A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 301
Urobíš oltár na pálenie kadidla. Zhotovíš ho z akáciového dreva.
2
Jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký, bude štvorhranný a dva lakte vysoký; jeho rohy s ním budú tvoriť jeden celok.
3
Obložíš rýdzim zlatom jeho vrchnú časť, jeho steny dookola i jeho rohy a urobíš mu dookola zlatú obrubu.
4
Urobíš na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urobíš ich na oboch protiľahlých stranách na vloženie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie.
5
Tieto žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom.
6
Postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou Svedectva — pred zľutovnicou, ktorá je nad Svedectvom — , kde sa budem s tebou stretávať.
7
Áron tam bude páliť voňavé kadidlo každé ráno, bude ho páliť, keď bude upravovať lampy.
8
A keď bude v podvečer Áron znovu vykladať lampy, bude ho znovu páliť. To je večné kadidlo pred Jahvem pre vaše pokolenia.
9
Neobetujte na ňom nepatričné kadidlo ani celopal, ani nekrvavú obetu a nevylievajte naň nijakú tekutú obetu.
10
Raz do roka Áron vykoná na rohoch oltára obrad zmierenia; krvou obety za hriech v deň Zmierenia, raz do roka, bude konať obrad zmierenia za seba, za vaše pokolenia; on je svätosvätý pre Jahveho."
11
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
12
"Keď budeš počítať Izraelcov pri sčítaní ľudu, každý z nich dá Jahvemu výkupné za svoj život, aby na nich neprišla nijaká pohroma pri ich sčítavaní.
13
Každý, kto podlieha sčítaniu, dá pol šekla podľa šekla svätyne: dvadsať gér na šekel. Tento pol šekla bude príspevok Jahvemu.
14
Každý, kto podlieha sčítaniu, to je každý od dvadsiateho roku nahor, dá príspevok Jahvemu.
15
Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, ako príspevok Jahvemu na výkupné za vaše životy.
16
Vezmeš peniaze z výkupného Izraelcov a dáš ich na službu Stanu Stretávania, to bude Izraelcom pamiatka pred Jahvem za vykúpenie vašich životov."
17
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
18
"Urobíš bronzové umývadlo s bronzovým podstavcom na umývanie; postavíš ho medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu,
19
ktorou si budú Áron a jeho synovia umývať ruky a nohy.
20
Keď budú vchádzať do Stanu Stretávania, budú sa umývať vodou, aby nezomreli; takisto, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť zápalnú obetu Jahvemu,
21
umyjú si ruky a nohy, aby nezomreli: je to trvalé nariadenie pre neho a jeho potomkov, pre ich pokolenia."
22
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23
"Ty potom vezmi vyberané voňavky: päťsto šeklov čistej myrhy, polovicu voňavej škorice: dvesto päťdesiat šeklov a dvesto päťdesiat šeklov voňavého puškvorca.
24
Päťsto šeklov kasie — podľa šekla svätyne — a jeden hin olivového oleja.
25
Z toho urobíš olej na posvätné pomazania, voňavú zmes, ako mieša voňavkár: to bude olej na sväté pomazanie.
26
Ním pomažeš Stan Stretávania a archu Svedectva,
27
stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik a jeho príslušenstvo, oltár vôní,
28
oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec.
29
Posvätíš ich, budú tak svätosväté a všetko, čo sa ich dotkne, bude sväté.
30
Pomažeš Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby vykonávali môj kňazský úrad.
31
Potom prehovoríš k Izraelcom, povieš im: toto bude olej svätého pomazania pre vás, pre vaše pokolenia,
32
nevylejete ho na telo žiadneho iného človeka; a neurobíte jemu podobný olej rovnakého zloženia. Je to posvätná vec, bude vám posvätnou.
33
Ktokoľvek urobí rovnakú voňavú zmes a pomaže ňou niekoho nepovolaného, bude vylúčený zo svojho ľudu."
34
Jahve povedal Mojžišovi: "Vezmi voňavé látky: storax, ónyx, galban, voňavé látky a čisté kadidlo, všetko v rovnakom množstve,
35
a urobíš z toho voňavú zmes na pálenie, ako pripravuje voňavkár, osolenú, čistú, svätú.
36
Čiastku z toho roztlčieš na drobno a niečo z toho dáš pred Svedectvo do Stanu Stretávania tam, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté.
37
Voňavú zmes, ktorú tak urobíš, neurobíte si v rovnakom zložení pre seba. Ona bude pre teba posvätná, vyhradená Jahvemu.
38
Ktokoľvek si urobí to isté, aby vdychoval jeho vôňu, bude vylúčený zo svojho ľudu."