A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 25

1
Slovo týkajúce sa celého judského ľudu, ktoré dostal Jeremiáš vo štvrtom roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho (to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora).
2
Prorok Jeremiáš ho predniesol pred všetkým judským ľudom a pred všetkými obyvateľmi Jeruzalema.
3
Od trinásteho roku judského kráľa Joziáša, syna Amonovho, až podnes je to dvadsaťtri rokov, čo sa Jahve obracia na mňa s posolstvom a ja vám hovorím bez ustania (no vy ma nechcete počúvať.
4
Okrem toho vám Jahve bez ustania posielal svojich sluhov, prorokov, ale vy ste nechceli počúvať, ani ste tomu nevenovali pozornosť.)
5
To posolstvo bolo: Ak sa každý z vás obráti od svojej hriešnej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete navždy bývať na pôde, ktorú Jahve dal vám a vašim otcom.
6
(Nenasledujte iných bohov, neslúžte im a neklaňajte sa im, nehnevajte ma modlami, ktoré ste svojimi rukami urobili, potom vám neurobím nič zlé.)
7
Ale vy ste ma neposlúchli (to je Jahveho výrok — ale ďalej ste ma hnevali modlami, dielom svojich rúk, a tým ste pritiahli nešťastie na seba.
8
Preto takto hovorí Jahve Cebaot: Pretože ste nepočúvali moje slová,
9
hľa, ja vyzvem všetky severné kmene (Jahveho výrok, a pošlem pre svojho sluhu Nabuchodonozora, babylonského kráľa), privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom (a proti všetkým týmto okolitým národom). Privediem na nich kliatbu zničenia, urobím ich predmetom hrôzy a posmechu a obrátim ich na večnú púšť.
10
Umlčím u nich hlas radosti a veselosti, hlasy ženícha a nevesty, hrmot ručných mlynov a zahasím svetlo lampy.
11
Celá krajina bude hrozne spustošená a tieto národy budú otrokmi babylonského kráľa sedemdesiat rokov.
12
(Keď uplynie tých sedemdesiat rokov, potrescem babylonského kráľa a jeho ľud — to je Jahveho výrok — za ich zločiny, tiež krajinu Chaldejcov a obrátim ju na večnú púšť.)
13
Na túto krajinu privediem všetky hrozby, ktoré som vyslovil proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe.
14
(Aj ich zotročiac mocné národy a veľkí králi, a tak im odplatím podľa skutkov, podľa toho, čo popáchali.)
15
Lebo Jahve, Boh Izraela, mi povedal toto: "Vezmi z mojej ruky túto čašu vína hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa pošlem!
16
Keď ho vypijú, budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi ne pošlem.
17
Potom som vzal čašu z Jahveho ruky a dal som z nej piť všetkým národom, ku ktorým ma Jahve poslal:
18
(Jeruzalemu a mestám Judey, jej kráľom a jej kniežatám, aby sa zmenili na rumovisko, predmet hrôzy, posmechu a preklínania, ako je tomu až dodnes.)
19
Potom faraónovi, egyptskému kráľovi, jeho dvoranom, jeho kniežatám, všetkému jeho ľudu
20
a celej zmiešanine národov, všetkým kráľom krajiny Uc, všetkým kráľom filištínskej krajiny, Aškelonu, Gazy, Ekronu a zvyšku Ašdodu;
21
tiež Edomu, Moabu a synom Ammonovým;
22
(všetkým) kráľom Tyru, (všetkým) kráľom Sidonu a kráľom pobrežia a ostrovov,
23
Dedanu, Temy, Buzu, všetkým, čo si holia sluchy,
24
všetkým kráľom Arábie a (všetkým kráľom zmiešaniny národov), ktorí bývajú na púšti.
25
(Všetkým kráľom Zimri), všetkým kráľom Elamu a všetkým kráľom Médie.
26
Všetkým kráľom severu, blízkym i vzdialeným, jednému po druhom, a všetkým kráľovstvám, ktoré sú na povrchu zeme. (Po všetkých bude piť kráľ Šešaku.)
27
Povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot, Boh Izraela: Pite! Opite sa! Dávte! Popadajte, že viac nevstanete pred mečom, ktorý medzi vás pošlem.
28
Ak nebudú chcieť vziať čašu z tvojej ruky a piť, povedz im: Toto hovorí Jahve Cebaot: Musíte piť!
29
Dajte pozor! Ja najprv potrestám mesto, ktoré nesie moje meno, a vás by som ušetril? Nie! Neušetrím vás, lebo volám meč proti všetkým obyvateľom zeme. To je výrok Jahveho Cebaot.
30
Ty im teda oznámiš všetko, čo som ti povedal! Povedz im: Jahve buráca z výsosti, hrmí zo svojho svätého príbytku, mocne buráca proti svojej pastvine, proti všetkým obyvateľom zeme, ozvena toho znie ako výkriky šliapačov hrozna.
31
Vojnový hrmot preniká až na koniec zeme, lebo Jahve súdi národy, začal súd nad celým ľudstvom a bezbožných vydáva meču. To je Jahveho výrok.
32
Toto hovorí Jahve Cebaot: Pozor dajte! Pohroma sa šíri z národa na národ. Veľká povíchrica sa dvíha od končín zeme.
33
V ten deň tí, ktorých Jahve pobije, budú ležať ako hnoj na povrchu zeme, od jedného konca zeme po druhý. Nikto ich neoplače, nikto ich nepozbiera, nikto ich nepochová.
34
Revte, pastieri, hlasno kričte! Váľajte sa po prachu zeme, páni nad stádami! Vy ste na rade pre zabíjačku alebo pre rozohnanie a popadáte ako vybraní barani!
35
Pastieri nebudú mať kam utiecť, pre pánov nad stádami nebude záchrana.
36
Čuj! Pastieri kričia, ich páni revú, lebo Jahve spustošil ich pastviny,
37
a ich pokojné domovy zničil žiarou svojho veľkého hnevu.
38
Utekajú ako mladý lev, ktorý uteká zo skrýše, veď ich krajina zostala púšťou, spustošená strašným mečom a žiarou jeho hnevu."
Jeremiáš 25:1
Jeremiáš 25:2
Jeremiáš 25:3
Jeremiáš 25:4
Jeremiáš 25:5
Jeremiáš 25:6
Jeremiáš 25:7
Jeremiáš 25:8
Jeremiáš 25:9
Jeremiáš 25:10
Jeremiáš 25:11
Jeremiáš 25:12
Jeremiáš 25:13
Jeremiáš 25:14
Jeremiáš 25:15
Jeremiáš 25:16
Jeremiáš 25:17
Jeremiáš 25:18
Jeremiáš 25:19
Jeremiáš 25:20
Jeremiáš 25:21
Jeremiáš 25:22
Jeremiáš 25:23
Jeremiáš 25:24
Jeremiáš 25:25
Jeremiáš 25:26
Jeremiáš 25:27
Jeremiáš 25:28
Jeremiáš 25:29
Jeremiáš 25:30
Jeremiáš 25:31
Jeremiáš 25:32
Jeremiáš 25:33
Jeremiáš 25:34
Jeremiáš 25:35
Jeremiáš 25:36
Jeremiáš 25:37
Jeremiáš 25:38
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52