A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 33

1
Kým bol Jeremiáš ešte uväznený na strážnom nádvorí, Jahve k nemu po druhýkrát takto prehovoril:
2
"Toto hovorí Jahve, ktorý utvoril zeme, vytvoril a upevnil ju — jeho meno je Jahve! — 
3
Ak ma poprosíš, odpoviem ti a oznámim ti veci veľké a tajomné, o ktorých nevieš nič.
4
Lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o domoch tohto mesta a o palácoch judských kráľov, ktoré budú zničené obliehacími vežami a mečom;
5
o tých, ktorí bojujú proti Chaldejcom a naplnia mesto mŕtvolami, o tých, ktorých som zasiahol vo svojom hneve a rozhorčení, lebo pre ich zlobu som sa odvrátil od tohto mesta.
6
Ale teraz im prinášam liek a uzdravenie. Uzdravím ich a dám im časy blahobytu a bezpečnosti.
7
Privediem späť zajatcov Júdu a zajatcov Izraela a obnovím ich, ako boli predtým.
8
Očistím ich od všetkých hriechov, ktorými ma urazili, a odpustím im všetky zlé skutky, ktorými ma urazili, keď sa vzbúrili proti mne.
9
A to im bude príčinou radosti, chvály a slávy pred všetkými národmi zeme: keď počujú o všetkom dobrom, ktoré im preukazujem. Budú mať úctivú bázeň a strach pre všetko dobro a blahobyt, ktorý im preukážem.
10
Takto hovorí Jahve: Vy rozprávate o tomto mieste: Je rozrúcané, bez ľudí a bez zvierat, ale ešte budú znieť tu a v judských mestách i v uliciach Jeruzalema, ktoré sú pusté, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte tu budú znieť
11
výkriky radosti a veselosti, hlas ženícha a nevesty i spev tých, čo budú volať prinášajúc do Jahveho chrámu obety vďaky: Oslavujte Jahveho Cebaot, lebo Jahve je dobrý a jeho láska je večná! Lebo ja navrátim zajatcov do vlasti, kde žili predtým, hovorí Jahve.
12
Takto hovorí Jahve Cebaot: Ešte budú na tomto spustošenom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách útulky, kde budú pastieri bývať so svojimi stádami.
13
V mestách na Vrchovine, v mestách na Rovine a v mestách v Negebe, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema a v judských mestách ovce budú prechádzať pod rukou pastierov, ktorí ich počítajú, hovorí Jahve.
14
Pozor dajte! Prídu dni — Jahveho výrok — keď vylejem na Izraela a na Júdu všetky požehnania, ktoré som im sľúbil.
15
V tých dňoch, v tom čase, dám vyrásť Dávidovi spravodlivú ratolesť: bude udržiavať právo a spravodlivosť v krajine.
16
Za tých dní Júda bude zachránený a Jeruzalem bude žiť bezpečne. Toto je meno, ako budú volať toto Mesto: Jahve-naša-spravodlivosť.
17
Lebo toto sú Jahveho slová: Dávidovi nikdy nebude chýbať nástupca na izraelskom tróne.
18
A nikdy nebude levitským kňazom chýbať potomok, ktorý bude prichádzať predo mňa prinášať celopaly a nekrvavé obety a každodenne obetovať obety."
19
Potom Jahve oslovil Jeremiáša takto:
20
"Toto sú Jahveho slová: Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, takže deň a noc nenastanú v určenom čase,
21
vtedy aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, môže byť zrušená, že nebude mať syna, ktorý by panoval na jeho tróne, tiež zmluva s Levitmi, kňazmi, ktorí mi slúžia.
22
Potomstvo svojho sluhu Dávida a Levitov, ktorí mi slúžia, rozmnožím ako nespočítateľné vojsko nebeských hviezd a nesčíselné morské piesky."
23
Ďalej prehovoril Jahve k Jeremiášovi:
24
"Či si nezbadal, čo tento ľud hovorí: Jahve zavrhol tie dva rody, ktoré si vyvolil! Takto znevažujú môj ľud a nepovažujú ho už za národ.
25
Toto sú Jahveho slová: Ak prestane moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, ak som nedal zákony nebu a zemi,
26
tak zavrhnem potomstvo Jakuba a môjho sluhu Dávida, že z jeho rodu prestanem vyberať panovníkov pre potomkov Abraháma, Izáka a Jakuba! Lebo privediem späť ich zajatcov a zmilujem sa nad nimi."
Jeremiáš 33:1
Jeremiáš 33:2
Jeremiáš 33:3
Jeremiáš 33:4
Jeremiáš 33:5
Jeremiáš 33:6
Jeremiáš 33:7
Jeremiáš 33:8
Jeremiáš 33:9
Jeremiáš 33:10
Jeremiáš 33:11
Jeremiáš 33:12
Jeremiáš 33:13
Jeremiáš 33:14
Jeremiáš 33:15
Jeremiáš 33:16
Jeremiáš 33:17
Jeremiáš 33:18
Jeremiáš 33:19
Jeremiáš 33:20
Jeremiáš 33:21
Jeremiáš 33:22
Jeremiáš 33:23
Jeremiáš 33:24
Jeremiáš 33:25
Jeremiáš 33:26
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52