A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 281
Dávidov. Jahve, moja opora, k tebe volám, neodvracaj sa zamĺklo odo mňa. Ak mi neodpovieš, budem ako tí, čo idú do hrobu.
2
Čuj moju modlitbu, keď volám o pomoc, keď spínam ruky, Jahve, k tvojmu svätému chrámu.
3
Nezatracuj ma s bezbožníkmi a zločincami, čo ľuďom rozprávajú o pokoji, ale srdcia majú plné zloby.
4
Jahve, strestaj ich za to, čoho sa dopustili, za všetko zlo, čo popáchali. Odplať im za všetky ich skutky, daj im, čo si zasluhujú.
5
Lebo nechcú uznať, čo Jahve vykonal, ani diela, ktoré stvoril, preto nech ich zmetie a vstať im nedovolí!
6
Nech je oslávený Jahve, lebo počul moje volanie o pomoc.
7
Jahve je moja sila, môj ochranný štít, na neho sa spolieham, pomohol mi, preto sa radujem z celého srdca a ďakujem mu svojou piesňou.
8
Jahve je silou svojmu ľudu a bezpečným útočišťom svojmu vyvolenému.
9
Spas ľud svoj a žehnaj svoje dedičstvo. Buď im dobrým pastierom a opatruj ich naveky.