A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 29

1
Toto je znenie listu, ktorý poslal z Jeruzalema prorok Jeremiáš pozostalým starším medzi zajatcami, ďalej kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema do Babylonu.
2
Bolo to potom, keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš so svojou kráľovskou matkou, s eunuchmi, judskými a jeruzalemskými kniežatami, s kováčmi a zámočníkmi.
3
List niesli Eleasa, syn Šafanov, a Gemariáš, syn Chilkiášov, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi.a List znel:
4
"Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonu:
5
Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie!
6
Žeňte sa a roďte synov a dcéry! Aj pre svojich synov berte manželky a vydávajte dcéry a ony nech rodia synov a dcéry, lebo sa tam máte rozmnožiť a neumenšiť.
7
Pracujte na pokoji mesta, do ktorého som vás zaviedol, a modlite sa zaň k Jahvemu, lebo váš pokoj závisí od jeho pokoja.
8
Lebo takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Nedajte sa zavádzať prorokmi ani veštcami, ktorí sú medzi vami, nevenujte pozornosť snom, ktoré sa vám prisnijú!
9
Lebo prorokujú lož v mojom Mene. Ja som ich vôbec neposlal — to je Jahveho výrok.
10
Lebo takto hovorí Jahve: Keď uplynie plných sedemdesiat rokov nad Babylonom, navštívim vás a splním pre vás svoj sľub šťastia, keď vás privediem späť na toto miesto.
11
Len ja viem, aké zámery mám s vami — to je Jahveho výrok — , a to zámery pokoja, a nie nešťastia, veľké a nádejné potomstvo.
12
Budete ma vzývať a keď ma prídete prosiť, ja vás vyslyším.
13
Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.
14
Dám sa vám nájsť ( — to je Jahveho výrok. Privediem vás späť zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozohnal. To je Jahveho výrok. Privediem vás späť na toto miesto, odkiaľ som vás dal odviesť do zajatia.)
15
Keďže hovoríte, že vám Jahve vzbudil prorokov v Babylone,
16
toto sú Jahveho slová o kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do zajatia.
17
Toto hovorí Jahve Cebaot: Dajte pozor! Pošlem na nich meč, hlad a mor. Urobím ich podobnými tým zhnitým figám, tak skazeným, že sa nedajú jesť.
18
Budem ich prenasledovať mečom, hladom a morom. Urobím ich predmetom zdesenia pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, predmetom hrôzy, posmechu a potupy medzi všetkými národmi, kde som ich rozohnal.
19
Práve ako oni nepočúvali moje slová — Jahveho výrok — keď som im bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, tak ste ani vy nepočúvali — to je Jahveho výrok.
20
Vy však, zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu, počujte všetci Jahveho slovo!
21
Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Kolajášovom, a Sedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v jeho mene: Pozrite! Vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, ktorý ich zabije pred vašimi očami.
22
Ich mená budú používať všetci judskí zajatci v Babylone, keď budú niekoho preklínať. Budú hovoriť: Nech Jahve naloží s tebou ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ upiekol v ohni!
23
Pretože spáchali hanebnosť v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a bez môjho poverenia v mojom mene prorokovali a čo prorokovali, bola lož. Ale ja to viem a svedčím — to je Jahveho výrok."
24
Šemajášovi z Nachlamu povedz toto:
25
"Takto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pretože si poslal vlastným menom list všetkému ľudu v Jeruzaleme a kňazovi Sofoniášovi, synovi Maaseiášovmu (i všetkým kňazom), kde píšeš:
26
Teba, Sofoniáš, ustanovil Jahve za kňaza namiesto Jojadu, aby si mal dozor v Jahveho chráme nad každým exaltovaným človekom, ktorý sa hrá na proroka. Takého máš vložiť do klady a do okov.
27
Prečo teda nepotresceš Jeremiáša z Anatotu, ktorý u vás vystupuje ako prorok?
28
Veď on nám aj do Babylonu poslal odkaz: Bude to dlho trvať! Stavajte si domy a usaďte sa v nich! Vysádzajte záhrady a jedzte z nich ovocie!"
29
(No kňaz Sofoniáš prečítal ten list prorokovi Jeremiášovi.)
30
Vtedy Jahve povedal Jeremiášovi:
31
"Pošli toto posolstvo všetkým zajatcom: Toto hovorí Jahve o Šemajášovi z Nachlamu: Pretože vám prorokoval Šemajáš, hoci ja som ho neposlal, a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož,
32
preto Jahve hovorí toto: Dobre, potrescem Šemajáša z Nachlamu a jeho potomstvo. Nikto z jeho potomkov nebude žiť v tomto ľude a nedožije sa šťastia, ktoré chcem dopriať svojmu ľudu (toto je Jahveho výrok, lebo hlásal odboj proti Jahvemu)."
Jeremiáš 29:1
Jeremiáš 29:2
Jeremiáš 29:3
Jeremiáš 29:4
Jeremiáš 29:5
Jeremiáš 29:6
Jeremiáš 29:7
Jeremiáš 29:8
Jeremiáš 29:9
Jeremiáš 29:10
Jeremiáš 29:11
Jeremiáš 29:12
Jeremiáš 29:13
Jeremiáš 29:14
Jeremiáš 29:15
Jeremiáš 29:16
Jeremiáš 29:17
Jeremiáš 29:18
Jeremiáš 29:19
Jeremiáš 29:20
Jeremiáš 29:21
Jeremiáš 29:22
Jeremiáš 29:23
Jeremiáš 29:24
Jeremiáš 29:25
Jeremiáš 29:26
Jeremiáš 29:27
Jeremiáš 29:28
Jeremiáš 29:29
Jeremiáš 29:30
Jeremiáš 29:31
Jeremiáš 29:32
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52