A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 37

1
Keď kráľ Ezechiáš vypočul ich správu, roztrhol si rúcho, natiahol si vrecovinu a odišiel do Jahveho chrámu.
2
Potom poslal správcu paláca Eljakima, pisára Šebnu a starších kňazov, oblečených do vrecoviny, k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi,
3
aby mu povedali: "Toto hovorí Ezechiáš: Dnešný deň je dňom úzkosti, trestu a hanby. Sme ako žena, ktorá nemá silu porodiť dieťa, ktoré sa má práve narodiť.
4
Dúfam, že Jahve, ktorý počul slová rabsakeho, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, potresce ho za slová, ktoré Jahve, tvoj Boh, počul. Modli sa za zvyšok, ktorý ešte žije."
5
Keď prišli poslovia kráľa Ezechiáša k Izaiášovi,
6
on im povedal: "Toto povedzte svojmu pánovi: Toto hovorí Jahve: Neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali sluhovia asýrskeho kráľa.
7
Pozri, ja vložím doňho takého ducha, že on, sotva počuje istú správu, vráti sa do svojej krajiny a tam ho zrazím mečom."
8
Asýrsky rabsake sa vrátil. Počul, že asýrsky kráľ odtiahol od Lachiša a našiel ho útočiť na Libnu.
9
Kráľ totiž počul o etiópskom kráľovi Tirhakovi: "Vytiahol do boja proti tebe." Druhé rozprávanie o Sennacheribovom vpáde Sennacherib znovu poslal poslov k Ezechiášovi s posolstvom:
10
"Toto povedzte judskému kráľovi Ezechiášovi: Nedaj sa mýliť tvojmu Bohu, na ktorého sa spoliehaš, keď ti sľubuje: Jeruzalem nebude vydaný do rúk asýrskeho kráľa.
11
Iste si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, ako vydali kliatbe všetkých ich obyvateľov, a ty vari unikneš?
12
Či ich bohovia zachránili národy, ktoré zničili moji otcovia: Gozan, Haran, Resef a Edenitov, ktorí bývali v Tell Basare?
13
Kde je kráľ Chamatu, kráľ Arpadu a kráľ Lairu, Sefarvaimu, Heny a Ivvy?"
14
Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho. Potom vyšiel do Jahveho domu a rozvinul ho pred Jahvem.
15
Ezechiáš predniesol Jahvemu túto modlitbu:
16
"Jahve Cebaot, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubínmi, ty si jediný Boh všetkých kráľovstiev zeme, ty si utvoril nebo i zem.
17
Jahve, pozorne ma vypočuj, otvor oči a pozoruj, vypočuj Sennacheribovo posolstvo, ktoré poslal, aby sa rúhal živému Bohu.
18
Je pravda, Jahve, že znivočili (všetky národy a ich krajiny)
19
a pohádzali na oheň ich bohov. Ale to neboli bohovia, lež iba výtvory ľudských rúk, drevá a kamene, preto ich mohli zničiť.
20
Ale teraz, Jahve, Bože náš, vysloboď nás z jeho ruky, aby kráľovstvá zeme poznali, že ty, Jahve, si jediný Boh."
21
Vtedy Izaiáš, Amosov syn, poslal Ezechiášovi odkaz: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Počul som tvoju modlitbu týkajúcu sa asýrskeho kráľa Sennacheriba.
22
Toto je Jahveho výrok vyslovený proti nemu: Panenská dcéra Siona tebou pohŕda, tebe sa posmieva! Dcéra jeruzalemská hlavou pokyvuje pri tvojom ústupe.
23
Komu si sa to rúhal a posmieval? proti komu si vykrikoval? Koho si to pyšne premeriaval zrakom? Svätého Izraelovho!
24
Poslal si svojich sluhov, aby sa posmievali Pánovi a povedal si: "So svojimi početnými vozmi vystúpil som vysoko na vrchy, do najvzdialenejších zákutí Libanonu. Povytínal som jeho najvyššie cédre, jeho najkrajšie cyprusy. Dosiahol som jeho najvyššiu hranicu zalesnených húštin.
25
Vykopal som studne a pil vody nezvyklé, pod stupajami tvojich nôh som vysušil všetky egyptské rieky."
26
Vari si to nepočul? Za dávnych čias som to ja urobil, za minulých dní som to pripravoval a teraz to uskutočňujem. Ty si mal zmeniť na hŕby rozvalín opevnené mestá.
27
Ich obyvatelia, zbavení síl, prestrašení a zahanbení, boli sťa poľná tráva, ako lúčna zeleň, ako trávička na streche, spálená východným vetrom.
28
Dobre viem, kedy vstávaš a kedy si sadáš, kedy vychádzaš a kedy sa vraciaš, (aj to, ako zúriš proti mne).
29
Preto, že zúriš proti mne a že som počul o tvojej bezočivosti, obrúčku prevlečiem tvojimi nozdrami a zubadlo ti vložím do úst a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel.
30
Toto ti bude znakom: Tento rok sa bude jesť úroda z vypadaného zrna, budúci rok, čo samo narastie, ale tretieho roku sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich plody.
31
Zachránený zvyšok z Júdovho domu zapustí nové korene do zeme a prinesie ovocie nad zemou.
32
Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z hory Sion. Urobí to veľká láska Jahveho Cebaot.
33
Toto teda hovorí Jahve o asýrskom kráľovi: Do tohto mesta nevkročí, nevystrelí naň ani šíp. nebude proti nemu napredovať so štítom, nenavŕši proti nemu útočný val.
34
Cestou, ktorou prišiel, vráti sa späť, nevkročí do tohto mesta. To je Jahveho výrok.
35
Budem kryť toto mesto a zachránim ho kvôli sebe a kvôli svojmu sluhovi Dávidovi."
36
V tú istú noc vyšiel Jahveho anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc chlapov. Ráno pri vstávaní tam boli samé mŕtvoly.
37
Sennacherib, asýrsky kráľ, zbalil tábor a odišiel. Vrátil sa do Ninive a zostal tam.
38
Istého dňa, keď bol prestretý v poklone v chráme Nizrocha, svojho boha, jeho synovia Adramelech a Šarezer ho zabili mečom a utiekli do krajiny Ararat. Jeho syn Asarhadon stal sa kráľom namiesto neho.
Izaiáš 37:1
Izaiáš 37:2
Izaiáš 37:3
Izaiáš 37:4
Izaiáš 37:5
Izaiáš 37:6
Izaiáš 37:7
Izaiáš 37:8
Izaiáš 37:9
Izaiáš 37:10
Izaiáš 37:11
Izaiáš 37:12
Izaiáš 37:13
Izaiáš 37:14
Izaiáš 37:15
Izaiáš 37:16
Izaiáš 37:17
Izaiáš 37:18
Izaiáš 37:19
Izaiáš 37:20
Izaiáš 37:21
Izaiáš 37:22
Izaiáš 37:23
Izaiáš 37:24
Izaiáš 37:25
Izaiáš 37:26
Izaiáš 37:27
Izaiáš 37:28
Izaiáš 37:29
Izaiáš 37:30
Izaiáš 37:31
Izaiáš 37:32
Izaiáš 37:33
Izaiáš 37:34
Izaiáš 37:35
Izaiáš 37:36
Izaiáš 37:37
Izaiáš 37:38
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66