A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 31
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa Jetra, madiánskeho kňaza; zahnal ich až za púšť a prišiel k Božiemu vrchu Choreb.
2
Jahveho anjel sa mu zjavil v ohnivom plameni zo stredu kra. Mojžiš sa díval: ker horí plameňom, ale ker nezhára.
3
Mojžiš povedal: "Pôjdem okľukou, aby som videl ten veľký úkaz a prečo ten ker nezhorí."
4
Jahve videl, že odbočuje pozrieť sa, a Boh zo stredu kra na neho zavolal: "Mojžiš, Mojžiš," povedal a on odpovedal: "Tu som."
5
Povedal: "Nepribližuj sa sem, zobuj si sandále zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem."
6
A povedal: "Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
7
Jahve povedal: "Dobre som videl biedu svojho ľudu, ktorý je v Egypte. Počul som jeho výkriky pod utláčateľmi; áno, poznám jeho úzkosti.
8
Zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk Egypťanov a aby som ho vyviedol z tejto zeme do zeme bohatej a rozľahlej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, do príbytkov Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov.
9
Teraz krik Izraelcov prenikol až ku mne a videl som útlak, ktorým ich Egypťania utláčajú.
10
Teraz choď, posielam ťa k faraónovi, vyveď z Egypta Izraelcov, môj ľud."
11
Mojžiš povedal Bohu: "Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a vyviedol Izraelcov z Egypta?"
12
Boh povedal: "Ja budem s tebou a toto je znamenie, ktoré ti ukáže, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu."
13
Mojžiš povedal Bohu: "Hľa, pôjdem k Izraelcom a poviem im: ‚Boh vašich otcov ma poslal k vám.‘ Ale ak mi povedia: ‚Aké je jeho meno?‘, čo im poviem?"
14
Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som." A povedal: "Hľa, toto povieš Izraelcom: ‚Ja som‘ ma poslal k vám."
15
Boh ešte povedal Mojžišovi: "Takto prehovoríš k Izraelcom: ‚Jahve, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky, takto ma budú vzývať z pokolenia na pokolenie.‘"
16
"Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: ‚Jahve, Boh vašich otcov, sa mi zjavil — Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov — a povedal mi: Ja som vás navštívil a videl som, čo sa deje s vami v Egypte,
17
a tak som povedal: Ja vás vyvediem z egyptského súženia do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, do zeme oplývajúcej mliekom a medom.‘
18
Oni vypočujú tvoj hlas a ty pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: ‚Jahve, Boh Hebrejov, nám vyšiel v ústrety. Dovoľ nám teraz odísť na tri dni cesty na púšť, aby sme tam priniesli obetu Jahvemu, svojmu Bohu.‘
19
Dobre viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho k tomu prinúti silná ruka.
20
Preto vystriem ruku a budem biť Egypt najrozličnejšími divmi, ktoré vykonám uprostred neho; potom vás prepustí."
21
"Vzbudím priazeň Egypťanov k tomuto ľudu a keď budete odchádzať, neodídete s prázdnymi rukami.
22
Žena si vypýta od svojej susedy a od tej, čo býva v jej dome, strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Budú ich nosiť vaši synovia a vaše dcéry, a tak o ne oberiete Egypťanov."