English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 31
1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"Pozri, ja som si menovite vyvolil Becaleela, syna Uriho, Chúrovho syna, z Júdovho kmeňa.
3
Naplnil som ho Božím duchom v zručnosti, chápavosti a múdrosti vo všetkých druhoch prác,
4
aby vytváral plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze;
5
aby rezal kamene na osadzovanie, aby rezal drevo a vykonával každý druh práce.
6
Hľa, ja som mu pridal Oholiaba, Achisamachovho syna, z kmeňa Dan, a vložil som múdrosť do srdca všetkým ľuďom múdreho srdca, aby uskutočňovali všetko, čo som ti prikázal:
7
Stan Stretávania, archu Svedectva, zľutovnicu, ktorá je na nej, a všetko príslušenstvo Stanu;
8
stôl a jeho príslušenstvo, čistý svietnik a všetko jeho príslušenstvo, oltár vôní,
9
oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec;
10
nádherné rúcha, totiž posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu;
11
olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti prikázal."
12
Jahve povedal Mojžišovi:
13
"Prehovor k Izraelcom a povedz im: Budete verne zachovávať moje soboty, lebo sobota je znamením medzi mnou a vami pre vaše pokolenia, aby sa vedelo, že ja som Jahve, ktorý vás posväcuje.
14
Budete zachovávať sobotu, lebo je pre vás posvätná. Kto ju znesvätí, bude vydaný na smrť; ktokoľvek bude v ten deň konať nejakú prácu, bude vylúčený zo stredu svojho ľudu.
15
Po šesť dní sa bude konať práca, ale siedmy deň bude deň úplného odpočinku, zasvätený Jahvemu. Ktokoľvek bude v sobotu pracovať, bude vydaný na smrť.
16
Izraelci budú dodržiavať sobotu, budú zachovávať sobotu vo svojich pokoleniach, to je večná zmluva.
17
Medzi mnou a Izraelcami je to večné znamenie, lebo za šesť dní urobil Jahve nebesá i zem, ale siedmeho dňa odpočíval a oddýchol si."
18
Keď On dokončil svoj rozhovor s Mojžišom na vrchu Sinaj, dal mu dve tabule Svedectva, kamenné tabule popísané Božím prstom.