A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Exodus 13

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2
"Zasväť mi spomedzi Izraelcov všetko prvorodené, prvotiny materského lona. Či je to človek alebo zviera, patrí mne."
3
Mojžiš povedal ľudu: "Spomeňte si na ten deň, keď ste vyšli z Egypta, z domu otroctva, lebo Jahve vás odtiaľ vyviedol silou svojej ruky, a preto sa nebude jedávať kvasený chlieb.
4
Dnes odchádzate v mesiaci abib.
5
Keď ťa Jahve vovedie do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, o ktorej tvojim otcom prisahal, že ju dá tebe, zem oplývajúcu mliekom a medom, budeš zachovávať tento obrad v tomto mesiaci.
6
Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby a siedmy deň bude Jahveho sviatok.
7
Nekvasené chleby sa budú jesť po sedem dní, nič kvasené sa nesmie objaviť u teba a nesmie sa objaviť kvasený chlieb na celom tvojom území.
8
V ten deň povieš svojmu synovi: ‚To je za to, čo urobil Jahve pre mňa, keď som vychádzal z Egypta.‘
9
Bude to pre teba znak na ruke a pripomienka na čele, aby Jahveho zákon bol stále v tvojich ústach, lebo Jahve ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta.
10
Budeš zachovávať tento zákon v predpísanom čase z roka na rok.
11
Keď ťa Jahve dovedie do krajiny Kanaáncov, ako prisahal tebe a tvojim otcom, a keď ti ju dá,
12
prepustíš Jahvemu všetko, čo prvé vyjde z lona matky, a každý prvý plod dobytka, ktorý ti patrí: všetko mužského rodu patrí Jahvemu.
13
Prvorodené osliatko vykúpiš jedným baránkom a ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy, ale každého ľudského prvorodeného spomedzi svojich synov vykúpiš.
14
Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: ‚Čo to znamená?‘, povieš mu: ‚Silnou rukou nás Jahve vyviedol z Egypta, z domu otroctva.
15
Keď sa faraón tvrdošijne zdráhal prepustiť nás, Jahve pobil všetko prvorodené v Egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. A preto ja obetujem všetko mužského rodu, čo prvé vychádza z matkinho lona, a vykupujem každého prvorodeného zo svojich synov.‘
16
Bude to pre teba znamením na tvojej ruke, páskou na tvojom čele, lebo Jahve nás silou svojej ruky vyviedol z Egypta."
17
Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu, hoci tá bola najkratšia, lebo Boh si povedal, keby ľud videl, že mu hrozia vojny, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta.
18
Preto Boh viedol ľud okľukou cez púšť popri Trstinovom mori. Izraelci vyšli z Egyptskej krajiny dobre vyzbrojení.
19
Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti, lebo on zaprisahal Izraelcov hovoriac: "Áno, Boh vás navštívi a vy potom odneste odtiaľto so sebou moje kosti."
20
Odišli zo Sukkotu a utáborili sa v Etame, na okraji púšte.
21
Jahve šiel s nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť vo dne i v noci.
22
Oblačný stĺp sa nevzdialil spred ľudu vo dne, ani ohnivý stĺp v noci.
Exodus 13:1
Exodus 13:2
Exodus 13:3
Exodus 13:4
Exodus 13:5
Exodus 13:6
Exodus 13:7
Exodus 13:8
Exodus 13:9
Exodus 13:10
Exodus 13:11
Exodus 13:12
Exodus 13:13
Exodus 13:14
Exodus 13:15
Exodus 13:16
Exodus 13:17
Exodus 13:18
Exodus 13:19
Exodus 13:20
Exodus 13:21
Exodus 13:22
Exodus 1 / Exo 1
Exodus 2 / Exo 2
Exodus 3 / Exo 3
Exodus 4 / Exo 4
Exodus 5 / Exo 5
Exodus 6 / Exo 6
Exodus 7 / Exo 7
Exodus 8 / Exo 8
Exodus 9 / Exo 9
Exodus 10 / Exo 10
Exodus 11 / Exo 11
Exodus 12 / Exo 12
Exodus 13 / Exo 13
Exodus 14 / Exo 14
Exodus 15 / Exo 15
Exodus 16 / Exo 16
Exodus 17 / Exo 17
Exodus 18 / Exo 18
Exodus 19 / Exo 19
Exodus 20 / Exo 20
Exodus 21 / Exo 21
Exodus 22 / Exo 22
Exodus 23 / Exo 23
Exodus 24 / Exo 24
Exodus 25 / Exo 25
Exodus 26 / Exo 26
Exodus 27 / Exo 27
Exodus 28 / Exo 28
Exodus 29 / Exo 29
Exodus 30 / Exo 30
Exodus 31 / Exo 31
Exodus 32 / Exo 32
Exodus 33 / Exo 33
Exodus 34 / Exo 34
Exodus 35 / Exo 35
Exodus 36 / Exo 36
Exodus 37 / Exo 37
Exodus 38 / Exo 38
Exodus 39 / Exo 39
Exodus 40 / Exo 40