A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 991
Jahve je kráľ, národy sa trasú, tróni na cheruboch, chveje sa zem.
2
Mocný je Jahve na Sione, povznesený nad všetky národy.
3
Nech každý oslavuje tvoje veľké a vznešené meno, lebo je sväté.
4
Ty si mocný kráľ a miluješ spravodlivosť, zaviedol si poriadok a právo, spravodlivo zaobchádzaš so svojím ľudom.
5
Oslavujte Jahveho, nášho Boha, pokloňte sa pred jeho trónom, lebo je svätý.
6
Mojžiš i Áron so svojimi kňazmi, aj Samuel s tými, čo vzývajú Jahveho meno, vzývali ho a on ich vypočul,
7
hovoril k nim z oblačného stĺpa. Oni počúvali jeho príkazy a zachovávali jeho Zákon.
8
Jahve, náš Bože, ty si ich vyslyšal, bol si voči nim trpezlivým Bohom, ale trestal si ich priestupky.
9
Oslavujte Jahveho, nášho Boha, pokloňte sa pred jeho svätým vrchom, lebo Jahve, náš Boh, je svätý.