A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Izaiáš 36

1
V štrnástom roku Ezechiášovho panovania asýrsky kráľ Sennacherib napadol všetky judské opevnené mestá a zaujal ich.
2
Z Lachiša poslal asýrsky kráľ ku kráľovi Ezechiášovi do Jeruzalema vysokého dôstojníka, rabsakeho, s mocným oddielom; a ten sa postavil vedľa kanála Horného rybníka na ceste na Pole valchárov.
3
Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, vyšiel mu naproti s kráľovským pisárom Šebnom a s kancelárom Joachom, Asafovým synom.
4
Rabsake im povedal: "Oznámte Ezechiášovi, že toto je odkaz Veľkráľa, asýrskeho kráľa: Na aké nádeje sa spoliehaš?
5
Myslíš si, že prázdne reči nahradia vo vojne zručnosť a množstvo? Na čo sa spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne?
6
Na Egypt? Opieraš sa o tú zlomenú trstinu, ktorá vrazí človeku do ruky, ak sa o ňu oprie, a poraní mu ju? Taký je egyptský kráľ faraón ku všetkým, čo v neho dúfajú.
7
Vari mi povieš: My sa spoliehame na Jahveho, svojho Boha? Ale či práve jemu Ezechiáš neodstránil obetné miesta na výšinách a oltáre a nerozkázal ľuďom v Judsku a v Jeruzaleme: Len pred týmto oltárom sa musíte klaňať?
8
Dobre teda, urob dohodu s mojím pánom, asýrskym kráľom. Dám ti dvetisíc koní, ak nájdeš jazdcov na ne.
9
Ako by si mohol odraziť jediného, čo len toho najmenšieho z vodcov môjho pána? A ty sa spoliehaš, že od Egypta dostaneš vozy a jazdcov!
10
Myslíš, že som do tejto krajiny prišiel bez Jahveho vôle, aby som ju napadol a zničil? Nie, sám Jahve mi povedal: Napadni túto krajinu a znič ju!"
11
Eljakim, Šebna a Joach povedali vysokému asýrskemu dôstojníkovi: "Prosíme ťa, hovor nám po aramejsky, lebo my to rozumieme, nehovor nám po judsky na dosluch ľudu na hradbách."
12
Rabsake odpovedal: "Či ma môj pán poslal k tvojmu pánovi a k tebe, aby som povedal tieto slová? Vari nie skôr k ľuďom sediacim na hradbách a odsúdeným spolu s vami jesť svoje výkaly a piť svoj moč?"
13
Vtedy sa rabsake vzpriamil a kričal veľmi hlasno po judsky: "Počujte posolstvo Veľkráľa, asýrskeho kráľa:
14
Toto hovorí kráľ: Nedajte sa klamať Ezechiášovi! On vás nemôže zachrániť.
15
Nedajte sa mu presvedčiť, aby ste sa spoliehali na Jahveho, keď hovorí: Jahve nás iste vyslobodí, toto mesto nepadne do rúk asýrskeho kráľa.
16
Nepočúvajte Ezechiáša, lebo toto hovorí asýrsky kráľ: Uzavrite pokoj so mnou a vzdajte sa mi, potom každý z vás môže jesť ovocie vlastnej vinice a vlastného figovníka a každý môže piť vodu zo svojej cisterny,
17
kým neprídem previesť vás do kraja, ako je váš, do krajiny obilia a nového vína, do krajiny chleba a viníc.
18
Nedajte sa zavádzať Ezechiášovi slovami: Jahve nás vyslobodí. Vari bohovia iných národov vyslobodili svoje krajiny z rúk asýrskeho kráľa?
19
Kdeže sú bohovia Chamatu a Arpadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? Kde sú bohovia Samárie? Vari vyslobodili Samáriu z mojej ruky?
20
Ktorý z bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal z mojej moci vyslobodiť Jeruzalem?"
21
Všetci mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: "Neodpovedajte mu!"
22
Eljakim, Helkiášov syn, správca paláca, kráľovský pisár Šebna a kancelár Joach, Asafov syn, prišli k Ezechiášovi s roztrhnutým rúchom a rozpovedali mu reč asýrskeho vysokého dôstojníka, rabsakeho.
Izaiáš 36:1
Izaiáš 36:2
Izaiáš 36:3
Izaiáš 36:4
Izaiáš 36:5
Izaiáš 36:6
Izaiáš 36:7
Izaiáš 36:8
Izaiáš 36:9
Izaiáš 36:10
Izaiáš 36:11
Izaiáš 36:12
Izaiáš 36:13
Izaiáš 36:14
Izaiáš 36:15
Izaiáš 36:16
Izaiáš 36:17
Izaiáš 36:18
Izaiáš 36:19
Izaiáš 36:20
Izaiáš 36:21
Izaiáš 36:22
Izaiáš 1 / Iza 1
Izaiáš 2 / Iza 2
Izaiáš 3 / Iza 3
Izaiáš 4 / Iza 4
Izaiáš 5 / Iza 5
Izaiáš 6 / Iza 6
Izaiáš 7 / Iza 7
Izaiáš 8 / Iza 8
Izaiáš 9 / Iza 9
Izaiáš 10 / Iza 10
Izaiáš 11 / Iza 11
Izaiáš 12 / Iza 12
Izaiáš 13 / Iza 13
Izaiáš 14 / Iza 14
Izaiáš 15 / Iza 15
Izaiáš 16 / Iza 16
Izaiáš 17 / Iza 17
Izaiáš 18 / Iza 18
Izaiáš 19 / Iza 19
Izaiáš 20 / Iza 20
Izaiáš 21 / Iza 21
Izaiáš 22 / Iza 22
Izaiáš 23 / Iza 23
Izaiáš 24 / Iza 24
Izaiáš 25 / Iza 25
Izaiáš 26 / Iza 26
Izaiáš 27 / Iza 27
Izaiáš 28 / Iza 28
Izaiáš 29 / Iza 29
Izaiáš 30 / Iza 30
Izaiáš 31 / Iza 31
Izaiáš 32 / Iza 32
Izaiáš 33 / Iza 33
Izaiáš 34 / Iza 34
Izaiáš 35 / Iza 35
Izaiáš 36 / Iza 36
Izaiáš 37 / Iza 37
Izaiáš 38 / Iza 38
Izaiáš 39 / Iza 39
Izaiáš 40 / Iza 40
Izaiáš 41 / Iza 41
Izaiáš 42 / Iza 42
Izaiáš 43 / Iza 43
Izaiáš 44 / Iza 44
Izaiáš 45 / Iza 45
Izaiáš 46 / Iza 46
Izaiáš 47 / Iza 47
Izaiáš 48 / Iza 48
Izaiáš 49 / Iza 49
Izaiáš 50 / Iza 50
Izaiáš 51 / Iza 51
Izaiáš 52 / Iza 52
Izaiáš 53 / Iza 53
Izaiáš 54 / Iza 54
Izaiáš 55 / Iza 55
Izaiáš 56 / Iza 56
Izaiáš 57 / Iza 57
Izaiáš 58 / Iza 58
Izaiáš 59 / Iza 59
Izaiáš 60 / Iza 60
Izaiáš 61 / Iza 61
Izaiáš 62 / Iza 62
Izaiáš 63 / Iza 63
Izaiáš 64 / Iza 64
Izaiáš 65 / Iza 65
Izaiáš 66 / Iza 66