A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 32

1
Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud okolo Árona a povedal mu: "Nože, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny."
2
Áron im odpovedal: "Posnímajte zlaté náušnice, ktoré majú v ušiach vaše ženy, vaši synovia a vaše dcéry, a doneste mi ich."
3
Všetok ľud si sňal z uší zlaté náušnice a doniesli ich Áronovi.
4
On prijal zlato z ich rúk, roztavil ho vo forme a urobil sochu teľaťa; vtedy povedali: "Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny."
5
Keď to Áron videl, postavil oltár pred sochou teľaťa a vyhlásil: "Zajtra bude sviatok Jahveho."
6
Na druhý deň včasráno vstali, obetovali celopaly a prinášali obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa.
7
Jahve vtedy povedal Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny, sa zvrhol.
8
Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu uliate teľa a klaňali sa mu. Prinášali mu obety a hovorili: Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny."
9
Jahve povedal Mojžišovi: "Videl som ten ľud: je to tvrdošijný ľud.
10
Teraz ma nechaj, môj hnev vzplanie proti nim a vyhubím ich; ale z teba urobím veľký národ."
11
Mojžiš sa snažil obmäkčiť Jahveho, svojho Boha, a povedal: "Jahve, prečo by mal vzplanúť tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou vyviedol z Egypta?
12
Prečo by mali Egypťania hovoriť: ‚Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich nechal zahynúť na vrchoch a zmietol z tváre zeme?‘ Zanechaj svoj prudký hnev a upusť od zla, ktoré si chcel urobiť svojmu ľudu.
13
Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si prisahal na seba samého a ktorým si povedal: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy nebeské a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu a ona bude jeho dedičstvom naveky."
14
A Jahve upustil od zla, ktorým hrozil svojmu ľudu.
15
Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami Svedectva v ruke, tabuľami popísanými na oboch stranách, popísanými z jednej i z druhej strany.
16
Tabule boli Božím dielom a Božie bolo i písmo vyryté do tabúľ.
17
Jozue počul hluk a krik ľudu a povedal Mojžišovi: "V tábore je vojnový rev."
18
Ale on povedal: "To neznie spev o víťazstve, to neznie spev o porážke, čo počujem, je spev striedavý."
19
A tu, keď sa priblížil k táboru, uvidel teľa a húfy tanečníkov. Mojžiš vzplanul hnevom; odhodil tabule z ruky a rozbil ich na úpätí vrchu.
20
Vzal teľa, ktoré si urobili, hodil ho do ohňa, rozdrvil ho na drobný prach, vysypal ho do vody, ktorú dal piť Izraelcom.
21
Mojžiš povedal Áronovi: "Čo ti urobil tento ľud, že si naň uvalil taký veľký hriech?"
22
Áron odpovedal: "Nech môj Pán nehorí hnevom, ty sám vieš, že tento ľud je zlý.
23
Povedali mi: ‚Urob nám nejakého boha, ktorý by šiel pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny.‘
24
Povedal som im: ‚Ktokoľvek má zlato, nech ho odovzdá!‘ Oni mi ho dali. Hodil som ho do ohňa a vyšlo z neho toto teľa."
25
Mojžiš videl, že ľud si počína bezuzdne — lebo Áron ich vydal napospas hanbe uprostred ich protivníkov — 
26
a Mojžiš si zastal v bráne tábora a povedal: "Kto je za Jahveho, ku mne!" Všetci synovia Léviho sa zhromaždili okolo neho.
27
Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Opášte si každý mečom svoje bedrá, choďte a prejdite táborom od brány k bráne a zabíjajte hoci aj svojho brata, svojho priateľa, svojho príbuzného."
28
Synovia Léviho urobili tak, ako im povedal Mojžiš, v ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov.
29
Mojžiš povedal: "Dnes ste sa uviedli do Jahveho úradu, kto za cenu svojho syna, kto za cenu svojho brata, aby vám dnes dal požehnanie."
30
Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Vy ste sa dopustili veľkého hriechu! Ja teraz vystúpim k Jahvemu. Azda budem môcť získať odpustenie vášho hriechu."
31
Mojžiš sa teda vrátil k Jahvemu a povedal: "Beda, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si boha zo zlata.
32
A predsa, keby si im láskavo odpustil ich hriech... Ak nie, vymaž ma, prosím, z knihy, ktorú si napísal!"
33
Jahve povedal Mojžišovi: "Ja zo svojej knihy vymažem toho, kto proti mne zhrešil.
34
Teraz choď, odveď ľud, kam som ti povedal. Pozri, môj anjel pôjde pred tebou, ale v deň, keď ich navštívim, potrestám ich za ich hriech."
35
A Jahve bil ľud, pretože urobil teľa, to, ktoré zhotovil Áron.
Exodus 32:1
Exodus 32:2
Exodus 32:3
Exodus 32:4
Exodus 32:5
Exodus 32:6
Exodus 32:7
Exodus 32:8
Exodus 32:9
Exodus 32:10
Exodus 32:11
Exodus 32:12
Exodus 32:13
Exodus 32:14
Exodus 32:15
Exodus 32:16
Exodus 32:17
Exodus 32:18
Exodus 32:19
Exodus 32:20
Exodus 32:21
Exodus 32:22
Exodus 32:23
Exodus 32:24
Exodus 32:25
Exodus 32:26
Exodus 32:27
Exodus 32:28
Exodus 32:29
Exodus 32:30
Exodus 32:31
Exodus 32:32
Exodus 32:33
Exodus 32:34
Exodus 32:35
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40