A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 381
Urobil oltár celopalov z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký — teda štvorhranný — a tri lakte vysoký.
2
Urobil na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním tvorili jeden celok, a obložil ho bronzom.
3
Urobil všetko príslušenstvo k oltáru: popolnice a lopaty, nádoby na kropenie, vidlice a kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo zhotovil z bronzu.
4
Urobil na oltár bronzový rošt v tvare siete pod rímsou odspodu až do jeho polovičnej výšky.
5
Odlial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí.
6
Zhotovil žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom.
7
Žrde zasunul do kruhov pripevnených na oboch stranách oltára, aby sa pomocou nich ľahko prenášali; urobil ho dutý, z dosiek.
8
Urobil umývadlo z bronzu a k nemu podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do Stanu Stretávania.
9
Urobil nádvorie; od južnej strany, smerom k poludniu, záclony nádvoria z jemného súkaného ľanu boli sto lakťov dlhé.
10
Ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
11
Sto lakťov tiež na severnej strane; ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
12
Na západnej strane záclony mali päťdesiat lakťov s ich desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. Háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
13
Aj na východnej strane, smerom k východu, päťdesiat lakťov.
14
Na jednej zo strán bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami.
15
Na druhej strane — z jednej a druhej strany brány do nádvoria — bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami.
16
Všetky záclony obklopujúce ohradu nádvoria boli z jemného súkaného ľanu.
17
Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom a všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebornými tyčami.
18
Záves na bráne nádvoria bol vyšívaný, urobený z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu. Bol dvadsať lakťov dlhý a päť lakťov v šírke vysoký ako záclony nádvoria.
19
Ich štyri stĺpy a štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a ich tyče boli zo striebra.
20
Všetky kolíky okolo Príbytku a nádvoria boli z bronzu.
21
Toto je výpočet vecí na Príbytok — Príbytok Svedectva — urobený na Mojžišov príkaz, práca Levitov pod vedením Itamara, Áronovho syna, kňaza.
22
Becaleel, syn Chúrovho syna Uriho z Júdovho kmeňa, urobil všetko, čo Jahve prikázal Mojžišovi,
23
a s ním Oholiab, Achisamachov syn z Danovho kmeňa, kovotepec a výšivkár, zošívač fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
24
Celkové množstvo zlata použitého pri prácach, pri všetkých prácach na svätyni (bolo to zasvätené zlato): dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa šekla svätyne.
25
Striebro zo sčítania ľudu: sto talentov a tisíc sedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa šekla svätyne;
26
jeden beka na hlavu, pol šekla podľa šekla svätyne za každého spočítaného od dvadsiatich rokov a vyššie, teda za šesťstotritisíc päťstopäťdesiatich.
27
Sto talentov striebra na odliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony: sto podstavcov zo sto talentov, talent na podstavec.
28
Z tých tisíc sedemstosedemdesiatich piatich šeklov urobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a urobil k nim tyče.
29
Zasväteného bronzu sa nazbieralo sedemdesiat talentov a dvetisíc štyristo šeklov;
30
urobil z neho podstavce na vchod do Stanu Stretávania, bronzový oltár, jeho bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru;
31
všetky podstavce okolo nádvoria, podstavce brány do nádvoria, všetky kolíky Príbytku a všetky kolíky okolo nádvoria.