A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 181
Jetro, madiánsky kňaz, Mojžišov tesť, sa dopočul o všetkom, čo Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu: ako Jahve vyviedol Izrael z Egypta.
2
Jetro, Mojžišov tesť, prijal Cipporu, Mojžišovu ženu, po tom, čo on poslal späť ju
3
a tiež oboch jej synov. Jeden sa volal Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi,"
4
druhý sa volal Eliezer, lebo "Boh môjho otca je moje útočište a zachránil ma pred faraónovým mečom".
5
Mojžišov tesť Jetro vyhľadal Mojžiša s jeho synmi a s jeho ženou na púšti, kde táboril pri Božom vrchu.
6
Mojžišovi oznámili: "Hľa, prichádza k tebe Jetro, tvoj tesť, a sprevádza ho tvoja žena s oboma tvojimi synmi."
7
Mojžiš vyšiel naproti svojmu tesťovi, poklonil sa pred ním, objal ho a keď sa opýtali jeden druhého na zdravie, vošli do stanu.
8
Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Jahve urobil faraónovi a Egypťanom kvôli Izraelu, a o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Jahve vyslobodil.
9
Jetro sa radoval zo všetkého dobrodenia, ktoré Jahve urobil Izraelu, z toho, ako ho vyslobodil z ruky Egypťanov.
10
Nato Jetro povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z ruky faraónovej, ktorý vyslobodil ľud z egyptského područia.
11
Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci bohovia…"
12
Jetro, Mojžišov tesť, obetoval Bohu celopal a obety. Áron a všetci starší Izraela prišli jesť s Mojžišovým tesťom pred Bohom.
13
Na druhý deň si Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud vyčkával pri ňom od rána do večera.
14
Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal mu: "Čo sa ty sám toľko zaoberáš záležitosťami ľudu? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?"
15
Mojžiš povedal svojmu tesťovi: "Ľud totiž prichádza ku mne, aby sa poradil s Bohom.
16
Keď majú nejakú záležitosť, prichádzajú ku mne. Rozhodujem medzi stránkami a poučujem ich o Božích ustanoveniach a o jeho zákonoch."
17
Mojžišov tesť mu povedal: "Nepočínaš si dobre!
18
Úplne sa vyčerpáš aj ty, aj tento ľud, ktorý je s tebou, lebo je to pre teba priťažká úloha; nemôžeš ju splniť sám.
19
Teraz počúvaj radu, ktorú ti dám, aby Boh bol s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a ty sám prednášaj jeho záležitosti Bohu.
20
Poúčaj ich o ustanoveniach a zákonoch a ukazuj im ich cestu, po ktorej majú kráčať, a ako sa majú správať.
21
Ty si však vyber z celého ľudu schopných, bohabojných, spoľahlivých mužov, nepodplatiteľných, a ustanov ich nad nimi za náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.
22
Oni budú súdiť ľud v každej dobe. Každú dôležitú vec nech prednesú tebe a každý menší prípad nech rozsúdia sami. Uľahči si svoju ťarchu a oni nech ju nesú s tebou.
23
Ak to budeš takto robiť a ak ti to Boh prikáže, vydržíš a všetok tento ľud sa bude môcť vrátiť domov v pokoji."
24
Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal.
25
Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za náčelníkov ľudu: náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.
26
A oni súdili ľud v každej dobe. Každú dôležitú záležitosť prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali sami.
27
Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa, ktorý sa vydal na cestu do svojej krajiny.