A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jeremiáš 11

1
Slovo, ktorým sa Jahve obrátil na Jeremiáša:
2
"Počujte slová tejto zmluvy a povedzte ich Júdovcom a obyvateľom Jeruzalema!
3
Ty im povedz: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Prekliaty je človek, ktorý nezachováva slová tejto Zmluvy,
4
ktorou som zaviazal vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z tej taviacej pece. Povedal som im: Ak ma budete poslúchať a budete robiť všetko, čo vám prikážem, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.
5
Vtedy splním prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám zem oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes." A ja som odpovedal: "Amen, Jahve!"
6
A Jahve mi povedal: "Vyhlás tieto slová v judských mestách a na jeruzalemských uliciach. Povedz: Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich.
7
Lebo som slávnostne upozorňoval vašich otcov, keď som ich vyviedol z Egypta až po dnešný deň. Bez ustania som ich upozorňoval slovami: Poslúchajte ma!
8
Ale oni ma neposlúchali, nevenovali mi pozornosť, ale nasledovali svoje zatvrdnuté a zlé srdce. Preto som splnil na nich všetky tresty, oznámené v tejto zmluve, ktorú som im kázal zachovávať a ktorú oni nezachovali."
9
Jahve mi povedal: "Odkrylo sa sprisahanie u Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema.
10
Vrátili sa k hriechom svojich otcov, ktorí odopreli poslušnosť mojim slovám. Aj oni nasledovali cudzích bohov a klaňali sa im. Dom Izraela a dom Júdu porušili moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami.
11
Preto takto hovorí Jahve: Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť. Hoci budú ku mne volať o pomoc, nevyslyším ich.
12
Obyvatelia judských miest a Jeruzalema môžu ísť kričať o pomoc k bohom, ktorých okiadzali, ale tí ich vôbec nebudú môcť zachrániť v čase nešťastia.
13
Lebo ty, Júda, máš toľko bohov, koľko máš miest! A koľko má Jeruzalem ulíc, toľko oltárov ste postavili Hanbe, oltárov, ktoré kadia pre Baala.
14
Preto sa ty neprihováraj za tento ľud a nevysielaj za nich ani náreky, ani modlitby! Lebo nebudem počúvať, keď budú kričať ku mne vo svojom nešťastí.
15
Aké právo má môj drahý národ v mojom Dome? Koľko zlých skutkov popáchal! Vari sľuby a obetné mäso odoženú nešťastie, ktoré ti hrozí, že znovu zaplesáš?
16
Kedysi ťa Jahve nazval zelenou olivou, plnou nádherného ovocia. A teraz za veľkého hukotu zasiahol ju bleskom a jej vetvy spálil.
17
Jahve Cebaot, ktorý ťa zasadil, pohrozil ti nešťastím za to zlo, ktoré Izraelov dom a Júdov dom pritiahli na seba, keď ma hnevali zápalnými obetami Baalovi."
18
Sám Jahve ma o tom poučil, a tak to viem. Ty si mi ukázal ich zámery.
19
A ja som bol ako dôverčivý baránok, vedený na zabitie, nevedel som, že stroja proti mne úklady: "Vytnime strom aj s jeho ovocím, vytrhnime ho zo zeme živých, nech sa jeho meno viac nespomenie!"
20
Jahve Cebaot, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš ľadviny a srdce, tebe som zveril svoju vec, daj, aby som videl tvoju pomstu na nich!
21
Preto takto hovorí Jahve Cebaot proti ľuďom z Anatotu, ktorí robia úklady môjmu životu a hovoria: "Neprorokuj už v Jahveho mene, inak ťa zabijeme!"
22
Preto toto hovorí Jahve Cebaot: "Potrestám ich. Ich mládenci pomrú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom.
23
Ani jeden z nich nezostane nažive, lebo v roku ich trestu privediem záhubu na ľudí z Anatotu."
Jeremiáš 11:1
Jeremiáš 11:2
Jeremiáš 11:3
Jeremiáš 11:4
Jeremiáš 11:5
Jeremiáš 11:6
Jeremiáš 11:7
Jeremiáš 11:8
Jeremiáš 11:9
Jeremiáš 11:10
Jeremiáš 11:11
Jeremiáš 11:12
Jeremiáš 11:13
Jeremiáš 11:14
Jeremiáš 11:15
Jeremiáš 11:16
Jeremiáš 11:17
Jeremiáš 11:18
Jeremiáš 11:19
Jeremiáš 11:20
Jeremiáš 11:21
Jeremiáš 11:22
Jeremiáš 11:23
Jeremiáš 1 / Jer 1
Jeremiáš 2 / Jer 2
Jeremiáš 3 / Jer 3
Jeremiáš 4 / Jer 4
Jeremiáš 5 / Jer 5
Jeremiáš 6 / Jer 6
Jeremiáš 7 / Jer 7
Jeremiáš 8 / Jer 8
Jeremiáš 9 / Jer 9
Jeremiáš 10 / Jer 10
Jeremiáš 11 / Jer 11
Jeremiáš 12 / Jer 12
Jeremiáš 13 / Jer 13
Jeremiáš 14 / Jer 14
Jeremiáš 15 / Jer 15
Jeremiáš 16 / Jer 16
Jeremiáš 17 / Jer 17
Jeremiáš 18 / Jer 18
Jeremiáš 19 / Jer 19
Jeremiáš 20 / Jer 20
Jeremiáš 21 / Jer 21
Jeremiáš 22 / Jer 22
Jeremiáš 23 / Jer 23
Jeremiáš 24 / Jer 24
Jeremiáš 25 / Jer 25
Jeremiáš 26 / Jer 26
Jeremiáš 27 / Jer 27
Jeremiáš 28 / Jer 28
Jeremiáš 29 / Jer 29
Jeremiáš 30 / Jer 30
Jeremiáš 31 / Jer 31
Jeremiáš 32 / Jer 32
Jeremiáš 33 / Jer 33
Jeremiáš 34 / Jer 34
Jeremiáš 35 / Jer 35
Jeremiáš 36 / Jer 36
Jeremiáš 37 / Jer 37
Jeremiáš 38 / Jer 38
Jeremiáš 39 / Jer 39
Jeremiáš 40 / Jer 40
Jeremiáš 41 / Jer 41
Jeremiáš 42 / Jer 42
Jeremiáš 43 / Jer 43
Jeremiáš 44 / Jer 44
Jeremiáš 45 / Jer 45
Jeremiáš 46 / Jer 46
Jeremiáš 47 / Jer 47
Jeremiáš 48 / Jer 48
Jeremiáš 49 / Jer 49
Jeremiáš 50 / Jer 50
Jeremiáš 51 / Jer 51
Jeremiáš 52 / Jer 52