A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 38

1
Urobil oltár celopalov z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký — teda štvorhranný — a tri lakte vysoký.
2
Urobil na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním tvorili jeden celok, a obložil ho bronzom.
3
Urobil všetko príslušenstvo k oltáru: popolnice a lopaty, nádoby na kropenie, vidlice a kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo zhotovil z bronzu.
4
Urobil na oltár bronzový rošt v tvare siete pod rímsou odspodu až do jeho polovičnej výšky.
5
Odlial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí.
6
Zhotovil žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom.
7
Žrde zasunul do kruhov pripevnených na oboch stranách oltára, aby sa pomocou nich ľahko prenášali; urobil ho dutý, z dosiek.
8
Urobil umývadlo z bronzu a k nemu podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do Stanu Stretávania.
9
Urobil nádvorie; od južnej strany, smerom k poludniu, záclony nádvoria z jemného súkaného ľanu boli sto lakťov dlhé.
10
Ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
11
Sto lakťov tiež na severnej strane; ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
12
Na západnej strane záclony mali päťdesiat lakťov s ich desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. Háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra.
13
Aj na východnej strane, smerom k východu, päťdesiat lakťov.
14
Na jednej zo strán bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami.
15
Na druhej strane — z jednej a druhej strany brány do nádvoria — bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami.
16
Všetky záclony obklopujúce ohradu nádvoria boli z jemného súkaného ľanu.
17
Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom a všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebornými tyčami.
18
Záves na bráne nádvoria bol vyšívaný, urobený z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu. Bol dvadsať lakťov dlhý a päť lakťov v šírke vysoký ako záclony nádvoria.
19
Ich štyri stĺpy a štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a ich tyče boli zo striebra.
20
Všetky kolíky okolo Príbytku a nádvoria boli z bronzu.
21
Toto je výpočet vecí na Príbytok — Príbytok Svedectva — urobený na Mojžišov príkaz, práca Levitov pod vedením Itamara, Áronovho syna, kňaza.
22
Becaleel, syn Chúrovho syna Uriho z Júdovho kmeňa, urobil všetko, čo Jahve prikázal Mojžišovi,
23
a s ním Oholiab, Achisamachov syn z Danovho kmeňa, kovotepec a výšivkár, zošívač fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
24
Celkové množstvo zlata použitého pri prácach, pri všetkých prácach na svätyni (bolo to zasvätené zlato): dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa šekla svätyne.
25
Striebro zo sčítania ľudu: sto talentov a tisíc sedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa šekla svätyne;
26
jeden beka na hlavu, pol šekla podľa šekla svätyne za každého spočítaného od dvadsiatich rokov a vyššie, teda za šesťstotritisíc päťstopäťdesiatich.
27
Sto talentov striebra na odliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony: sto podstavcov zo sto talentov, talent na podstavec.
28
Z tých tisíc sedemstosedemdesiatich piatich šeklov urobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a urobil k nim tyče.
29
Zasväteného bronzu sa nazbieralo sedemdesiat talentov a dvetisíc štyristo šeklov;
30
urobil z neho podstavce na vchod do Stanu Stretávania, bronzový oltár, jeho bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru;
31
všetky podstavce okolo nádvoria, podstavce brány do nádvoria, všetky kolíky Príbytku a všetky kolíky okolo nádvoria.
Exodus 38:1
Exodus 38:2
Exodus 38:3
Exodus 38:4
Exodus 38:5
Exodus 38:6
Exodus 38:7
Exodus 38:8
Exodus 38:9
Exodus 38:10
Exodus 38:11
Exodus 38:12
Exodus 38:13
Exodus 38:14
Exodus 38:15
Exodus 38:16
Exodus 38:17
Exodus 38:18
Exodus 38:19
Exodus 38:20
Exodus 38:21
Exodus 38:22
Exodus 38:23
Exodus 38:24
Exodus 38:25
Exodus 38:26
Exodus 38:27
Exodus 38:28
Exodus 38:29
Exodus 38:30
Exodus 38:31
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40