A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 141
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pi-Hachirotom, medzi Migdolom a morom, pred Baal-Cefonom; budete táboriť oproti tomu miestu na brehu mora.
3
Faraón povie o Izraelcoch: ‚Blúdia po krajine, zovrela ich púšť.‘
4
Zatvrdím faraónovo srdce, bude ich prenasledovať. Preslávim sa na úkor faraóna a celého jeho vojska a Egypťania poznajú, že ja som Jahve." Oni tak urobili.
5
Keď oznámili egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, obrátilo sa srdce faraóna a jeho služobníkov proti ľudu. Povedali: "Čo sme to urobili, že sme nechali Izrael odísť z našej služby?"
6
Faraón dal zapriahnuť do svojho voza a viedol svoje vojsko.
7
Vzal šesťsto najlepších vozov a všetky vozy z Egypta a na každom z nich vynikajúcich bojovníkov.
8
Jahve zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, takže sa dal prenasledovať Izraelcov odchádzajúcich so zdvihnutou rukou.
9
Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, jeho vozy, jeho jazdci i jeho vojsko ich dostihli, keď táborili na brehu mora pri Pi-Hachirote, pred Baal-Cefonom.
10
Keď sa faraón priblížil, Izraelci pozdvihli oči a hľa, Egypťania ich prenasledujú. Izraelci dostali veľký strach a volali k Jahvemu.
11
Hovorili Mojžišovi: "Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás priviedol zomrieť na púšť? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta?
12
Či sme ti nevraveli v Egypte: Nechaj nás slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom ako zomrieť na púšti?"
13
Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, čo Jahve dnes urobí na vašu záchranu, lebo týchto Egypťanov, čo vidíte dnes, už nikdy viac neuvidíte.
14
Jahve bude bojovať za vás; vy budete mlčať."
15
Jahve povedal Mojžišovi: "Prečo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa znova pohli.
16
Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť suchou nohou stredom mora.
17
Ja zatvrdím srdce Egypťanov, oni tam vojdú za vami a ja sa oslávim na úkor faraóna, celého jeho vojska, jeho vozov a jeho jazdcov.
18
Egypťania poznajú, že ja som Jahve, keď sa oslávim na úkor faraóna a jeho vozov a jeho jazdcov."
19
Boží anjel, ktorý kráčal pred táborom Izraela, sa premiestnil a kráčal za nimi, aj oblačný stĺp sa premiestnil spred nich a postavil sa za nich.
20
Tak sa dostal medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Oblak bol temný a noc uplynula bez toho, aby sa po celú noc mohli jedni k druhým priblížiť.
21
Mojžiš vystrel ruku nad more a Jahve rozháňal more prudkým východným vetrom celú noc; vysušil ho a všetky vody sa rozdelili.
22
Izraelci stúpili suchou nohou doprostred mora a vody po ich pravej i ľavej strane stáli ako múr.
23
Egypťania ich prenasledovali, všetky faraónove kone, jeho vozy i jeho jazdci vošli za nimi doprostred mora.
24
Za rannej stráže Jahve pozrel z ohnivého a oblačného stĺpu na tábor Egypťanov a egyptský tábor vrhol do zmätku.
25
Dal, že sa zavarili kolesá ich vozov a oni len ťažko postupovali. Egypťania povedali: "Utekajme pred Izraelom, lebo Jahve bojuje s nimi proti Egypťanom."
26
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku nad more, nech sa vody vrátia na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov."
27
Mojžiš vystrel ruku nad more a more sa na úsvite vrátilo na svoje miesto. Utekajúci Egypťania sa s ním zrazili a Jahve Egypťanov vrhol doprostred mora.
28
Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden.
29
Izraelci kráčali suchou nohou uprostred mora a vody stáli ako múr po ich pravej a ľavej strane.
30
V ten deň vyslobodil Jahve Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl Egypťanov mŕtvych na brehu mora.
31
Izrael videl hrdinský čin, ktorý Jahve urobil na Egypťanoch. Ľud sa bál Jahveho a veril Jahvemu a Mojžišovi, jeho služobníkovi.Exodus 14:1

Exodus 14:2

Exodus 14:3

Exodus 14:4

Exodus 14:5

Exodus 14:6

Exodus 14:7

Exodus 14:8

Exodus 14:9

Exodus 14:10

Exodus 14:11

Exodus 14:12

Exodus 14:13

Exodus 14:14

Exodus 14:15

Exodus 14:16

Exodus 14:17

Exodus 14:18

Exodus 14:19

Exodus 14:20

Exodus 14:21

Exodus 14:22

Exodus 14:23

Exodus 14:24

Exodus 14:25

Exodus 14:26

Exodus 14:27

Exodus 14:28

Exodus 14:29

Exodus 14:30

Exodus 14:31Exodus 1 / Exo 1

Exodus 2 / Exo 2

Exodus 3 / Exo 3

Exodus 4 / Exo 4

Exodus 5 / Exo 5

Exodus 6 / Exo 6

Exodus 7 / Exo 7

Exodus 8 / Exo 8

Exodus 9 / Exo 9

Exodus 10 / Exo 10

Exodus 11 / Exo 11

Exodus 12 / Exo 12

Exodus 13 / Exo 13

Exodus 14 / Exo 14

Exodus 15 / Exo 15

Exodus 16 / Exo 16

Exodus 17 / Exo 17

Exodus 18 / Exo 18

Exodus 19 / Exo 19

Exodus 20 / Exo 20

Exodus 21 / Exo 21

Exodus 22 / Exo 22

Exodus 23 / Exo 23

Exodus 24 / Exo 24

Exodus 25 / Exo 25

Exodus 26 / Exo 26

Exodus 27 / Exo 27

Exodus 28 / Exo 28

Exodus 29 / Exo 29

Exodus 30 / Exo 30

Exodus 31 / Exo 31

Exodus 32 / Exo 32

Exodus 33 / Exo 33

Exodus 34 / Exo 34

Exodus 35 / Exo 35

Exodus 36 / Exo 36

Exodus 37 / Exo 37

Exodus 38 / Exo 38

Exodus 39 / Exo 39

Exodus 40 / Exo 40