A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 26

1
Na začiatku panovania judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho, Jeremiáš dostal od Jahveho toto slovo:
2
"Takto hovorí Jahve: Staň si v predsieni Jahveho chrámu a hovor k ľuďom, ktorí prídu zo všetkých judských miest pokloniť sa v Jahveho chráme! Povedz im všetky slová, ktoré ti rozkážem, ani slovko nevynechaj!
3
Možno počúvnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty. A ja sa zmilujem a nedopustím na nich nešťastie, ktoré som si predsavzal dopustiť na nich pre ich zlé skutky.
4
Povedz im: toto hovorí Jahve. Ak ma neposlúchnete a nebudete zachovávať Zákon, ktorý som vám dal,
5
ak nepočúvnete slová mojich sluhov, prorokov, ktorých k vám bez ustania posielam, ktorých vy však neposlúchate,
6
naložím s týmto Chrámom ako so Šílom a toto mesto urobím prekliatym pre všetky národy zeme."
7
Kňazi, proroci a všetok ľud počuli Jeremiáša prednášať tieto slová v Jahveho chráme.
8
A keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Jahve prikázal povedať všetkému ľudu, chytili ho kňazi a proroci a všetok ľud s krikom: "Musíš zomrieť!
9
Prečo si prorokoval v Jahveho mene toto proroctvo: Tento chrám bude ako Šílo a toto mesto bude spustošené, bez obyvateľov?" A všetok ľud v Jahveho chráme sa zbehol okolo Jeremiáša.
10
Keď sa o týchto udalostiach dozvedeli judské kniežatá, vystúpili z kráľovského paláca do Jahveho chrámu a zasadli si na svoje miesto pri vchode do Novej brány Jahveho chrámu.
11
Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: "Tento muž si zasluhuje smrť! Lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste to počuli na vlastné uši!"
12
Ale Jeremiáš odpovedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: "To Jahve ma poslal prorokovať proti tomuto Chrámu a proti tomuto mestu všetko, čo ste počuli.
13
Teraz teda napravte svoj život a svoje skutky, pozorne počúvajte Jahveho, svojho Boha, potom sa zmiluje a nedopustí na vás nešťastie, ktoré proti vám ohlásil.
14
Čo sa mňa týka, tu som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo uznáte za dobré a správne.
15
Dobre si však uvážte, keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto a na všetkých jeho obyvateľov. Lebo Jahve ma skutočne poslal k vám, aby som všetky tieto slová predniesol do vašich vlastných uší."
16
Vtedy kniežatá a všetok ľud povedali kňazom a prorokom: "Tento človek si nezasluhuje smrť, lebo nám hovoril v mene Jahveho, nášho Boha."
17
Vstali aj niektorí zo starších krajiny a hovorili celému zhromaždenému ľudu:
18
"V dňoch judského kráľa Ezechiáša vystúpil ako prorok Micheáš z Morešetu a povedal celému judskému ľudu: Toto hovorí Jahve Cebaot: Sion bude rozoranou roľou, Jeruzalem hŕbou skál a chrámový vrch kopcom, zarasteným tŕním.
19
Nuž, či ho za to zabili judský kráľ Ezechiáš a celá Judea? Či kráľ radšej neprejavil bázeň pred Jahvem a neprosil ho úpenlivo? Takže Jahve nedopustil na nich nešťastie, ktoré proti nim ohlásil? A my by sme mali uvaliť taký zločin na svoje duše?"
20
Ešte iný človek prorokoval v Jahveho mene, Uriáš, syn Semeiáša z Kirjat-Jearimu. Prorokoval proti Jeruzalemu a proti Judei takými slovami ako Jeremiáš.
21
Dopočuli sa o tom kráľ Jojakim, jeho dôstojníci a jeho kniežatá a chceli ho zabiť. Keď sa to Uriáš dozvedel, naľakal sa, utiekol a uchýlil sa do Egypta.
22
Kráľ Jojakim poslal do Egypta Elnatana, syna Achborovho, s niekoľkými vojakmi.
23
Vyvliekli Uriáša z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojakimovi, ktorý ho dal sťať mečom a jeho mŕtvolu hodiť medzi hroby prostého ľudu.
24
Ale Jeremiáša chránil Achikam, Šafanov syn, aby ho nevydali ľudu na smrť.
Jeremiáš 26:1
Jeremiáš 26:2
Jeremiáš 26:3
Jeremiáš 26:4
Jeremiáš 26:5
Jeremiáš 26:6
Jeremiáš 26:7
Jeremiáš 26:8
Jeremiáš 26:9
Jeremiáš 26:10
Jeremiáš 26:11
Jeremiáš 26:12
Jeremiáš 26:13
Jeremiáš 26:14
Jeremiáš 26:15
Jeremiáš 26:16
Jeremiáš 26:17
Jeremiáš 26:18
Jeremiáš 26:19
Jeremiáš 26:20
Jeremiáš 26:21
Jeremiáš 26:22
Jeremiáš 26:23
Jeremiáš 26:24
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52