A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 119

1
Alef 1 Šťastní sú tí, čo žijú bezúhonne, ktorí sa riadia Jahveho zákonom.
2
Šťastní, ktorí zachovávajú jeho príkazy, ktorí sú mu oddaní celým srdcom;
3
ktorí nepáchajú nič zlé, ale žijú podľa Božej vôle.
4
Ty si dal ľuďom svoje prikázania, aby ich verne zachovávali.
5
Kiež by som vytrval na správnej ceste a plnil tvoju vôľu!
6
Nikdy sa nebudem musieť hanbiť, ak budem zachovávať tvoje predpisy.
7
Budem ťa oslavovať celým srdcom, keď sa naučím žiť podľa tvojich svätých výrokov.
8
Chcem verne plniť tvoju vôľu, len ma nikdy neopusť!
9
Bet Ako sa mladý človek zachová čistým? Keď sa bude riadiť tvojím slovom.
10
Celým srdcom sa ti oddávam, nedaj, aby som odbočil od tvojich predpisov.
11
Stále pamätám na tvoje prisľúbenia, aby som nezhrešil proti tebe.
12
Buď zvelebený, Jahve, daj mi poznať svoju vôľu.
13
Znova a znova si svojimi perami opakujem všetky výroky, ktoré si vyslovil.
14
Väčšiu radosť mám z plnenia tvojich príkazov, ako z hocijakého bohatstva.
15
Budem rozmýšľať o tvojich prikázaniach a mať pred očami cestu, ktorú si mi ukázal.
16
S radosťou chcem plniť tvoju vôľu, nikdy nezabudnem na tvoje slová.
17
Gimel Dopraj mne, svojmu sluhovi, aby som žila a riadil sa tvojím slovom.
18
Odstráň mi závoj z očí, aby som videl zázračné účinky tvojho zákona.
19
Tu na zemi som iba cudzincom, neskrývaj predo mnou svoje predpisy.
20
Ustavične ma stravuje túžba poznať tvoje výroky.
21
Pyšným hrozíš trestami, beda tým, čo obchádzajú tvoje predpisy.
22
Osloboď ma od ich urážok a posmechu, lebo zachovávam tvoje príkazy.
23
Hoci sa mocní na svojich zasadaniach radia proti mne, ja, tvoj sluha, dbám na tvoju vôľu.
24
Tvoje príkazy sú mi potešením, na ne sa obraciam o radu.
25
Dalet Ležím pokorený v prachu, daj mi život podľa svojho slova!
26
Vyjavil som ti všetky svoje skutky a ty si ma vypočul, daj mi poznať svoju vôľu.
27
Pouč ma, ako zachovávať tvoje prikázania, budem uvažovať o tvojich podivuhodných činoch.
28
Roním slzy od veľkého žiaľu, pozdvihni ma podľa svojho slova.
29
Odvráť ma od nesprávnej životnej cesty, daj mi milosť žiť podľa tvojho zákona.
30
Vyvolil som si cestu pravdy, chcem sa riadiť tvojimi výrokmi.
31
Jahve, pridŕžam sa tvojich príkazov, nedaj, aby som bol zahanbený.
32
Ochotne poslúchnem tvoje predpisy, lebo myseľ si mi otvoril na ich chápanie.
33
He Jahve, nauč ma žiť podľa tvojej vôle a budem ju dôsledne plniť.
34
Daj mi, aby som chápal tvoj zákon a plnil ho celým srdcom.
35
Veď ma cestou svojich predpisov, lebo v nich nachádzam radosť.
36
Nakloň moju myseľ k tvojim príkazom, a nie k túžbe po zisku.
37
Odvráť mi oči od márnych vecí, daj mi silu kráčať po tvojich cestách.
38
Splň na mne prisľúbenia, ktoré si dal bohabojným.
39
Osloboď ma od potupy, ktorej sa ľakám; tvoje rozhodnutia sú mi vítané.
40
Túžim plniť tvoje prikázania, daj mi na to sily, veď ty si dobrotivý.
41
Vav Prejav mi, Jahve, svoju milosrdnú lásku a zachráň ma, ako si prisľúbil,
42
aby som mal odpoveď pre tých, čo ma tupia, lebo sa spolieham na tvoje slová.
43
Nedopusť, aby som hovoril nepravdu, veď sa spolieham na tvoje výroky.
44
Tvoj zákon chcem zachovávať stále, na večné veky.
