A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 34

1
Jahve povedal Mojžišovi: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné tým prvým, vystúp ku mne na vrch a ja napíšem na tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.
2
Ráno buď pripravený, hneď zrána vystúp na vrch Sinaj a čakaj ma tam na temene vrchu.
3
Nech nikto nevystupuje s tebou, ba nikto nech sa na celom vrchu ani neukáže. Ba ani dobytok, malý a veľký, nech sa nepasie pred týmto vrchom."
4
On teda vytesal dve kamenné tabule podobné tým prvým. Mojžiš včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Jahve, a vzal si do ruky obe kamenné tabule.
5
Jahve zostúpil v oblaku a zostal tam s ním. Božie zjavenie Vzýval meno Jahveho.
6
Jahve prešiel popred neho a volal: "Jahve, Jahve, láskavý a milosrdný Boh, zhovievavý, plný milosti a pravdy;
7
ktorý preukazuje svoju milosť tisícom, odpúšťa vinu, priestupok a hriech, ale nič nenecháva bez trestu a viny otcov trestá na deťoch a na vnukoch až do tretieho a štvrtého pokolenia."
8
Mojžiš hneď padol na kolená na zem a klaňal sa,
9
potom povedal: "Ak som, Pane, naozaj našiel milosť v tvojich očiach, nech môj Pán kráča, prosím, uprostred nás, aj keď je to ľud tvrdej šije, odpusť nám naše viny a naše hriechy a urob nás svojím dedičstvom."
10
On povedal: "Pozri, ja uzatváram zmluvu: pred celým tvojím ľudom urobím také divy, aké sa nestali v žiadnej krajine, v žiadnom národe. Ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí dielo Jahveho, lebo je úctyhodné, čo urobím s tebou.
11
Zachovaj teda, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem pred tebou Amorejcov, Kanaáncov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov.
12
Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstúpiš, aby sa ti nestali uprostred teba pascou.
13
Zbúrate ich oltáre, roztrieskate ich stély a povytínate ich posvätné stĺpy.
14
Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Jahve má meno Žiarlivý: je to žiarlivý Boh.
15
Neuzatváraj zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvali by ťa a ty by si jedol z ich obety,
16
bral by si ich dcéry pre svojich synov, ich dcéry by smilnili so svojimi bohmi a zviedli by tvojich synov do smilstva s ich bohmi.
17
Neurobíš si boha z liateho kovu.
18
Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase mesiaca abib, lebo v mesiaci abib si vyšiel z Egypta.
19
Všetko, čo otvára materské lono, je moje: každý samec, všetko prvorodené z tvojho malého a veľkého dobytka.
20
Prvorodené osliatka vykúpiš jedným kusom malého dobytka a ak ich nevykúpiš, zlomíš im väzy. Všetkých prvorodených zo svojich synov vykúpiš a nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.
21
Po šesť dní budeš pracovať, ale siedmeho dňa budeš odpočívať, keby to bolo aj v čase orby a žatvy, budeš odpočívať.
22
Budeš svätiť sviatok Týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na konci roka.
23
Trikrát do roka sa všetci tvoji mužského rodu dostavia pred Pána Jahveho, Boha Izraela.
24
Ja vyženiem národy pred tebou a rozšírim tvoje hranice a nikto nezatúži po tvojej zemi, keď budeš vystupovať tri razy do roka, aby si sa ukázal pred Jahvem, svojím Bohom.
25
Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a obetu zo sviatku Paschy neodložíš do nasledujúceho rána.
26
Najlepšie z prvotín plodov svojej zeme prinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, a nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky."
27
Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš tieto slová, lebo na základe týchto slov som uzavrel svoju zmluvu s tebou a s Izraelom."
28
Mojžiš tam zostal s Jahvem štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol ani nepil a napísal na tabule slová zmluvy, Desať slov.
29
Keď Mojžiš znovu zostupoval z vrchu Sinaj, mal Mojžiš pri zostupe z vrchu dve tabule Svedectva v ruke a Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, pretože On sa s ním rozprával.
30
Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pleť jeho tváre žiarila a oni mali strach priblížiť sa k nemu.
31
Mojžiš ich zavolal; Áron a všetci náčelníci pospolitosti prišli teda k nemu a Mojžiš k nim prehovoril.
32
Potom sa k nemu priblížili všetci Izraelci a on im nariadil všetko, o čom Jahve s ním hovoril na vrchu Sinaj.
33
Keď Mojžiš s nimi dohovoril, dal si na tvár závoj.
34
A keď Mojžiš vchádzal pred Jahveho, aby s ním hovoril, odkladal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel, hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané,
35
a Izraelci videli žiariť pleť Mojžišovej tváre. Potom si Mojžiš zasa dal na tvár závoj, kým znovu nevošiel, aby hovoril s Ním.
Exodus 34:1
Exodus 34:2
Exodus 34:3
Exodus 34:4
Exodus 34:5
Exodus 34:6
Exodus 34:7
Exodus 34:8
Exodus 34:9
Exodus 34:10
Exodus 34:11
Exodus 34:12
Exodus 34:13
Exodus 34:14
Exodus 34:15
Exodus 34:16
Exodus 34:17
Exodus 34:18
Exodus 34:19
Exodus 34:20
Exodus 34:21
Exodus 34:22
Exodus 34:23
Exodus 34:24
Exodus 34:25
Exodus 34:26
Exodus 34:27
Exodus 34:28
Exodus 34:29
Exodus 34:30
Exodus 34:31
Exodus 34:32
Exodus 34:33
Exodus 34:34
Exodus 34:35
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40