English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Ester 2
1
Neskôr, keď sa hnev kráľa Xerxa utíšil, spomenul si na Vašti a na to, čo urobila, ako aj na to, ako bolo o nej rozhodnuté.
2
Dvorania, ktorí vykonávali službu u neho, mu povedali: "Nech pohľadajú pre kráľa krásne mladé panny.
3
Nech kráľ ustanoví zmocnencov vo všetkých provinciách svojho kráľovstva, aby zhromaždili všetky tieto krásne mladé panny do ženského domu v hlavnom meste Súzach. Nech ich zveria kráľovskému eunuchovi Hegajovi, ktorý má na starosti kráľove ženy. Nech im dá všetko, čo potrebujú na svoju okrasu.
4
Dievča, ktoré sa kráľovi najviac zapáči, nech sa stane kráľovnou namiesto Vašti." Táto rada sa kráľovi páčila a zariadil sa podľa nej.
5
V meste Súzach býval Žid menom Mardochej, syn Jaira, syna Šimeiho, Kišovho syna z Benjamínovho pokolenia,
6
ktorý bol z Jeruzalema odvlečený do zajatia medzi tými, ktorých spolu s judským kráľom Jechoniášom odvliekol babylonský kráľ Nabuchodonozor.
7
Tento mal chovanicu Hadasu, menovanú tiež Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Bolo to veľmi pekné a pôvabné dievča a Mardochej ju po smrti jej otca a matky prijal ako vlastnú dcéru.
8
Keď bolo vyhlásené kráľovo nariadenie i výnos a veľa dievčat bolo zhromaždených do hlavného mesta Súz a zverených Hegajovi, aj Ester bola vzatá do kráľovského paláca a zverená Hegajovi, strážcovi žien.
9
Dievča sa mu zapáčilo a získalo si jeho priazeň. Ihneď jej dal všetko na pestovanie krásy, aj prídel potravín a tiež sedem vybraných dievčat z kráľovského paláca a premiestnil ju aj s jej sprievodom do lepšej časti ženského domu.
10
Ester neprezradila svoj národ, ani svoju rodinu, lebo Mardochej jej to zakázala.
11
On sa deň čo deň prechádzal pred vchodom do ženského domu, aby sa dozvedel, ako sa Ester má a čo sa s ňou deje.
12
Plný čas prípravy pre ženy, ktoré sa mali predstaviť Xerxovi, bolo dvanásť mesiacov, šesť mesiacov sa mazali olejom a myrhou a ďalších šesť voňavkami a prípravkami na pestovanie ženskej krásy.
13
Keď dievča malo ísť ku kráľovi, dostalo všetko, čo si želalo, a mohlo to vziať so sebou, keď išlo zo ženského domu do kráľovského paláca.
14
Do kráľovského paláca išlo večer a ráno sa vracalo do iného domu žien, zvereného kráľovskému eunuchovi Šaašgazovi, ktorý mal na starosti vedľajšie ženy. Viac už ku kráľovi nešla, ak si ju len výslovne nežiadal a nepozval ju menovite.
15
Keď prišla na rad Ester, dcéra Abichaila, strýka Mardocheja, ktorý ju prijal za dcéru, ona si nežiadala nič iné, iba to, čo jej radil Hegaj, kráľovský eunuch, ktorý mal na starosti ženy. A Ester očarila všetkých, ktorí ju videli.
16
Keď ju priviedli ku kráľovi Xerxovi do kráľovského paláca v siedmom roku jeho vlády, v desiatom mesiaci zvanom tebet,
17
kráľ si ju obľúbil viac ako všetky ostatné ženy, získala si jeho lásku a priazeň väčšmi ako ktorékoľvek z dievčat. Položil jej teda na hlavu kráľovskú korunu a urobil ju kráľovnou namiesto Vašti.
18
Potom kráľ usporiadal na počesť Ester veľkú hostinu pre všetkých dôstojníkov a dvoranov. Vyhlásil sviatočný deň pre všetky provincie a porozdával dary s kráľovskou štedrosťou.
19
Keď Ester prešla ako iné dievčatá do druhého háremu,
20
neprezradila svoj rod ani svoj ľud, ako jej to nakázal Mardochej, a ďalej zachovávala jeho návody ako v čase, keď bola pod jeho ochranou.
21
Istého dňa, keď mal Mardochej službu pri Kráľovskej bráne, Bigtan a Tereš, nespokojní kráľovskí eunuchovia, strážcovia kráľovského prahu, sa spikli, že vložia ruky na kráľa Xerxa.
22
Mardochej sa o tom dozvedel, oznámil to kráľovnej Ester a tá to zasa oznámila kráľovi v Mardochejovom mene.
23
Vec vyšetrili a zistili, že to bola pravda. Tí dvaja boli obesení na šibenici a správa o tom bola zapísaná do knihy Kroník v prítomnosti samého kráľa.