A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 351
Mojžiš zhromaždil celú pospolitosť Izraelcov a povedal im: "Hľa, Jahve prikazuje robiť toto:
2
Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň vám bude svätým dňom, dňom úplného odpočinku, zasväteným Jahvemu. Ktokoľvek bude v tento deň robiť akúkoľvek prácu, bude vydaný na smrť.
3
Nezapaľujte oheň v sobotný deň v žiadnom zo svojich príbytkov."
4
Mojžiš povedal celej pospolitosti Izraelcov: "Hľa, toto prikázal Jahve:
5
Vyberte zo svojho majetku príspevok Jahvemu. Nech všetci, ktorých k tomu nabáda srdce, prinesú Jahvemu príspevok: zlato, striebro a bronz;
6
fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť;
7
baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo;
8
olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a voňavé kadidlo;
9
karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu.
10
Nech tí spomedzi vás, ktorí sú múdreho srdca, prídu urobiť všetko, čo prikázal Jahve:
11
Príbytok, jeho stan a jeho pokrývku, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a podstavce;
12
archu a jej žrde, zľutovnicu a zastierajúcu oponu;
13
stôl, jeho žrde i všetko jeho príslušenstvo aj obetné chleby;
14
svietnik na osvetľovanie a jeho príslušenstvo, jeho lampy, ako aj olej na svietenie;
15
oltár vôní a jeho žrde, olej na pomazanie, voňavé kadidlo i záves na vchod, na vchod do Príbytku;
16
oltár celopalov a jeho bronzový rošt i jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec;
17
záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na vchod do nádvoria;
18
kolíky Príbytku a kolíky nádvoria s ich povrazmi;
19
bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni — posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu."
20
Nato celá pospolitosť Izraelcov odišla od Mojžiša.
21
Potom všetci, ktorých nabádalo srdce, a všetci, ktorých viedol ochotný duch, prinášali príspevok Jahvemu na prácu na Stane Stretávania, na všetku službu v ňom a na posvätné rúcha.
22
Muži a ženy prichádzali, všetci tí, ktorých nabádalo srdce, prinášali sponky, náušnice, prstene, náhrdelníky a všetky možné druhy zlatých predmetov, všetci, ktorí darovali zlato Jahvemu.
23
Všetci, u ktorých sa našiel fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan, kozia srsť, baranie kože zafarbené do červena a jemné kože, prinášali to.
24
Všetci, ktorí obetovali dary v striebre a bronze, prinášali príspevok Jahvemu a všetci, u ktorých sa našlo akáciové drevo na vykonanie všetkých prác, prinášali ho.
25
Všetky ženy múdreho srdca priadli vlastnými rukami a čo napriadli, prinášali: fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan.
26
Všetky ženy, ktoré k tomu podľa ich múdrosti pobádalo srdce, priadli koziu srsť.
27
Náčelníci prinášali karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu,
28
voňavé látky a olej na svietenie, olej na pomazanie a na voňavé kadidlo.
29
Všetci Izraelci, muži a ženy, ktorých srdce nabádalo prispieť na spoločnú prácu, ktorú Jahve skrze Mojžiša rozkázal vykonať, prinášali obetný dar Jahvemu.
30
Mojžiš povedal Izraelcom: "Hľaďte, Jahve menovite určil Becaleela, syna Uriho, Hurovho syna z Júdovho kmeňa.
31
Naplnil ho Božím duchom, múdrosťou, rozumom a znalosťou všetkých druhov prác,
32
aby navrhoval plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze,
33
aby opracovával kamene na osadzovanie, aby opracovával drevo a aby vykonával všetky umelecké práce.
34
Dal mu do srdca aj dar vyučovať, jemu aj Oholiabovi, Achisamachovmu synovi z kmeňa Dan.
35
Naplnil ich múdrosťou srdca robiť všetky druhy prác, všetky práce kovotepca, výšivkára, zošívača fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného ľanu a práce tkáča, schopnosťou vykonať všetky druhy prác a navrhovať plány.