45
Bezpečne budem kráčať cestou života, lebo hľadám radu v tvojich prikázaniach.
46
O tvojich príkazoch budem rozprávať pred kráľmi a nebudem sa hanbiť.
47
S radosťou plním tvoje predpisy, lebo v nich nachádzam záľubu.
48
S láskou prijímam tvoje predpisy, lebo v nich nachádzam záľubu a uvažujem o tvojej vôli.
49
Zain Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi, lebo ním si vo mne vzbudil nádej.
50
Ani v čase trápenia mi nechýba potecha, lebo tvoj sľub ma udržuje nažive.
51
Namyslenci sa mi do očí vysmievajú, ale ja sa neodchýlim od tvojho zákona.
52
S láskou spomínam na tvoje dávne výroky a v nich nachádzam útechu, Jahve.
53
Hnev ma pochytí proti bezbožným, čo opúšťajú tvoj zákon.
54
Sťa piesne znejú mi tvoje príkazy na mojej pozemskej púti.
55
Za nocí myslím na teba, Jahve, a pridŕžam sa tvojho zákona.
56
Je dobré pre mňa, že môžem zachovávať tvoje prikázania.
57
Chet Jahve, ty si moje všetko, sľubujem, že tvoje slová zachovám.
58
Z celého srdca túžim sa ti páčiť, splň svoj sľub a buď mi milostivý!
59
Často som rozmýšľal o svojom živote a vždy som sa riadil podľa tvojich príkazov.
60
Bez otáľania sa usilujem zachovávať tvoje predpisy.
61
Hoci mi bezbožníci robia nástrahy, nezabúdam na tvoj zákon.
62
Za noci vstávam a vzdávam ti vďaky za tvoje spravodlivé rozhodnutia.
63
Priatelím sa so všetkými, čo sú ti verní, čo zachovávajú tvoje prikázania.
64
Celá zem je plná tvojej lásky, Jahve, vyjav mi svoju vôľu!
65
Jahve, preukázal si mi veľkú lásku, splnil si svoje slovo.
66
Tet Daj mi múdrosť, daj mi rozvahu, lebo sa spolieham na tvoje predpisy.
67
Pokoril si ma, lebo som blúdil, ale teraz dbám na tvoje prisľúbenia.
68
Aký si dobrý, aký láskavý, nauč ma plniť tvoju vôľu!
69
Namyslení ľudia ma očierňujú, ale ja celým srdcom zachovávam tvoje prikázania.
70
Myseľ mi oťažela a otupela, ale ja mám záľubu v tvojom zákone.
71
Bolo mi osožné, že si ma pokoril, lebo som sa naučil poslúchať tvoju vôľu.
72
Zákon, ktorý si mi dal, je pre mňa viac ako množstvo zlata a striebra.
73
Jod Ty si ma utvoril, dal si mi terajšiu podobu, ukáž mi, ako mám zachovávať tvoje predpisy.
74
Nech sa tvoji verní radujú, keď ma vidia, lebo sa spolieham na tvoje slovo.
75
Jahve, viem, že tvoje výroky sú spravodlivé, chceš mi dobre, aj keď ma pokoruješ.
76
Nech ma potešuje tvoja láska, ako si mi sľúbil.
77
Zahrň ma svojou dobrotou a budem žiť, veď tvoj zákon je mojou radosťou.
78
Zahanbi pyšných, lebo ma bezprávne sužujú, ale ja mám stále pred očami tvoje prikázania.
79
Nech sa ku mne pridružia tvoji verní, ktorí zachovávajú tvoje príkazy.
80
Nech sa moje srdce verne pridržiava tvojich zákonov, aby som nebol zahanbený.
81
Kaf Celou dušou túžim po tvojej moci, spolieham sa na tvoje slovo.
82
Zrak mi ochabuje od dlhého čakania na pomoc, ktorú si mi sľúbil, a stále sa pýtam: "Kedy ma potešíš?"
83
Som zoschnutý ako rozsušený sud na víno, ale na tvoju vôľu nezabúdam.
84
Ako dlho ma necháš čakať, kým vynesieš výrok nad mojimi protivníkmi?
85
Pyšní ľudia, čo nežijú podľa tvojho zákona, stroja nástrahy proti mne.
86
Pomôž mi, lebo ma lživo prenasledujú; tvoje predpisy sú spoľahlivé.
87
Už ma skoro zniesli zo sveta, ale som sa neodvrátil od tvojich príkazov.
