A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 241
Povedal Mojžišovi: "Vystúp k Jahvemu ty, Áron, Nadab, Abihu a sedemdesiat starších Izraela a zdiaľky sa budete klaňať.
2
Len Mojžiš sa priblíži k Jahvemu. Oni nech sa nepribližujú a ľud nech s ním nevystúpi."
3
Mojžiš prišiel vyrozprávať ľudu všetky Jahveho slová a všetky zákony a všetok ľud jednohlasne odpovedal; oni povedali: "Všetky slová, ktoré predniesol Jahve, uvedieme do života."
4
Mojžiš napísal všetky Jahveho slová, potom včasráno vstal, postavil oltár pod úpätím vrchu i dvanásť stél pre dvanásť kmeňov Izraela.
5
Potom poslal mladých Izraelcov, aby obetovali celopaly a zabili mladých býkov ako obetu spoločenstva Jahvemu.
6
Mojžiš vzal polovicu krvi, nalial ju do mís a druhú polovicu krvi rozlial po oltári.
7
Vzal knihu Zmluvy a z nej predčítal ľudu, ktorý vyhlásil: "Všetko, čo povedal Jahve, vykonáme a budeme to poslúchať."
8
Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Toto je krv Zmluvy, ktorú Jahve uzavrel s vami na základe všetkých týchto ustanovení."
9
Mojžiš vystúpil, ako aj Áron, Nadab i Abihu a sedemdesiat starších Izraela.
10
Videli Boha Izraela. Pod jeho nohami bola akoby zafírová dlažba, taká čistá ako samo nebo.
11
Nevztiahol ruku na popredných Izraelcov. Hľadeli na Boha a potom jedli a pili.
12
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné tabule — zákon a prikázanie — ktoré som napísal na ich poučenie."
13
Mojžiš vstal, rovnako tak i jeho služobník Jozue a vystúpili na Boží vrch.
14
Starším povedal: "Počkajte nás tu až do nášho návratu; Áron a Hur sú s vami, kto potrebuje niečo zariadiť, nech sa obráti na nich."
15
Potom Mojžiš vystúpil na vrch. Oblak zahalil vrch.
16
Jahveho sláva sa rozprestrela na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval po šesť dní. V siedmy deň Jahve zavolal Mojžiša zo stredu oblaku.
17
Pohľad na Jahveho slávu sa javil v očiach Izraelcov na štíte vrchu ako stravujúci oheň.
18
Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.