A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 3

1
Po týchto udalostiach kráľ Xerxes povýšil Amana, Hamdatovho syna, z krajiny Agag. Povýšil ho a dal mu prednosť pred všetkými kniežatami, jeho druhmi.
2
Všetci dvorania, ktorí mali službu v kráľovskom paláci, vzdávali mu úctu pokľaknutím a sklonením tváre až k zemi, lebo taký bol kráľovský rozkaz. Mardochej odmietol pred ním pokľaknúť a skloniť sa tvárou až k zemi.
3
Dvorania, ktorí mali službu pri Kráľovskej bráne, povedali Mardochejovi: "Prečo prestupuješ kráľov rozkaz?"
4
Ale hoci mu to denne pripomínali, on ich neposlúchol. Napokon to oznámili Amanovi, aby videli, či Mardochej vytrvá vo svojom rozhodnutí, lebo im povedal, že on je Žid.
5
Vtedy si Aman všimol, že Mardochej pred ním nekľaká a neskláňa sa tvárou k zemi, preto sa veľmi rozhneval.
6
Nakoľko mu oznámili aj Mardochejovu národnosť, videlo sa mu málo zasiahnuť iba jeho, ale chcel vyhubiť všetkých Židov žijúcich v celom Xerxovom kráľovstve, lebo to bol Mardochejov národ.
7
V dvanástom roku kráľa Xerxa, prvého mesiaca nisan, hodili "pur" (totiž lós) v Amanovej prítomnosti na mesiac za mesiacom a deň za dňom a lós padol na dvanásty mesiac, čo je adar.
8
Aman povedal kráľovi Xerxovi: "Jestvuje jeden národ, roztrúsený medzi rozličnými národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Jeho zákony sa líšia od zákonov všetkých iných národov a kráľovské zákony sú preň mŕtvou literou. Záujmy kráľa nedovoľujú, aby si ho nevšímal.
9
Ak kráľ uzná za dobré, nech sa napíše nariadenie, aby bol vyhubený, a ja vyplatím desaťtisíc talentov striebra úradníkom, aby ich vložili do kráľovskej pokladnice."
10
Vtedy si kráľ sňal prsteň z ruky a dal ho Amanovi, Hamdatovmu synovi, z Agagu, prenasledovateľovi Židov.
11
Povedal mu: "Nechaj si svoje peniaze a s tým národom nalož, ako budeš chcieť!"
12
Trinásteho dňa prvého mesiaca boli zvolaní kráľovskí pisári a podľa Amanových úprav boli napísané listy všetkým kráľovským satrapom, miestodržiteľom všetkých provincií a vysokým hodnostárom každého národa: každej provincii jej písmom a každému národu v jeho reči. Napísané boli v mene kráľa Xerxa a zapečatené jeho prsteňom.
13
Tak boli listy rozoslané poslami všetkým kráľovským provinciám s rozkazom zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých Židov, mladých a starých, ženy a deti, a to v jediný deň, trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, čo je adar, a ich majetky vyplieniť. (a) Toto je znenie jeho listu: "Veľký kráľ Xerxes miestodržiteľom stodvadsiatich siedmich provincií, ktoré sa tiahnu od Indie po Etiópiu, a im podriadeným náčelníkom okresov: (b) Keďže vládnem mnohým národom a som pánom celého sveta, moja vôľa je nedať sa unášať pýchou zo svojej veľkej moci, ale vládnuť vždy mierne a spravodlivo, aby som zabezpečil svojim poddaným pokojný život, svojmu kráľovstvu stály blahobyt, bezpečnosť pohybu od jedných hraníc po druhé a obnovil všade pokoj, po ktorom túžia všetci ľudia. (c) Keď som sa pýtal na mienku svojich poradcov, ako by sa to dalo uskutočniť, dostal som odpoveď od Amana. Aman medzi nami vyniká múdrosťou. Svojou stálou dobrou snahou a neochvejnou vernosťou si získal druhé miesto na našom dvore. (d) On nám odhalil, že zamiešaný medzi všetkými kmeňmi sveta žije zle zmýšľajúci ľud, ktorého zákony sú v rozpore so všetkými národmi a ustavične opovrhuje kráľovskými nariadeniami, takže sa nemôžu uskutočniť naše plány na jednotnú správu kráľovstva. (e) Zistili sme, že uvedený ľud, jediný svojho druhu, je v rozpore s celým ľudstvom, líši sa od neho tým, ako sa riadi podivnými zákonmi, je nepriateľský našim záujmom, dopúšťa sa najhorších zločinov, a tak podrýva bezpečnosť nášho kráľovstva. (f) Preto z týchto dôvodov nariaďujeme, aby všetky osoby, čo vám v liste označí Aman, ktorému sú zverené naše záujmy a ktorý je naším druhým otcom, boli vyhubené mečmi ich nepriateľov spolu so ženami a deťmi, a to bez milosti a ohľadu, štrnásteho dňa dvanásteho mesiaca, totiž adara, tohto roku. (g) Tieto osoby, ktoré boli oddávna až podnes nepriateľské, nech v jeden deň odídu násilnou smrťou do podsvetia, aby v budúcnosti bola v štáte zaistená bezpečnosť a úplný pokoj."
14
Odpis tohto výnosu, ktorý mal byť vyhlásený za zákon v každej provincii, mal byť zverejnený medzi všetkými národmi, aby bol každý pripravený na určený deň.
15
Poslovia sa urýchlene rozbehli s kráľovským nariadením. Výnos bol najprv vyhlásený v hlavnom meste Súzach. A zakiaľ kráľ a Aman hodovali a pili, na mesto Súzy zaľahla hrôza.
Ester 3:1
Ester 3:2
Ester 3:3
Ester 3:4
Ester 3:5
Ester 3:6
Ester 3:7
Ester 3:8
Ester 3:9
Ester 3:10
Ester 3:11
Ester 3:12
Ester 3:13
Ester 3:14
Ester 3:15
Ester 1 / Est 1
Ester 2 / Est 2
Ester 3 / Est 3
Ester 4 / Est 4
Ester 5 / Est 5
Ester 6 / Est 6
Ester 7 / Est 7
Ester 8 / Est 8
Ester 9 / Est 9
Ester 10 / Est 10