A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 18

1
Jetro, madiánsky kňaz, Mojžišov tesť, sa dopočul o všetkom, čo Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu: ako Jahve vyviedol Izrael z Egypta.
2
Jetro, Mojžišov tesť, prijal Cipporu, Mojžišovu ženu, po tom, čo on poslal späť ju
3
a tiež oboch jej synov. Jeden sa volal Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi,"
4
druhý sa volal Eliezer, lebo "Boh môjho otca je moje útočište a zachránil ma pred faraónovým mečom".
5
Mojžišov tesť Jetro vyhľadal Mojžiša s jeho synmi a s jeho ženou na púšti, kde táboril pri Božom vrchu.
6
Mojžišovi oznámili: "Hľa, prichádza k tebe Jetro, tvoj tesť, a sprevádza ho tvoja žena s oboma tvojimi synmi."
7
Mojžiš vyšiel naproti svojmu tesťovi, poklonil sa pred ním, objal ho a keď sa opýtali jeden druhého na zdravie, vošli do stanu.
8
Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Jahve urobil faraónovi a Egypťanom kvôli Izraelu, a o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Jahve vyslobodil.
9
Jetro sa radoval zo všetkého dobrodenia, ktoré Jahve urobil Izraelu, z toho, ako ho vyslobodil z ruky Egypťanov.
10
Nato Jetro povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z ruky faraónovej, ktorý vyslobodil ľud z egyptského područia.
11
Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci bohovia…"
12
Jetro, Mojžišov tesť, obetoval Bohu celopal a obety. Áron a všetci starší Izraela prišli jesť s Mojžišovým tesťom pred Bohom.
13
Na druhý deň si Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud vyčkával pri ňom od rána do večera.
14
Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal mu: "Čo sa ty sám toľko zaoberáš záležitosťami ľudu? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?"
15
Mojžiš povedal svojmu tesťovi: "Ľud totiž prichádza ku mne, aby sa poradil s Bohom.
16
Keď majú nejakú záležitosť, prichádzajú ku mne. Rozhodujem medzi stránkami a poučujem ich o Božích ustanoveniach a o jeho zákonoch."
17
Mojžišov tesť mu povedal: "Nepočínaš si dobre!
18
Úplne sa vyčerpáš aj ty, aj tento ľud, ktorý je s tebou, lebo je to pre teba priťažká úloha; nemôžeš ju splniť sám.
19
Teraz počúvaj radu, ktorú ti dám, aby Boh bol s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a ty sám prednášaj jeho záležitosti Bohu.
20
Poúčaj ich o ustanoveniach a zákonoch a ukazuj im ich cestu, po ktorej majú kráčať, a ako sa majú správať.
21
Ty si však vyber z celého ľudu schopných, bohabojných, spoľahlivých mužov, nepodplatiteľných, a ustanov ich nad nimi za náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.
22
Oni budú súdiť ľud v každej dobe. Každú dôležitú vec nech prednesú tebe a každý menší prípad nech rozsúdia sami. Uľahči si svoju ťarchu a oni nech ju nesú s tebou.
23
Ak to budeš takto robiť a ak ti to Boh prikáže, vydržíš a všetok tento ľud sa bude môcť vrátiť domov v pokoji."
24
Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal.
25
Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za náčelníkov ľudu: náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.
26
A oni súdili ľud v každej dobe. Každú dôležitú záležitosť prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali sami.
27
Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa, ktorý sa vydal na cestu do svojej krajiny.
Exodus 18:1
Exodus 18:2
Exodus 18:3
Exodus 18:4
Exodus 18:5
Exodus 18:6
Exodus 18:7
Exodus 18:8
Exodus 18:9
Exodus 18:10
Exodus 18:11
Exodus 18:12
Exodus 18:13
Exodus 18:14
Exodus 18:15
Exodus 18:16
Exodus 18:17
Exodus 18:18
Exodus 18:19
Exodus 18:20
Exodus 18:21
Exodus 18:22
Exodus 18:23
Exodus 18:24
Exodus 18:25
Exodus 18:26
Exodus 18:27
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40