A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 981
Žalm. Spievajte Jahvemu novú pieseň, lebo vykonal zázračné skutky! Vydobyl si víťazstvo svojou pravicou a svojím svätým ramenom.
2
Jahve oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil národom.
3
Rozpamätal sa na svoju lásku a vernosť k vyvolenému národu. Všetky národy videli pomoc nášho Boha.
4
Oslavujte Jahveho po celej zemi, zanôťte radostné piesne, spievajte žalmy!
5
Spievajte Jahvemu za sprievodu harfy, za sprievodu harfy a zvučných nástrojov!
6
Zvukom poľníc a hlasitých rohov oslavujte prítomnosť Jahveho, nášho Kráľa!
7
Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom i celá zem so svojimi obyvateľmi.
8
Rieky, radostne zajasajte, hlasne zašumte, všetky hory, pred Jahvem, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem.
9
Bude spravodlivo súdiť celý svet a nad národmi vynesie nestranný rozsudok.