A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 7

1
Keď boli hradby vystavané a keď som vsadil vráta, boli ustanovení vrátnici (speváci a Leviti).
2
Správu Jeruzalema som zveril svojmu bratovi Chananimu a veliteľovi hradu Chananjovi, lebo on bol človek spoľahlivý a bohabojnejší ako mnohí iní.
3
Rozkázal som im: "Jeruzalemské brány nech sa neotvárajú, pokiaľ slnko nezačne hriať; a bude ešte vysoko, keď ich bude treba zatvoriť a zastrčiť závory. Postav stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho miesto a každého pred vlastný dom."
4
Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale malo iba málo obyvateľov a málo rodín.
5
Tu mi môj Boh vnukol, aby som zhromaždil veľmožov, úradníkov a ľud a zapísal ich do rodových zoznamov. Našiel som rodopisný záznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku, a v ňom som našiel zapísané:
6
Toto sú obyvatelia kraja, ktorí sa vrátili zo zajatia a z vyhnanstva, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol a ktorí sa vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
7
Prišli so Zorobabelom, Jozuem, Nehemiášom, Azarjom, Raamjom, Nachamanim, Mordochajom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechumom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu:
8
Pareošovi synovia: 2 172;
9
Šefatjovi synovia: 372;
10
Arachovi synovia: 652;
11
Pachat-Moabovi synovia, to je synovia Jozueho a Joaba: 2 818;
12
Elamovi synovia: 1 254;
13
Zatuovi synovia: 845;
14
Zakajovi synovia: 760;
15
Binujovi synovia: 648;
16
Bebajovi synovia: 628;
17
Azgadovi synovia: 2 322;
18
Adonikamovi synovia: 667;
19
Bigvajovi synovia: 2067;
20
Adinovi synovia: 655;
21
Aterovi synovia, totiž Chizlijovi: 98;
22
Chašumovi synovia: 328;
23
Becajovi synovia: 324;
24
Charifovi synovia: 112;
25
Gibeonovi synovia: 95;
26
mužovia z Betlehema a z Netofy: 188;
27
mužovia z Anatotu: 128;
28
mužovia z Bet-Azmavetu: 42;
29
mužovia z Kirjat-Jearimu, Kefiry a Beerotu: 743;
30
mužovia z Ramy a z Geby: 621;
31
mužovia z Mikmasu: 122;
32
mužovia z Betelu a z Aja: 123;
33
mužovia z druhého Neba: 52;
34
synovia druhého Elama: 1 254;
35
Charimovi synovia: 320;
36
synovia z Jericha: 345;
37
synovia z Lodu, Chadidu a Ona: 721;
38
Senaovi synovia: 3930.
39
Kňazi: Jedajovi synovia z Jozueho domu: 973;
40
Imerovi synovia: 1052;
41
Pašchurovi synovia: 1 247;
42
Charimovi synovia: 1 017.
43
Leviti: Jozueho synovia, a to Kadmielovi a Hodvovi: 74.
44
Speváci: Asafovi synovia: 148.
45
Vrátnici: Šallumovi synovia, Aterovi synovia, Talmonovi synovia, Akubovi synovia, Chatitovi synovia, Šobajovi synovia: 138.
46
"Darovaní": Cichovi synovia, Chasufovi synovia, Tabaotovi synovia,
47
Kerosovi synovia, Siovi synovia, Padonovi synovia,
48
Lebanovi synovia, Chagabovi synovia, Šalmajovi synovia,
49
Chananovi synovia, Gidelovi synovia, Gacharovi synovia,
50
Reajovi synovia, Recinovi synovia, Nekodovi synovia,
51
Gazamovi synovia, Uzovi synovia a Paseachovi synovia,
52
Besajovi synovia, synovia Meunimcov, synovia Nefusimcov,
53
Bakbukovi synovia, Chakufovi synovia, Charchurovi synovia,
54
Baclitovi synovia, Mechidovi synovia, Charšovi synovia,
55
Barkosovi synovia, Siserovi synovia, Tamachovi synovia,
56
Neciachovi synovia, Chatifovi synovia.
