A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 32

1
Slovo, ktoré povedal Jahve Jeremiášovi v desiatom roku judského kráľa Sedekiáša, v osemnástom roku Nabuchodonozora.
2
Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem a prorok Jeremiáš bol uväznený v strážnom nádvorí paláca judského kráľa.
3
Sedekiáš, judský kráľ, ho tam uväznil so slovami: "Prečo prorokuješ takto: Toto hovorí Jahve: Toto mesto vydám do rúk babylonského kráľa. Zaujme ho.
4
Sedekiáš, judský kráľ, neunikne z rúk Chaldejcov, ale iste bude vydaný do rúk babylonského kráľa. Bude s ním hovoriť z tváre do tváre a uvidí ho na vlastné oči.
5
Sedekiáša odvedie do Babylonu, kde zostane, (kým si naňho nespomeniem. To je Jahveho výrok. Ak budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech.)"
6
Jeremiáš povedal: Jahve mi oznámil toto:
7
"Daj pozor! Príde k tebe Chanameel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie ti: Kúp si moje pole v Anatote, lebo ty máš prednostné právo na kúpu ako najbližší príbuzný."
8
A vskutku, môj bratanec Chanameel prišiel ku mne do väzenia strážneho nádvoria, ako to Jahve predpovedal, a povedal mi: Prosím, kúp si moje anatotské pole na Benjamínovom území, lebo ty máš dedičné právo na kúpu, teda si ho kúp! Vtedy som poznal, že to bol Jahveho príkaz.
9
Kúpil som teda to pole od svojho bratanca Chanameela a odvážil som mu cenu: sedemnásť šeklov striebra.
10
Napísal som kúpnu zmluvu, zapečatil ju, dal overiť svedkom a na vážkach odvážil striebro.
11
Potom som vzal svoje kópie kúpnej zmluvy, tak zapečatenú, ako aj nezapečatenú (podľa predpisov zákonov),
12
a odovzdal som ich Baruchovi, synovi Neriáša, syna Machsiáša, v prítomnosti svojho bratanca, svedkov, ktorí podpísali kúpnu zmluvu a všetkých Júdovcov, ktorí sedeli vo dvore väzenia.
13
Pred očami všetkých som dal Baruchovi tento príkaz:
14
"Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Vezmi tieto záznamy, kúpnu zmluvu, zapečatenú i nezapečatenú, a ulož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas.
15
Lebo toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Znovu sa budú kupovať domy, polia a vinice v tejto krajine."
16
Keď som kúpnu zmluvu odovzdal Baruchovi, synovi Neriáša, takto som sa modlil k Jahvemu:
17
"Ach, Pane Jahve, ty si stvoril nebo a zem svojou veľkou mocou a vystretým ramenom. Tebe nič nie je nemožné.
18
Tisícom prejavuješ svoju lásku, ale hriechy otcov tresceš na hlavách ich synov. Ó, Bože, veľký a mocný, ktorého meno je Jahve Cebaot!
19
Veľké sú tvoje plány, mocné sú tvoje skutky! Ty sleduješ správanie ľudí a odplatíš každému podľa toho, ako žije, ako podľa ovocia jeho skutkov.
20
Ty si konal znamenia a zázraky v Egyptskej krajine a robíš ich až podnes v Izraeli a medzi všetkými ľuďmi a tak si si získal meno, ktoré trvá dodnes:
21
vyviedol si svoj ľud Izrael z Egyptskej krajiny znameniami a zázrakmi, svojou veľkou mocou a vystretým ramenom a strašnou silou.
22
Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou prisľúbil ich otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom.
23
Prišli teda a zaujali ju, ale neposlúchli tvoj hlas a nezachovávali tvoj Zákon. Nekonali, čo si im prikázal, preto si priviedol na nich všetko toto nešťastie.
24
Ach, obliehacie veže postúpili až k mestu a zaujmú ho. Chaldejci, ktorí ho obliehajú, vydobyjú ho mečom, hladom a morom. Splnili sa slová, ktoré si povedal, a ty to dobre vidíš.
25
A predsa ty, Pane Jahve, mi kážeš: Kúp si to pole za striebro a daj si ho potvrdiť svedkami, no mesto padá do rúk Chaldejcov!"
26
Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi toto:
27
"Ja som Jahve, Boh všetkých živých bytostí. Či by pre mňa mohlo byť niečo nemožné?
