A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 41
Mojžiš sa znova ujal slova a povedal: "A čo, ak mi neuveria a nepočúvnu môj hlas, ale povedia: ‚Jahve sa ti nezjavil!‘?"
2
Jahve mu povedal: "Čo máš v ruke?" — "Palicu," povedal.
3
"Hoď ju na zem," povedal mu Jahve. Mojžiš ju hodil na zem, palica sa zmenila na hada a Mojžiš sa pred ním dal na útek.
4
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku a chyť ho za chvost." On vystrel ruku, chytil ho a v jeho ruke sa znova zmenil na palicu.
5
"Aby ti uverili, že sa ti zjavil Jahve, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov."
6
Jahve mu ešte povedal: "Daj si ruku na prsia." On si vložil ruku na prsia a keď ju zložil, hľa, jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh.
7
Jahve mu povedal: "Daj si ruku znovu na prsia." On si vložil ruku späť na prsia, zložil ju zo svojich pŕs a hľa, bola znovu ako jeho ostatné telo.
8
"Tak ak ti teraz neuveria a nepresvedčí ich prvé znamenie, uveria druhému znameniu.
9
Ale ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, vtedy načri vodu z Rieky a vylej ju na zem a voda, ktorú načrieš z Rieky, premení sa na suchej zemi na krv."
10
Mojžiš povedal Jahvemu: "Odpusť mi, môj Pane, nemám dar reči, ani od včera, ani od predvčera, dokonca ani odvtedy, čo oslovuješ svojho služobníka, lebo moje ústa a môj jazyk sú ťažkopádne."
11
Jahve mu povedal: "Ktože dal človeku ústa? Kto ho robí nemým a hluchým; vidiacim alebo slepým? Či nie ja, Jahve?
12
Choď teraz, ja budem s tvojimi ústami a naznačím ti, čo máš povedať."
13
Mojžiš znova povedal: "Odpusť mi, môj Pane, pošli, prosím ťa, koho chceš."
14
Jahve nato vzplanul hnevom proti Mojžišovi a povedal: "Či tu nie je tvoj brat Áron, Levita? Viem, že on dobre hovorí; hľa, práve ti prichádza v ústrety a keď ťa uvidí, veľmi sa poteší vo svojom srdci.
15
Prehovoríš s ním a vložíš tie slová do jeho úst. Ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naznačím vám, čo máte robiť.
16
On bude hovoriť k ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš bohom.
17
Túto palicu si vezmi do ruky, lebo s ňou budeš robiť znamenia."
18
Mojžiš odišiel a vrátil sa ku svojmu tesťovi Jetrovi. Povedal mu: "Dovoľ mi odísť a vrátiť sa k svojim bratom v Egypte, aby som videl, či ešte žijú." Jetro mu odpovedal: "Choď v pokoji."
19
Jahve povedal Mojžišovi v Madiáne: "Choď, vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci, ktorí chystali tvoju záhubu."
20
Mojžiš vzal svoju ženu a svojho syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egyptskej krajiny. Mojžiš si vzal do ruky aj Božiu palicu.
21
Jahve povedal Mojžišovi: "Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď, aby si pred faraónom vykonal tie zázraky, ktoré som dal do tvojej moci, ale ja mu zatvrdím srdce a on ľud neprepustí.
22
Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Jahve: Izrael je môj prvorodený syn.
23
Povedal som ti: ‚Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.‘ Pretože ty si odmietol prepustiť ho, za to ja zahubím tvojho prvorodeného syna."
24
A stalo sa na ceste, keď sa utáborili na noc, že Jahve prišiel, stretol sa s ním a chcel ho usmrtiť.
25
Cippora vzala ostrý kameň a obrezala predkožku svojmu synovi a dotkla sa ňou jeho nôh. A povedala: "Ty si mi ženíchom po krvi."
26
A On ho zanechal. Vtedy povedala: "Ženích po krvi", to sa vzťahuje na obriezku.
27
Jahve povedal Áronovi: "Choď naproti Mojžišovi smerom do púšte." On odišiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.
28
Mojžiš porozprával Áronovi všetky Jahveho slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal.
29
Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetkých starších Izraelcov.
30
Áron opakoval všetky slová, ktoré Jahve povedal Mojžišovi; urobil znamenia pred očami ľudu.
31
Ľud uveril a radoval sa, že Jahve navštívil Izraelcov a videl ich biedu. Pokľakli a klaňali sa.