A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 27

1
(Na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, oznámil Jahve Jeremiášovi tieto slová:)
2
Toto mi povedal Jahve: "Urob si povrazy a jarmo a polož si ich na šiju!
3
Potom to pošli kráľovi Edomu, kráľovi Moabu, kráľovi Ammoncov, kráľovi Tyru a kráľovi Sidonu, prostredníctvom ich vyslancov, ktorí prišli do Jeruzalema k judskému kráľovi Sedekiášovi.
4
Odovzdaj im toto posolstvo pre ich pánov: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Povedzte svojim pánom:
5
Ja som stvoril zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom. Ja som stvoril človeka i zvieratá, ktoré sú na zemi, a dám ich, komu sa mi zachce.
6
Teraz dávam všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa, dávam mu aj všetku poľnú zver, aby mu slúžila.
7
(Všetky národy musia slúžiť jemu, jeho synovi a jeho vnukovi, kým nepríde čas, určený pre jeho vlastnú krajinu. Vtedy si ho podmania mocné národy a veľkí králi.)
8
Národ alebo kráľovstvo, ktoré nebude slúžiť babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a nepoddá sa jeho jarmu, potrestám mečom, hladom a morom — to je Jahveho výrok — kým ich nenechám celkom v jeho moci.
9
Preto nepočúvajte vašich prorokov, veštcov, snívajúcich, hádačov a čarodejníkov, ktorí vám hovoria: Nebudete otrokmi babylonského kráľa!
10
Lebo vám prorokujú lož. A výsledok bude, že vás vyženú z vašej pôdy, vyženiem vás a vy zahyniete.
11
Ale národ, ktorý si skloní šiju pod jarmo babylonského kráľa a dá sa do jeho služby, ten národ nechám na jeho pôde — to je Jahveho výrok — nech ju obrába a býva v nej."
12
A judskému kráľovi Sedekiášovi som vravel to isté hovoriac: "Vložte si hrdlá do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a budete žiť.
13
(Prečo chcete zomrieť, ty a tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako to pohrozil Jahve národu, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi?)
14
Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám hovoria: Nebudete otrokmi babylonského kráľa. Lebo vám prorokujú lož.
15
Lebo ja som ich neposlal — to je Jahveho výrok — a v mojom mene vám prorokujú lož. Výsledok bude, že vás vyženiem a že zahyniete vy, aj s prorokmi, ktorí vám prorokujú."
16
Kňazom a všetkému tomuto ľudu som povedal: "Toto hovorí Jahve: Nepočúvajte reči vašich prorokov, ktorí prorokujú, že náčinie Jahveho chrámu sa čoskoro vráti z Babylonu. Prorokujú vám lož.
17
(Nepočúvajte ich! Podrobte sa babylonskému kráľovi a zachránite si život. Prečo by toto miesto malo byť zboreniskom?)
18
Ak sú naozaj prorokmi, ak majú pri sebe Jahveho slovo, nech sa prihovoria u Jahveho Cebaot, aby nebolo odnesené do Babylonu náčinie, ešte ponechané v Jahveho chráme, v paláci judského kráľa a v Jeruzaleme.
19
Lebo toto hovorí Jahve (o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a) o ostatnom náčiní, ktoré zostalo v tomto meste,
20
ktoré nevzal so sebou babylonský kráľ Nabuchodonozor, keď odviedol z Jeruzalema do zajatia do Babylonu judského kráľa Jechoniáša, syna Jojakima (so všetkými význačnými osobnosťami z Judey a z Jeruzalema).
21
Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela, o náčiní, ktoré zostalo v Jahveho chráme a v judskom kráľovskom paláci v Jeruzaleme:
22
Odnesú ich do Babylonu (a tam zostanú, kým ja nepôjdem pre ne). To je Jahveho výrok. (Vtedy ich vezmem a prinesiem na toto miesto.)"
Jeremiáš 27:1
Jeremiáš 27:2
Jeremiáš 27:3
Jeremiáš 27:4
Jeremiáš 27:5
Jeremiáš 27:6
Jeremiáš 27:7
Jeremiáš 27:8
Jeremiáš 27:9
Jeremiáš 27:10
Jeremiáš 27:11
Jeremiáš 27:12
Jeremiáš 27:13
Jeremiáš 27:14
Jeremiáš 27:15
Jeremiáš 27:16
Jeremiáš 27:17
Jeremiáš 27:18
Jeremiáš 27:19
Jeremiáš 27:20
Jeremiáš 27:21
Jeremiáš 27:22
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52