A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 6

1
Vtedy Jahve povedal Mojžišovi: "Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Mocná ruka ho donúti, aby ich prepustil, mocná ruka ho donúti, aby ich vyhnal zo svojej krajiny."
2
Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: "Ja som Jahve.
3
Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako El Šaddaj, ale svoje meno Jahve som im nedal poznať.
4
Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaánsku krajinu, zem, v ktorej sa usídlili ako cudzinci.
5
A teraz som počul nárek Izraelcov, ktorých Egypťania zotročujú, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu.
6
Preto povedz Izraelcom: Ja som Jahve a ja vás vytrhnem z egyptskej poroby; vyslobodím vás z ich otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými trestami.
7
Vezmem si vás za svoj ľud a ja budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyslobodí z egyptskej poroby.
8
Potom vás vovediem do zeme, ktorú som prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, a dám vám ju ako dedičstvo otcov ja, Jahve."
9
Tak hovoril Mojžiš Izraelcom, ale oni Mojžiša nepočúvali pre malomyseľnosť a ťažkú prácu.
10
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
11
"Choď povedať faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny."
12
Ale Mojžiš sa ujal slova a povedal pred Jahvem: "Izraelci ma nepočúvli, akoby ma teda počúvol faraón, keď ja nie som výrečný?"
13
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a poslal ich k faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov z Egyptskej krajiny.
14
Toto sú hlavy ich rodín: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Pallu, Checron a Karmi; to sú Rubenove rody.
15
Synovia Simeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky; to sú Simeonove rody.
16
Toto sú mená synov Léviho a ich potomstva: Geršon, Kehat a Merari. Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
17
Synovia Geršona: Libni a Šimej so svojimi rodmi.
18
Synovia Kehata: Amram, Jic’har, Chebron a Uzziel. Kehat žil stotridsaťtri rokov.
19
Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody s ich potomstvom.
20
Amram si vzal za manželku Jokebed, svoju tetu, ktorá mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov.
21
Synovia Jic’hara boli: Korach, Nefeg a Zichri
22
a synovia Uzziela: Mišael, Elcafan a Sitri.
23
Áron sa oženil s Elišebou, Amminadabovou dcérou a Nachšonovou sestrou, a ona mu porodila Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara.
24
Synovia Koracha: Assir, Elkana a Abiasaf; to sú rody Korachovcov.
25
Eleazar, Áronov syn, si vzal za ženu jednu z Putielových dcér, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy Léviho rodín podľa ich rodov.
26
To sú oni — Áron a Mojžiš — ktorým Jahve povedal: "Vyveďte Izraelcov po ich oddieloch z Egyptskej krajiny."
27
Práve oni hovorili faraónovi, egyptskému kráľovi, aby dovolil vyviesť Izraelcov z Egypta — Mojžiš a Áron.
28
V ten deň, keď Jahve prehovoril k Mojžišovi v Egyptskej krajine,
29
Jahve povedal Mojžišovi: "Ja som Jahve. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti poviem."
30
Mojžiš povedal pred Jahvem: "Ja nie som výrečný, akože ma faraón vypočuje?"
Exodus 6:1
Exodus 6:2
Exodus 6:3
Exodus 6:4
Exodus 6:5
Exodus 6:6
Exodus 6:7
Exodus 6:8
Exodus 6:9
Exodus 6:10
Exodus 6:11
Exodus 6:12
Exodus 6:13
Exodus 6:14
Exodus 6:15
Exodus 6:16
Exodus 6:17
Exodus 6:18
Exodus 6:19
Exodus 6:20
Exodus 6:21
Exodus 6:22
Exodus 6:23
Exodus 6:24
Exodus 6:25
Exodus 6:26
Exodus 6:27
Exodus 6:28
Exodus 6:29
Exodus 6:30
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40