A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 4

1
Mojžiš sa znova ujal slova a povedal: "A čo, ak mi neuveria a nepočúvnu môj hlas, ale povedia: ‚Jahve sa ti nezjavil!‘?"
2
Jahve mu povedal: "Čo máš v ruke?" — "Palicu," povedal.
3
"Hoď ju na zem," povedal mu Jahve. Mojžiš ju hodil na zem, palica sa zmenila na hada a Mojžiš sa pred ním dal na útek.
4
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku a chyť ho za chvost." On vystrel ruku, chytil ho a v jeho ruke sa znova zmenil na palicu.
5
"Aby ti uverili, že sa ti zjavil Jahve, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov."
6
Jahve mu ešte povedal: "Daj si ruku na prsia." On si vložil ruku na prsia a keď ju zložil, hľa, jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh.
7
Jahve mu povedal: "Daj si ruku znovu na prsia." On si vložil ruku späť na prsia, zložil ju zo svojich pŕs a hľa, bola znovu ako jeho ostatné telo.
8
"Tak ak ti teraz neuveria a nepresvedčí ich prvé znamenie, uveria druhému znameniu.
9
Ale ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, vtedy načri vodu z Rieky a vylej ju na zem a voda, ktorú načrieš z Rieky, premení sa na suchej zemi na krv."
10
Mojžiš povedal Jahvemu: "Odpusť mi, môj Pane, nemám dar reči, ani od včera, ani od predvčera, dokonca ani odvtedy, čo oslovuješ svojho služobníka, lebo moje ústa a môj jazyk sú ťažkopádne."
11
Jahve mu povedal: "Ktože dal človeku ústa? Kto ho robí nemým a hluchým; vidiacim alebo slepým? Či nie ja, Jahve?
12
Choď teraz, ja budem s tvojimi ústami a naznačím ti, čo máš povedať."
13
Mojžiš znova povedal: "Odpusť mi, môj Pane, pošli, prosím ťa, koho chceš."
14
Jahve nato vzplanul hnevom proti Mojžišovi a povedal: "Či tu nie je tvoj brat Áron, Levita? Viem, že on dobre hovorí; hľa, práve ti prichádza v ústrety a keď ťa uvidí, veľmi sa poteší vo svojom srdci.
15
Prehovoríš s ním a vložíš tie slová do jeho úst. Ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naznačím vám, čo máte robiť.
16
On bude hovoriť k ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš bohom.
17
Túto palicu si vezmi do ruky, lebo s ňou budeš robiť znamenia."
18
Mojžiš odišiel a vrátil sa ku svojmu tesťovi Jetrovi. Povedal mu: "Dovoľ mi odísť a vrátiť sa k svojim bratom v Egypte, aby som videl, či ešte žijú." Jetro mu odpovedal: "Choď v pokoji."
19
Jahve povedal Mojžišovi v Madiáne: "Choď, vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci, ktorí chystali tvoju záhubu."
20
Mojžiš vzal svoju ženu a svojho syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egyptskej krajiny. Mojžiš si vzal do ruky aj Božiu palicu.
21
Jahve povedal Mojžišovi: "Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď, aby si pred faraónom vykonal tie zázraky, ktoré som dal do tvojej moci, ale ja mu zatvrdím srdce a on ľud neprepustí.
22
Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Jahve: Izrael je môj prvorodený syn.
23
Povedal som ti: ‚Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.‘ Pretože ty si odmietol prepustiť ho, za to ja zahubím tvojho prvorodeného syna."
24
A stalo sa na ceste, keď sa utáborili na noc, že Jahve prišiel, stretol sa s ním a chcel ho usmrtiť.
25
Cippora vzala ostrý kameň a obrezala predkožku svojmu synovi a dotkla sa ňou jeho nôh. A povedala: "Ty si mi ženíchom po krvi."
26
A On ho zanechal. Vtedy povedala: "Ženích po krvi", to sa vzťahuje na obriezku.
27
Jahve povedal Áronovi: "Choď naproti Mojžišovi smerom do púšte." On odišiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.
28
Mojžiš porozprával Áronovi všetky Jahveho slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal.
29
Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetkých starších Izraelcov.
30
Áron opakoval všetky slová, ktoré Jahve povedal Mojžišovi; urobil znamenia pred očami ľudu.
31
Ľud uveril a radoval sa, že Jahve navštívil Izraelcov a videl ich biedu. Pokľakli a klaňali sa.
Exodus 4:1
Exodus 4:2
Exodus 4:3
Exodus 4:4
Exodus 4:5
Exodus 4:6
Exodus 4:7
Exodus 4:8
Exodus 4:9
Exodus 4:10
Exodus 4:11
Exodus 4:12
Exodus 4:13
Exodus 4:14
Exodus 4:15
Exodus 4:16
Exodus 4:17
Exodus 4:18
Exodus 4:19
Exodus 4:20
Exodus 4:21
Exodus 4:22
Exodus 4:23
Exodus 4:24
Exodus 4:25
Exodus 4:26
Exodus 4:27
Exodus 4:28
Exodus 4:29
Exodus 4:30
Exodus 4:31
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40