88
Uchráň mi život pre svoje milosrdenstvo a budem ďalej plniť tvoje príkazy.
89
Lamed Jahve, tvoje slovo je večné, pevne zakotvené v nebi,
90
tvoj prísľub prechádza z pokolenia na pokolenie, trvá ako zem, ktorú si pevne stvoril.
91
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, lebo všetko slúži tebe.
92
Keby som nebol nachádzal potechu v tvojom zákone, už dávno by som bol biedne zahynul.
93
Nikdy nezabudnem na tvoje prikázania, lebo nimi ma zachováš pri živote.
94
Ja som tvoj, zachráň ma, lebo som mal rád tvoje prikázania.
95
Bezbožní na mňa číhajú, aby ma zahubili, ale ja dbám na tvoje príkazy.
96
Vidím, že aj najdokonalejšie veci majú svoje medze, ale tvoj zákon je neobmedzený.
97
Mem Ako rád mám tvoj zákon, celý deň nad ním uvažujem.
98
Tvoje prikázania ma stále sprevádzajú, robia ma múdrejším od mojich nepriateľov.
99
Múdrejší som nad svojich učiteľov, lebo rozmýšľam o tvojich príkazoch.
100
Múdrejší som než skúsení starci, lebo plním tvoje prikázania.
101
Vyhýbam sa všetkým zlým chodníkom, lebo chcem byť poslušný tvojim slovám.
102
Neodbočujem od tvojich predpisov, lebo ty sám si ma ich naučil.
103
Aké sladké sú tvoje slová mojim ústam, sladšie na jazyku ako najlepší med.
104
Tvoje prikázania ma učia múdrosti, preto nenávidím hriešne správanie.
105
Nun Tvoje slovo je lampou mojim krokom, svetlom na mojej ceste.
106
Zaviazal som sa slávnostným sľubom, že budem zachovávať tvoje sväté nariadenia.
107
Jahve, ukrutne trpím, zachovaj ma nažive podľa svojho slova.
108
Prijmi moju úprimnú chválu, Jahve, a uč ma zachovávať tvoje príkazy.
109
Môj život je stále ohrozený, ale nikdy nezabúdam na tvoj zákon.
110
Bezbožníci mi nastavili nástrahy, ale som neodbočil od tvojich prikázaní.
111
Tvoje príkazy sú mojím nehynúcim dedičstvom, sú radosťou môjho srdca.
112
Pevne som sa rozhodol plniť tvoju vôľu, za to ma čaká večná odplata.
113
Samek Nemám rád neúprimných ľudí, ale milujem tvoj zákon.
114
Ty si moja ochrana, moja záštita, spolieham sa na tvoje slová.
115
Vzdiaľte sa odo mňa, hriešnici, ja chcem zachovávať príkazy svojho Boha.
116
Udržuj ma nažive, ako si sľúbil, nedaj sa mi sklamať v nádeji.
117
Pomôž mi a zachránim sa a budem mať tvoju vôľu stále na zreteli.
118
Ty zavrhuješ tých, čo opúšťajú tvoj zákon, márne sú ich klamstvá.
119
Všetkých bezbožníkov pokladáš za smeti, preto milujem tvoje príkazy.
120
Celý sa chvejem od strachu pred tebou, ohromený stojím pred tvojím výrokom.
121
Ain Počínal som si spravodlivo a dobre, nevydávaj ma mojim utláčateľom.
122
Zabezpeč moje blaho, veď som tvoj sluha, nedovoľ, aby mi škodili bezočivci.
123
Zrak mi ochabuje od dlhého čakania na vyslobodenie, na tvoj spravodlivý prísľub.
124
Nalož láskavo so svojím sluhom a ukáž mi, ako plniť tvoju vôľu.
125
Ja som tvoj sluha, daj mi poznať, ako mám chápať tvoje príkazy.
126
Jahve, je už čas, aby si zakročil, lebo ľudia porušujú tvoj zákon.
127
Úprimne milujem tvoje prikázania, viac ako rýdze zlato.
128
Preto sa riadim tvojimi príkazmi a nenávidím každý hriešny chodník.
129
Pe Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich zachovávam s radosťou.
130
Tvoje zjavené slovo prináša svetlo, dodáva múdrosti aj neučeným.
131
Dychtivo počúvam, lebo túžim po tvojich predpisoch.
132
Obráť sa láskavo ku mne, ako robíš s tými, čo ťa milujú.
