A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1351
Aleluja! Chváľte Jahveho meno! Chváľte ho, Jahveho služobníci,
2
ktorí konáte službu v Jahveho dome, v nádvoriach chrámu nášho Boha!
3
Chváľte Jahveho, lebo Jahve je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je láskavý.
4
Jahve si vyvolil našich praotcov a izraelský ľud prijal za svoj vlastný.
5
Viem, že Jahve je veľký, náš Pán je nad všetkých mocnárov.
6
Jahve koná, čokoľvek chce, na nebi a na zemi, v mori a jeho hlbinách.
7
Privádza mračná od končín zeme, vyvoláva blesky a dážď, vypúšťa vietor z jeho skrýše.
8
V Egypte pobil všetkých prvorodených, od ľudí po zvieratá.
9
Zoslal znamenia a zázraky uprostred teba, Egypt, na faraóna a na jeho poddaných.
10
Zničil mnohé národy a pobil mocných kráľov,
11
Sichona, kráľa amorejského, Oga, kráľa Bašanu a všetkých kanaánskych kráľov;
12
ich krajiny dal svojmu ľudu, dal ich do dedičstva vyvolenému národu.
13
Jahve, ty trváš naveky, Jahve, spomienka na teba prechádza z pokolenia na pokolenie.
14
Jahve spravuje svoj ľud a je milosrdný k svojim verným.
15
Pohanské modly sú striebro a zlato, výtvory ľudských rúk.
16
Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia,
17
majú uši, ale nepočujú, a niet dychu v ich ústach.
18
Podobní im budú všetci, čo ich vyrábajú a čo sa na ne spoliehajú.
19
Boží ľud, ty zvelebuj Jahveho! Boží kňazi, zvelebujte Jahveho!
20
Boží sluhovia, zvelebujte Jahveho! Všetci bohabojní, zvelebujte Jahveho!
21
Zo Sionu nech je zvelebený Jahve, ktorý býva vo svätom meste!