A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 31

1
V tom čase — Jahveho výrok — budem Bohom pre všetky izraelské rodiny a ony budú mojím ľudom."
2
Toto hovorí Jahve: "Národ, ktorý unikol meču, našiel milosť na púšti. Izrael tiahne k miestu pokojného pobytu."
3
Zďaleka sa mi Jahve ukázal: "Odvekou láskou som ťa miloval, preto som ti uchoval priazeň.
4
Znovu ťa vybudujem, ó, najdrahší Izrael, obnovený budeš. Znovu sa vyzdobíš tamburínami a vykročíš v radoch veselých tanečníkov.
5
Znovu budeš sadiť vinice po vŕškoch Samárie (a kto ich nasadí, bude z nich požívať).
6
Hej, príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: Hor’ sa! Poďme na Sion, k Jahvemu, nášmu Bohu!"
7
Lebo takto hovorí Jahve: "Radostne oslavujte Jakuba, hlasno zvelebujte prvý z národov! Nech sa váš hlas rozlieha! Oslavujte ho slovami: Jahve zachránil svoj ľud, zvyšky Izraelove.
8
Pozrite sa, ako ich privádzam zo severných krajín: Zbieram ich z končín zeme, aj slepí a chromí idú s nimi, tiež ženy v požehnanom stave a matky pred pôrodom! Preveľký zástup sa vracia domov!
9
Vracajú sa so slzami, privádzam ich s prosbami. Privediem ich k tečúcim vodám, po ceste rovnej, kde sa nepotknú. Lebo ja som Otec Izraela a Efraim je môj prvorodený syn."
10
Národy, počúvajte Jahveho slovo a rozhláste ho pobrežiam a ďalekým ostrovom! Povedzte: "Ten, kto rozptýlil Izraela, znovu ho zhromaždí a bude sa oňho starať ako pastier o svoje stádo.
11
Lebo Jahve vykúpil Jakuba, vyslobodil ho z rúk mocnejšieho, ako je on.
12
S výkrikmi radosti sa vrátia na horu Sion, natešení nad Jahveho darmi: nad obilím, novým vínom a olejom, nad baránkami a býčkami. Budú ako dobre zavlažovaná záhrada a nikdy už nebudú trpieť nedostatkom.
13
Panna sa bude tešiť v tanci a všetci, mladí i starí, budú sa veseliť. Ich smútok zmením na radosť, poteším ich a naplním väčšou radosťou, ako bola ich bolesť.
14
Svojich kňazov hojne požehnám a svoj ľud zahrniem blahobytom." To je Jahveho výrok.
15
Toto sú Jahveho slová: "Počujte! V Rame počuť plač, horký nárek. To Ráchel oplakáva svoje deti. Nedá sa potešiť pre svojich synov, pretože ich už niet."
16
Jahve hovorí takto: "Prestaň nariekať! Osuš si slzy! Dostaneš náhradu za svoju bolesť, — Jahveho výrok — ešte sa vrátia z nepriateľskej zeme.
17
Je nádej pre tvoje potomstvo — Jahveho výrok — tvoji synovia sa vrátia do svojej vlasti.
18
Dobre som počul vzdychanie Efraima: Privykal si ma jarmu ako neskroteného býka a teraz som už privyknutý. Priveď ma späť, nech sa môžem vrátiť, veď ty si Jahve, môj Boh!
19
Hoci som sa odtrhol, oľutoval som to: teraz, keď som skrotený, bijem sa v prsia. V hanbe a výčitkách ľutujem hriechy svojej mladosti.
20
Či Efraim nie je mojím milovaným synom, najmilším dieťaťom? Zakaždým, keď mu pohrozím, ešte živšie si naňho spomínam. Srdce sa mi trasie nežnou láskou pre neho." To je Jahveho výrok.
21
Postav si znaky na cesty! Zasaď stĺpy! Dobre si zapamätaj cestu, po ktorej si odišla! Vráť sa, panna izraelská, vráť sa späť do svojich miest!
22
Dokedy budeš blúdiť, odbojná dcéra? Lebo Jahve tvorí niečo nové na zemi: Žena si hľadá svojho Muža.
