A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1151
Nie nám, Jahve, nie nám, ale sebe pripíš slávu za tvoju lásku a vernú pomoc.
2
Prečo by sa mali pohania vypytovať: "Kdeže je ich Boh?"
3
Náš Boh je na nebesiach a koná všetko, čo chce.
4
Ich modly sú striebro a zlato, výtvory ľudských rúk.
5
Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia,
6
majú uši, ale nepočujú, majú nos, ale nevoňajú,
7
majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia a ich hrdlá nevydávajú hlas.
8
Podobní im budú všetci, čo ich vyrábajú a čo sa na ne spoliehajú.
9
Boží ľud, ty sa spoliehaj na Jahveho, on je tvoj pomocník a ochranca!
10
Na Jahveho sa spoliehajte, Boží kňazi, on je váš pomocník a ochranca.
11
Na Jahveho sa spoliehajte, všetci bohabojní, on je váš pomocník a ochranca.
12
Jahve na nás pamätá a nás žehná: žehná svoj vyvolený ľud, žehná svojich kňazov,
13
žehná všetkých bohabojných, malých i veľkých.
14
Nech vás Jahve rozmnoží, vás i vašich synov!
15
Nech vás žehná Jahve, ktorý utvoril nebo i zem!
16
Nebesia patria Jahvemu, ale zem zveril ľuďom.
17
Mŕtvi ťa nemôžu chváliť, Jahve, ani tí, čo zostupujú do večného ticha,
18
ale my, žijúci, velebíme Jahveho teraz a naveky.