A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 651
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov. Pieseň.
2
Bože, patrí sa, aby sme ťa chválili na Sione a splnili ti tvoje sľuby,
3
lebo ty vyslýchaš modlitbu. Všetci smrteľníci prichádzajú k tebe obťažení hriechom:
4
naše hriechy sú príliš ťažké pre nás, len ty nám ich môžeš odpustiť.
5
Šťastný človek, ktorého si vyvolil a povolal k sebe, aby býval v tvojom nádvorí. Sýťme sa dobrodením tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu!
6
Podivuhodnými skutkami svojej spravodlivosti nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekých morí.
7
Svojou silou upevňuješ horstvá vyzbrojený mocou.
8
Tíšiš hukot mora, hukot vlnobitia i vzbury národov.
9
Obyvatelia celého sveta žasnú nad divmi, čo konáš. Svet nad nimi jasá od východu až po západ.
10
Staráš sa o zem, dávaš jej dážď z neba a obsypávaš ju bohatstvom. Z oblakov zosielaš hojné dažde, čo dávajú vzrast obiliu. Takto sa staráš o zem:
11
zvlažuješ jej brázdy, zarovnávaš hrudy, skypruješ ju vlahou a žehnáš, čo z nej klíči.
12
Celý rok venčíš svojimi darmi, kade len prejdeš, všade je hojnosť.
13
Stepné pašienky sú vlahou zarosené a kopce obklopené jasotom.
14
Nivy sa odievajú stádami oviec a údolia sa pokrývajú plášťom obilia, všetko spieva a kypí radosťou.