabov, a nikdy nepijeme víno, ani my, ani naše ženy, ani naši synovia a dcéry.
9
Na bývanie si nestaviame domy, ani nemáme vinice, ani role nesejeme.
10
My bývame v stanoch, poslúchame a robíme všetko, čo nám rozkázal náš praotec Jonadab.
11
Ale keď babylonský kráľ Nabuchodonozor vtrhol do krajiny, povedali sme si: Poďte, vojdime do Jeruzalema, aby sme unikli vojskám Chaldejcov a Aramejcov! A zostali sme v Jeruzaleme."
12
Vtedy prehovoril Jahve k Jeremiášovi týmito slovami:
13
"Toto sú slová Jahveho Cebaot, Boha Izraela: Choď povedať judským ľuďom a obyvateľom Jeruzalema: Musíte prijať poučenie a poslúchnuť moje slová — to je Jahveho výrok.
14
Slová Jonadaba, syna Rechabovho, sa zachovávajú. Zakázal svojim piť víno, nuž nepili až do dnešných čias, lebo poslúchajú rozkaz svojho praotca. Ale mňa neposlúchate, hoci vám bez ustania hovorím.
15
Ja som vám posielal znovu a znovu svojich sluhov, prorokov, aby vám hovorili: Vráťte sa, každý z vás, zo svojej hriešnej cesty, napravte svoje hriešne skutky, nenasledujte iných bohov, neslúžte im, tak zostanete bývať na pôde, ktorú som dal vašim otcom. Ale vy ste tomu nevenovali pozornosť a neposlúchli ste ma.
16
Potomkovia Jonadaba, syna Rechabovho, poslúchli rozkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale tento ľud ma neposlúcha!
17
Preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože ma nepočúvali, keď som im hovoril, a neodpovedali, keď som ich volal, privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im hrozil."
18
Rechabovcom Jeremiáš povedal: "Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože ste poslúchli rozkaz vášho praotca Jonadaba, pretože ste zachovávali všetky jeho príkazy a robili ste, ako vám kázal,
19
preto toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Jonadabovi, synovi Rechabovmu, nebude nikdy chýbať potomok, ktorý bude stáť pred mojou tvárou naveky."
Jeremiáš 35:1
Jeremiáš 35:2
Jeremiáš 35:3
Jeremiáš 35:4
Jeremiáš 35:5
Jeremiáš 35:6
Jeremiáš 35:7
Jeremiáš 35:8
Jeremiáš 35:9
Jeremiáš 35:10
Jeremiáš 35:11
Jeremiáš 35:12
Jeremiáš 35:13
Jeremiáš 35:14
Jeremiáš 35:15
Jeremiáš 35:16
Jeremiáš 35:17
Jeremiáš 35:18
Jeremiáš 35:19
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52