28
Preto toto hovorí Jahve: Hej, toto mesto vydám do rúk Chaldejcov a babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ho zaujme.
29
Chaldejci, ktorí útočia na toto mesto, vniknú do neho, podpália ho a spália aj s domami, na strechách ktorých pálili obety Baalovi a liali tekuté obety cudzím bohom, aby ma popudzovali k hnevu.
30
Veď Izraelci a Júdovci už od mlada robia, čo je v mojich očiach zlé (synovia Izraela ma totiž stále popudzujú k hnevu svojimi skutkami). To je Jahveho výrok.
31
Veď toto mesto, odkedy ho postavili až po dnešný deň, bolo mi iba na hnev a na zlosť, preto musí zmiznúť spred mojich očí.
32
Izrael a Júda, ich králi, kniežatá, kňazi, proroci, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, všetci ma popudzovali ku hnevu svojimi hriechmi.
33
Obrátili sa mi chrbtom a odvrátili svoje tváre a keď som ich poučoval, a to stále a neúnavne, oni nechceli počúvať a prijať poučenie.
34
Postavili svoje odporné modly aj v Chráme, ktorý nesie moje meno, a zneuctili ho.
35
Postavili vyvýšené svätyne Baalovi v Doline Ben-Hinnom, aby pálili svojich synov a dcéry Molochovi. To som ja nerozkázal, ani na myseľ mi to neprišlo: spáchať takú odpornú vec a uviesť Júdu do hriechu!
36
Preto teraz takto hovorí Jahve, Boh Izraela, o tomto mieste, o ktorom si práve povedal: Mečom, hladom a morom bude vydané babylonskému kráľovi:
37
Dajte pozor, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojej zlosti, vo svojej veľkej rozhorčenosti. Privediem ich späť na toto miesto a dám im bezpečný pobyt.
38
Potom budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.
39
Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, že si ma budú uctievať vždy pre svoje blaho a pre blaho svojich detí po sebe.
40
Uzavriem s nimi večnú zmluvu: neprestanem ich blahosklonne sprevádzať, vložím im do sŕdc úctivú bázeň voči mne, aby sa už odo mňa nevzdialili.
41
Budem mať radosť z nich, s radosťou im budem robiť dobre a pevne ich usadím v krajine celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
42
Lebo takto hovorí Jahve: Ako som na tento ľud dopustil celé toto veľké nešťastie, tak im spôsobím všetko dobro, ktoré som im sľúbil.
43
V tejto krajine sa budú ešte polia kupovať, hoci ty hovoríš: Je spustošená, bez ľudí a zvierat, vydaná do rúk Chaldejcov.
44
Budú kupovať polia za striebro, písať predajné zmluvy, zapečatia ich a overia svedkami, v Benjamínovom kraji, v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách na Vrchovine i v mestách na Rovine a v mestách v Negebe. Lebo ich zajatcov privediem späť." To je Jahveho výrok.
Jeremiáš 32:1
Jeremiáš 32:2
Jeremiáš 32:3
Jeremiáš 32:4
Jeremiáš 32:5
Jeremiáš 32:6
Jeremiáš 32:7
Jeremiáš 32:8
Jeremiáš 32:9
Jeremiáš 32:10
Jeremiáš 32:11
Jeremiáš 32:12
Jeremiáš 32:13
Jeremiáš 32:14
Jeremiáš 32:15
Jeremiáš 32:16
Jeremiáš 32:17
Jeremiáš 32:18
Jeremiáš 32:19
Jeremiáš 32:20
Jeremiáš 32:21
Jeremiáš 32:22
Jeremiáš 32:23
Jeremiáš 32:24
Jeremiáš 32:25
Jeremiáš 32:26
Jeremiáš 32:27
Jeremiáš 32:28
Jeremiáš 32:29
Jeremiáš 32:30
Jeremiáš 32:31
Jeremiáš 32:32
Jeremiáš 32:33
Jeremiáš 32:34
Jeremiáš 32:35
Jeremiáš 32:36
Jeremiáš 32:37
Jeremiáš 32:38
Jeremiáš 32:39
Jeremiáš 32:40
Jeremiáš 32:41
Jeremiáš 32:42
Jeremiáš 32:43
Jeremiáš 32:44
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52