57
Synovia Šalamúnových otrokov: Sotajovi synovia, Soferetovi synovia, Peridovi synovia,
58
Jaalovi synovia, Darkonovi synovia, Gidelovi synovia,
59
Šefatjovi synovia, Chatilovi synovia, Pokeret-Cebajimovi synovia, Amonovi synovia.
60
Všetkých "darovaných" a synov Šalamúnových otrokov: 392.
61
Nasledujúci prišli z Tel-Melachu, z Tel-Charše, z Kerubu, z Adonu a z Imeru, tí nemohli dokázať, že ich rodina má izraelský pôvod:
62
Delajovi synovia, Tobijovi synovia, Nekodovi synovia: 642.
63
A medzi kňazmi: Chobajovi synovia, Kocovi synovia, synovia Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzilaja Galaádskeho a prijal jeho meno.
64
Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale ich nenašli. Vylúčili ich teda z kňazstva ako nečistých.
65
Jeho Ctihodnosť im zakázala jesť posvätné pokrmy, kým nebude ustanovený kňaz, ktorý by vec rozhodol pomocou Urim a Tummim.
66
Celé zhromaždenie malo dovedna 42 360 osôb,
67
nepočítajúc ich otrokov a otrokyne, ktorých bolo 7 337. Mali tiež 245 spevákov a speváčok. Mali 735 koní a 245 mulíc.
68
Tiav mali 435 a oslov 6 720.
69
Niektoré z hláv rodín priniesli dobrovoľné dary na dielo: Jeho Ctihodnosť venovala na poklad tisíc zlatých drachiem, 50 čiaš a 30 kňazských rúcha.
70
Hlavy rodín venovali na stavebný poklad 20 000 zlatých drachiem a 2 200 min striebra.
71
Toho, čo venovali ostatní z ľudu, bolo 20 000 zlatých drachiem, 2 000 min striebra a 67 kňazských rúch.
72
Kňazi, Leviti a časť ľudu sa usadili v Jeruzaleme; vrátnici, speváci a "darovaní" vo svojich mestách a celý Izrael vo svojich mestách.
Nehemiáš 7:1
Nehemiáš 7:2
Nehemiáš 7:3
Nehemiáš 7:4
Nehemiáš 7:5
Nehemiáš 7:6
Nehemiáš 7:7
Nehemiáš 7:8
Nehemiáš 7:9
Nehemiáš 7:10
Nehemiáš 7:11
Nehemiáš 7:12
Nehemiáš 7:13
Nehemiáš 7:14
Nehemiáš 7:15
Nehemiáš 7:16
Nehemiáš 7:17
Nehemiáš 7:18
Nehemiáš 7:19
Nehemiáš 7:20
Nehemiáš 7:21
Nehemiáš 7:22
Nehemiáš 7:23
Nehemiáš 7:24
Nehemiáš 7:25
Nehemiáš 7:26
Nehemiáš 7:27
Nehemiáš 7:28
Nehemiáš 7:29
Nehemiáš 7:30
Nehemiáš 7:31
Nehemiáš 7:32
Nehemiáš 7:33
Nehemiáš 7:34
Nehemiáš 7:35
Nehemiáš 7:36
Nehemiáš 7:37
Nehemiáš 7:38
Nehemiáš 7:39
Nehemiáš 7:40
Nehemiáš 7:41
Nehemiáš 7:42
Nehemiáš 7:43
Nehemiáš 7:44
Nehemiáš 7:45
Nehemiáš 7:46
Nehemiáš 7:47
Nehemiáš 7:48
Nehemiáš 7:49
Nehemiáš 7:50
Nehemiáš 7:51
Nehemiáš 7:52
Nehemiáš 7:53
Nehemiáš 7:54
Nehemiáš 7:55
Nehemiáš 7:56
Nehemiáš 7:57
Nehemiáš 7:58
Nehemiáš 7:59
Nehemiáš 7:60
Nehemiáš 7:61
Nehemiáš 7:62
Nehemiáš 7:63
Nehemiáš 7:64
Nehemiáš 7:65
Nehemiáš 7:66
Nehemiáš 7:67
Nehemiáš 7:68
Nehemiáš 7:69
Nehemiáš 7:70
Nehemiáš 7:71
Nehemiáš 7:72
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13