A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 105

1
Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi,
2
spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky.
3
Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho!
4
Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť.
5
Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst:
6
synovia vyvoleného národa a potomkovia svätých patriarchov!
7
On je Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete.
8
Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícim pokoleniam,
9
na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi.
10
Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu s vyvoleným národom,
11
keď povedal: "Tebe dám kanaánsku zem ako váš dedičný podiel."
12
Keď ich bolo neveľa, iba hŕstka, a boli cudzincami v krajine,
13
keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej,
14
on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov:
15
"Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!"
16
Dopustil hlad na ich krajinu, odňal im každodenný chlieb,
17
ale pred nimi poslal jedného muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva,
18
kde mu nohy vsadili do okov a šiju mu zovreli do želiez,
19
kým sa nesplnila jeho predpoveď, ktorú potvrdilo Jahveho slovo.
20
Vtedy ho kráľ kázal prepustiť, vládca národov dal mu slobodu,
21
ustanovil ho za pána svojho domu a za správcu všetkých svojich majetkov,
22
aby mal plnú moc nad jeho kniežatami a jeho radcov učil múdrosti.
23
Vtedy Izrael prišiel do Egypta, Boží ľud sa usadil v zemi Chamovej.
24
On veľmi rozmnožil svoj ľud a urobil ho silnejším od jeho nepriateľov.
25
Zmenil ich zmýšľanie že znenávideli jeho ľud a ľstivo zaobchádzali s jeho sluhami.
26
Poslal svojho sluhu Mojžiša a Árona, ktorého si vyvolil.
27
Skrze nich konal svoje sľubné znamenia a zázraky v Chamovej krajine.
28
Zoslal temnoty a nastala tma, ale Egypťania sa priečili jeho rozkazom.
29
Ich vody premenil na krv a pozabíjal všetky ryby.
30
Ich zem sa hemžila žabami, ktoré vnikali až do kráľovských siení.
31
Na jeho slovo prileteli roje múch a komárov a zaplavili celý kraj.
32
Miesto dažďa poslal im krupobitie za blýskania ohnivých plameňov.
33
Zbil ich vinice a figovníky, dolámal im stromy po celej zemi.
34
Na jeho rozkaz prileteli kobylky, koníky bez počtu,
35
požrali všetku zeleň v krajine, požrali všetku úrodu.
36
Usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, výkvet mužského potomstva.
37
Napokon vyviedol svoj ľud so zlatom a striebrom a v ich rodinách nebolo chorých.
38
Egypt sa zaradoval, že už odišli, lebo mali z nich veľký strach.
39
Rozprestrel oblak, aby ich chránil, a oheň, aby im svietil za noci.
40
Na ich žiadosť zoslal im prepelice, sýtil ich chlebom z neba.
41
Otvoril skalu, vytryskli vody a valili sa púšťou ako rieka,
42
lebo sa rozpamätal na svätý sľub, ktorý dal svojmu sluhovi Abrahámovi.
43
Vyviedol svoj ľud s jasaním, svojich vyvolených s radostným spevom.
44
Odovzdal im krajiny pohanov, zdedili, čo nahonobili národy,
45
aby zachovávali jeho predpisy a poslúchali jeho zákony. Aleluja — Chváľte Jahveho.
Žalmy 105:1
Žalmy 105:2
Žalmy 105:3
Žalmy 105:4
Žalmy 105:5
Žalmy 105:6
Žalmy 105:7
Žalmy 105:8
Žalmy 105:9
Žalmy 105:10
Žalmy 105:11
Žalmy 105:12
Žalmy 105:13
Žalmy 105:14
Žalmy 105:15
Žalmy 105:16
Žalmy 105:17
Žalmy 105:18
Žalmy 105:19
Žalmy 105:20
Žalmy 105:21
Žalmy 105:22
Žalmy 105:23
Žalmy 105:24
Žalmy 105:25
Žalmy 105:26
Žalmy 105:27
Žalmy 105:28
Žalmy 105:29
Žalmy 105:30
Žalmy 105:31
Žalmy 105:32
Žalmy 105:33
Žalmy 105:34
Žalmy 105:35
Žalmy 105:36
Žalmy 105:37
Žalmy 105:38
Žalmy 105:39
Žalmy 105:40
Žalmy 105:41
Žalmy 105:42
Žalmy 105:43
Žalmy 105:44
Žalmy 105:45
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150