A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 8

1
Keď nastal siedmy mesiac — Izraelci boli už vo svojich mestách — všetok ľud sa do jedného zhromaždil na námestí pred Vodnou bránou. Požiadali pisára Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho Zákona, ktorý Jahve predpísal Izraelu.
2
Vtedy kňaz Ezdráš priniesol Zákon pred zhromaždenie mužov, žien a všetkých, ktorí boli schopní chápať, čo počúvali. Bolo to prvého dňa siedmeho mesiaca.
3
Čítal z neho na námestí pred Vodnou bránou od svitania do poludnia, pred mužmi, ženami a všetkými, ktorí boli schopní chápať. Pozornosť všetkých bola obrátená na knihu Zákona.
4
Pisár Ezdráš stál na drevenej tribúne, ktorú na to zhotovili. Po jeho pravici stáli Matitja, Šema a Anaja, Urija, Chilkija a Maaseja a po jeho ľavici Pedaja, Mišael, Malkija, Chašum, Chašbadana, Zecharja a Mešullam.
5
Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo stál vyššie ako všetok ľud; keď ju otvoril, všetok ľud povstal.
6
Vtedy Ezdráš velebil Jahveho, veľkého Boha, a všetok ľud so zdvihnutými rukami odpovedal: "Amen! Amen!" Potom sa hodili na kolená a prestreli sa tvárou k zemi pred Jahvem.
7
Leviti Jozue, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šebtaj, Hodija, Maaseja, Kalita, Azarja, Jozabad, Chanan a Pelaja vysvetľovali ľudu Zákon a ľud stál na svojom mieste.
8
A Ezdráš čítal z knihy Božieho Zákona, prekladal a vysvetľoval zmysel, tak chápali to, čo sa čítalo.
9
Jeho Ctihodnosť Nehemiáš, kňaz a pisár Ezdráš a Leviti, ktorí vyučovali ľud, povedali všetkému ľudu: "Tento deň je zasvätený Jahvemu, vášmu Bohu. Nebuďte smutní a neplačte!" Lebo všetok ľud plakal, keď počul slová Zákona.
10
Povedal im ešte: "Choďte, jedzte mastné mäsá, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo Jahveho radosť je vaša ochrana!"
11
Aj Leviti tíšili všetok ľud hovoriac: "Utíšte sa, tento deň je svätý, nebuďte smutní!"
12
Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, rozoslať podiely a svätiť veľký radostný sviatok, lebo pochopili slová, ktoré im povedali.
13
Na druhý deň sa zhromaždili hlavy rodín všetkého ľudu, kňazi i Leviti k pisárovi Ezdrášovi, aby skúmali slová Zákona.
14
A našli napísané v Zákone, že Jahve predpísal skrze Mojžiša, aby Izraelci bývali v stanoch na sviatok siedmeho mesiaca
15
a že majú rozhlásiť a zverejniť vo všetkých svojich mestách i v Jeruzaleme: "Vyjdite do hory, doneste ratolesti olivy i divej olivy, ratolesti myrtové, palmové a iných listnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané."
16
Vtedy ľudia vyšli a doniesli si ratolesti a zhotovili si stany, každý na svojej streche alebo na svojich dvoroch i na nádvorí Božieho chrámu i na námestí pred Vodnou bránou a na námestí pred Efraimskou bránou.
17
Celé zhromaždenie tých, čo sa navrátili zo zajatia, si urobilo stany a bývalo v nich. Od čias Jozueho, Nunovho syna, Izraelci nič také nerobili až po tento deň. A bola z toho veľmi veľká radosť.
18
Ezdráš dennodenne čítal z knihy Božieho Zákona, od prvého dňa až do posledného. Sedem dní svätili sviatok, na ôsmy deň bolo slávnostné zhromaždenie, podľa nariadenia.
Nehemiáš 8:1
Nehemiáš 8:2
Nehemiáš 8:3
Nehemiáš 8:4
Nehemiáš 8:5
Nehemiáš 8:6
Nehemiáš 8:7
Nehemiáš 8:8
Nehemiáš 8:9
Nehemiáš 8:10
Nehemiáš 8:11
Nehemiáš 8:12
Nehemiáš 8:13
Nehemiáš 8:14
Nehemiáš 8:15
Nehemiáš 8:16
Nehemiáš 8:17
Nehemiáš 8:18
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13