133
Riaď moje kroky podľa svojho slova a nedaj, aby ma premohlo zlo.
134
Vysloboď ma spod nátlaku ľudí, aby som slobodne plnil tvoje prikázania.
135
Láskavo zhliadni na mňa, svojho sluhu, a nauč ma plniť tvoju vôľu.
136
Horko plačem od bolesti, že ľudia nezachovávajú tvoj zákon.
137
Cade Jahve, ty si spravodlivý a správne sú tvoje rozhodnutia.
138
Aké spravodlivé sú tvoje príkazy, sú číra pravda.
139
Spaľuje ma horlivosť, lebo tvoji nepriatelia nedbajú na tvoje slová.
140
Tvoje slová sa plne osvedčili, preto ich oddane milujem.
141
Som nepatrný a opovrhovaný, ale na tvoje prikázania nezabúdam.
142
Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná a tvoj zákon je pravdivý.
143
Hoci na mňa doliehajú trápenia a úzkosti, s radosťou zachovávam tvoje predpisy.
144
Tvoje príkazy sú nekonečne dokonalé, pomôž mi ich chápať a budem šťastne žiť.
145
Kof Volám z celého srdca, Jahve, ozvi sa mi! Chcem plniť tvoju vôľu.
146
K tebe volám, zachráň ma; chcem dodržiavať tvoje príkazy.
147
Už pred svitaním sa dovolávam pomoci, lebo sa spolieham na tvoje slovo.
148
Prebúdzam sa za noci a rozmýšľam o tvojich prisľúbeniach.
149
Jahve, vypočuj ma, veď ma miluješ, rozhodni a budem žiť.
150
Moji zlostní protivníci ma dostihujú, nemajú ohľad na tvoj zákon.
151
Ale ty, Jahve, si blízko a všetky tvoje príkazy sú pravdivé.
152
Dávno poznám tvoje príkazy, ktoré si ustanovil naveky.
153
Reš Zhliadni na moje trápenia a vysloboď ma, lebo nezabúdam na tvoj zákon.
154
Buď mojím obhajcom, vysloboď ma, daj mi žiť, veď si to prisľúbil.
155
Ďaleko je spása od bezbožníkov, lebo nehľadajú tvoju vôľu.
156
Veľká je tvoja láskavosť, Jahve, rozhodni a budem žiť.
157
Mnohí ma nenávidia a na mňa útočia, ale neodstúpim od tvojich príkazov.
158
S nevôľou hľadím na odpadlíkov, čo nezachovávajú tvoje slová.
159
Jahve, pozri, mám rád tvoje prikázania, zachovaj mi život, veď ma miluješ.
160
Tvoje slová sú založené na pravde, tvoje výroky sú spravodlivé a večné.
161
Šin Mocní ma prenasledujú bez príčiny, ale ja mám úctu k tvojim slovám.
162
Tvojim prisľúbeniam sa teším viac ako iní veľkému pokladu.
163
Nenávidím a zavrhujem každé zlo, lebo milujem tvoj zákon.
164
Sedemkrát denne ťa chválim za tvoje spravodlivé rozhodnutia.
165
Odmenou pre tých, čo milujú tvoj zákon, je trvalý pokoj a bezpečnosť.
166
Jahve, od teba čakám svoju spásu a plním tvoje prikázania.
167
S radosťou zachovávam tvoje príkazy a mám ich rád bezvýhradne.
168
Poslúcham tvoje príkazy a nariadenia, celý môj život leží pred tebou.
169
Tav Jahve, nech prenikne k tebe môj naliehavý hlas, daj mi chápať tvoje slová.
170
Nech moja modlitba dôjde k tebe, zachráň ma podľa svojho slova.
171
Nech moje pery rozhlasujú tvoju chválu, lebo ma cvičíš, ako plniť tvoju vôľu.
172
Nech môj jazyk spieva o tvojich prisľúbeniach, lebo tvoje príkazy sú spravodlivé.
173
Buď mi stále na pomoci, lebo som si vyvolil žiť podľa tvojich prikázaní.
174
Jahve, túžim po tvojej spáse, tvoj zákon ma napĺňa radosťou.
175
Kiež by som mohol žiť a teba chváliť, nech sú mi oporou tvoje výroky.
176
Blúdim ako stratená ovca, hľadaj svojho sluhu. Lebo som nezabudol na tvoje prikázania.