23
Toto sú slová Jahveho Cebaot, Boha Izraela: "Ešte sa budú hovoriť tieto slová o judskej krajine a o jej mestách, keď navrátim späť ich väzňov: Nech ťa žehná Jahve, teba, príbytok spravodlivosti, teba, svätý vrch!
24
V tejto krajine sa usadí Júda a všetky jeho mestá, roľníci a pastieri, čo kočujú so svojím stádom.
25
Lebo hojne napojím smädných a nasýtim zmorených hladom."
26
Nato som sa prebudil a poobzeral dookola, bol to veľmi príjemný sen.
27
"Dajte pozor! Prichádzajú dni — Jahveho výrok — , keď v Izraeli a v Judei veľmi rozmnožím ľudí i zvieratá.
28
Ako som nad nimi bedlil, aby som vytŕhal a stŕhal, pustošil, nivočil a škodil, tak budem teraz bedliť nad nimi, aby som budoval a sadil." To je Jahveho výrok.
29
"V tých dňoch nebudú už hovoriť: Otcovia jedli kyslé hrozno a synom tŕpnu zuby.
30
Lebo každý človek zomrie za svoj hriech. Tomu stŕpnu zuby, kto je kyslé hrozno!"
31
"Dajte pozor! Prichádzajú dni — Jahveho výrok — , keď uzavriem s Izraelom (a s Júdom) novú zmluvu.
32
Nie takú, ako bola zmluva, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku a vyviedol z Egypta — Jahveho výrok.
33
Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch — Jahveho výrok — : Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho na ich srdce. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
34
Už sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému: Poznajte Jahveho! Pretože ma všetci budú poznať od najmenšieho po najväčšieho — Jahveho výrok — , lebo odpustím ich zločiny a na ich hriechy už nebudem myslieť.
35
Takto hovorí Jahve, ktorý dáva slnko, aby svietilo vo dne, a prikazuje, aby mesiac a hviezdy svietili v noci, ktorý rozbúri more, že jeho vlny hučia, ten, ktorého meno je Jahve Cebaot:
36
Keby tento pevný poriadok mohol zaniknúť predo mnou — to je Jahveho výrok — , vtedy by aj izraelský ľud mohol prestať byť národom predo mnou naveky
37
Takto hovorí Jahve: Ako človek môže rozmerať nebeské výšiny a môže preskúmať zemské hlbiny, tak aj ja zavrhnem rod Izraelov za všetko, čo popáchal. To je Jahveho výrok.
38
Pozor dajte! Prichádzajú dni — Jahveho výrok — keď mesto znovuvybudujú na Jahveho slávu od Veže Chananeel až po Rožnú bránu.
39
Potom natiahnu meraciu šnúru rovno cez návršie Gareb a skrúti sa ku Goi.
40
Celá dolina mŕtvol a popola a všetky pozemky až k potoku Kedron a k uhlu Konskej brány k východu budú zasvätené Jahvemu. Nebudú už nikdy zrúcané alebo zničené."
Jeremiáš 31:1
Jeremiáš 31:2
Jeremiáš 31:3
Jeremiáš 31:4
Jeremiáš 31:5
Jeremiáš 31:6
Jeremiáš 31:7
Jeremiáš 31:8
Jeremiáš 31:9
Jeremiáš 31:10
Jeremiáš 31:11
Jeremiáš 31:12
Jeremiáš 31:13
Jeremiáš 31:14
Jeremiáš 31:15
Jeremiáš 31:16
Jeremiáš 31:17
Jeremiáš 31:18
Jeremiáš 31:19
Jeremiáš 31:20
Jeremiáš 31:21
Jeremiáš 31:22
Jeremiáš 31:23
Jeremiáš 31:24
Jeremiáš 31:25
Jeremiáš 31:26
Jeremiáš 31:27
Jeremiáš 31:28
Jeremiáš 31:29
Jeremiáš 31:30
Jeremiáš 31:31
Jeremiáš 31:32
Jeremiáš 31:33
Jeremiáš 31:34
Jeremiáš 31:35
Jeremiáš 31:36
Jeremiáš 31:37
Jeremiáš 31:38
Jeremiáš 31:39
Jeremiáš 31:40
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52