Žalmy 119:1
Žalmy 119:2
Žalmy 119:3
Žalmy 119:4
Žalmy 119:5
Žalmy 119:6
Žalmy 119:7
Žalmy 119:8
Žalmy 119:9
Žalmy 119:10
Žalmy 119:11
Žalmy 119:12
Žalmy 119:13
Žalmy 119:14
Žalmy 119:15
Žalmy 119:16
Žalmy 119:17
Žalmy 119:18
Žalmy 119:19
Žalmy 119:20
Žalmy 119:21
Žalmy 119:22
Žalmy 119:23
Žalmy 119:24
Žalmy 119:25
Žalmy 119:26
Žalmy 119:27
Žalmy 119:28
Žalmy 119:29
Žalmy 119:30
Žalmy 119:31
Žalmy 119:32
Žalmy 119:33
Žalmy 119:34
Žalmy 119:35
Žalmy 119:36
Žalmy 119:37
Žalmy 119:38
Žalmy 119:39
Žalmy 119:40
Žalmy 119:41
Žalmy 119:42
Žalmy 119:43
Žalmy 119:44
Žalmy 119:45
Žalmy 119:46
Žalmy 119:47
Žalmy 119:48
Žalmy 119:49
Žalmy 119:50
Žalmy 119:51
Žalmy 119:52
Žalmy 119:53
Žalmy 119:54
Žalmy 119:55
Žalmy 119:56
Žalmy 119:57
Žalmy 119:58
Žalmy 119:59
Žalmy 119:60
Žalmy 119:61
Žalmy 119:62
Žalmy 119:63
Žalmy 119:64
Žalmy 119:65
Žalmy 119:66
Žalmy 119:67
Žalmy 119:68
Žalmy 119:69
Žalmy 119:70
Žalmy 119:71
Žalmy 119:72
Žalmy 119:73
Žalmy 119:74
Žalmy 119:75
Žalmy 119:76
Žalmy 119:77
Žalmy 119:78
Žalmy 119:79
Žalmy 119:80
Žalmy 119:81
Žalmy 119:82
Žalmy 119:83
Žalmy 119:84
Žalmy 119:85
Žalmy 119:86
Žalmy 119:87
Žalmy 119:88
Žalmy 119:89
Žalmy 119:90
Žalmy 119:91
Žalmy 119:92
Žalmy 119:93
Žalmy 119:94
Žalmy 119:95
Žalmy 119:96
Žalmy 119:97
Žalmy 119:98
Žalmy 119:99
Žalmy 119:100
Žalmy 119:101
Žalmy 119:102
Žalmy 119:103
Žalmy 119:104
Žalmy 119:105
Žalmy 119:106
Žalmy 119:107
Žalmy 119:108
Žalmy 119:109
Žalmy 119:110
Žalmy 119:111
Žalmy 119:112
Žalmy 119:113
Žalmy 119:114
Žalmy 119:115
Žalmy 119:116
Žalmy 119:117
Žalmy 119:118
Žalmy 119:119
Žalmy 119:120
Žalmy 119:121
Žalmy 119:122
Žalmy 119:123
Žalmy 119:124
Žalmy 119:125
Žalmy 119:126
Žalmy 119:127
Žalmy 119:128
Žalmy 119:129
Žalmy 119:130
Žalmy 119:131
Žalmy 119:132
Žalmy 119:133
Žalmy 119:134
Žalmy 119:135
Žalmy 119:136
Žalmy 119:137
Žalmy 119:138
Žalmy 119:139
Žalmy 119:140
Žalmy 119:141
Žalmy 119:142
Žalmy 119:143
Žalmy 119:144
Žalmy 119:145
Žalmy 119:146
Žalmy 119:147
Žalmy 119:148
Žalmy 119:149
Žalmy 119:150
Žalmy 119:151
Žalmy 119:152
Žalmy 119:153
Žalmy 119:154
Žalmy 119:155
Žalmy 119:156
Žalmy 119:157
Žalmy 119:158
Žalmy 119:159
Žalmy 119:160
Žalmy 119:161
Žalmy 119:162
Žalmy 119:163
Žalmy 119:164
Žalmy 119:165
Žalmy 119:166
Žalmy 119:167
Žalmy 119:168
Žalmy 119:169
Žalmy 119:170
Žalmy 119:171
Žalmy 119:172
Žalmy 119:173
Žalmy 119:174
Žalmy 119:175
Žalmy 119:176
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150