A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 3

1
Eljašib, veľkňaz, a jeho bratia kňazi sa dali do práce a budovali Ovčiu bránu. Urobili jej kostru, osadili jej vráta, závory a priečne brvná. Pokračovali až po vežu Mea a po vežu Chananeel.
2
Za Eljašibom stavali mužovia z Jericha a povedľa zasa budoval Zakur, Imriho syn.
3
Rybnú bránu budovali Senaovi synovia; urobili jej kostru, osadili vráta, závory a priečne brvná.
4
Vedľa nich opravoval Meremot, Urijov syn, Hakocov vnuk. Vedľa nich opravoval Mešullam, Berekjov syn, Mešezabeelov vnuk. Vedľa neho opravoval Cadok, Banov syn.
5
Vedľa nich opravovali Tekoania, ale ich hodnostári odopreli skloniť svoju šiju k práci svojich pánov.
6
Bránu Novej štvrte mesta opravili Jojada, Paseachov syn, a Mešullam, Besodjov syn. Oni urobili jej kostru, osadili jej vráta, závory a priečne brvná.
7
Vedľa nich opravovali Melatja Gibeonský a Jadon Meronotský, ľudia z Gibeonu a z Micpy, na účet miestodržiteľa kraja za Eufratom.
8
Vedľa nich opravoval Uziel, člen združenia zlatníkov a vedľa neho opravoval Chananja zo združenia voňavkárov: tí zosilnili Jeruzalem až po Širokú Hradbu.
9
Vedľa nich opravoval Refaja, Chúrov syn, náčelník polovice jeruzalemského okresu.
10
Vedľa nich naproti vlastnému domu opravoval Jedaja, Charumafov syn; vedľa neho opravoval Chatuš, Chašabnejov syn.
11
Nasledujúci úsek až po Pecnú vežu opravili Malkija, Charimov syn, a Chašub, Pachat-Moabov syn.
12
Vedľa nich opravoval Šallum, Halochešov syn, náčelník polovice jeruzalemského okresu, i so svojimi synmi.
13
Údolnú bránu opravoval Chanún a obyvatelia Zanoachu. Oni ju vybudovali, osadili jej vráta, závory a priečne brvná; urobili tisíc lakťov múru až ku Hnojnej bráne.
14
Hnojnú bránu opravil Malkija, Rechabov syn, náčelník okresu Bet-Kerem, opravil ju on a jeho synovia: osadil jej vráta, závory a priečne brvná.
15
Pramennú bránu opravil Šallum, syn Kol-Chozeho, náčelník micpanského okresu. On ju vybudoval, zastrešil a osadil jej vráta, závory a priečne brvná. Obnovil tiež múr cisterny Siloe pri kráľovskej záhrade, až po schodište vedúce dolu z Dávidovho mesta.
16
Vedľa neho opravoval Nehemiáš, Azbukov syn, náčelník polovice bet-curského okresu, až naproti dávidovským hrobom, až k umelému rybníku a ďalej po Dom hrdinov.
17
Vedľa neho opravovali Leviti: Rechum, Baniho syn; vedľa neho opravoval Chašabja, náčelník polovice keilského okresu, za svoj okres.
18
Vedľa nich opravovali ich bratia: Binuj, Chenadadov syn, náčelník druhej polovice keilského okresu;
19
vedľa neho opravoval Ezer, Jozueho syn, náčelník Micpy, opravil druhý úsek naproti miestu, kadiaľ sa vystupuje ku Zbrojnici na Rohu.
20
Vedľa neho Baruch, Zabajov syn, opravoval ďalší úsek od Rohu až po dvere domu veľkňaza Eljašiba.
21
Vedľa neho Meromot, Urijov syn, Ha-Kocov vnuk, opravil ďalší úsek od dverí Eljašibovho domu až po koniec Eljašibovho domu.
22
Vedľa neho pracovali na opravách kňazi z okolia.
23
Vedľa nich Binjamin a Chašub opravovali naproti svojim domom. Vedľa nich Azarja, syn Maaseju, Ananjov vnuk, opravoval vedľa svojho domu.
24
Vedľa neho opravoval Binuj, Chanadadov syn, druhý úsek od Azarjovho domu až po Uhol a po Roh.
25
Vedľa neho opravoval Palal, Uzajov syn, naproti Uhlu a veži, ktorá vyčnieva nad Horný kráľovský palác a stojí v nádvorí väznice. Vedľa neho opravoval Pedaja, Parošov syn,
26
až pred Vodnú bránu na východe a vybiehajúcu vežu.
27
Vedľa neho opravovali Tekoania iný úsek naproti vyčnievajúcej veľkej veži až po múry Ofela.
28
Nad Konskou bránou pracovali kňazi na opravách, každý naproti svojmu domu.
29
Vedľa nich Sadok, Imerov syn, opravoval naproti svojmu domu. Vedľa neho opravoval Šemaja, Šechanjov syn, strážca Východnej brány.
30
Vedľa neho opravovali iný úsek Chananja, Šelemjov syn, a Chanún, Calafov šiesty syn. Vedľa neho opravoval naproti svojmu bývaniu Mešullam, Berechjov syn.
31
Vedľa neho opravoval Malkija, člen združenia zlatníkov, až po dom "darovaných" a kupcov naproti Strážnej bráne až po hornú sieň na Rohu.
32
A medzi hornou sieňou na Rohu a Ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci.
33
Keď sa Sanbalat dozvedel, že staviame mestské múry, nahneval sa, veľmi ho to mrzelo. Posmieval sa Židom
34
a skríkol pred svojimi bratmi a pred šľachtou Samárie: "Čo to robia tí mizerní Židia? Dovolia im to? Budú obetovať? Dokončia načas? Môžu oživiť kamene z hromady zrúcanín? Veď ľahli popolom!"
35
Ammonec Tobija stál vedľa neho a povedal: "Čokoľvek to budujú, ak na to líška vyskočí, zrúti ich kamennú hradbu!"
36
Počuj, Bože náš, ako nami pohŕdajú! Vráť ich potupovanie na ich hlavu! Vydaj ich pohŕdaniu v krajine, kde budú zajatcami!
37
Neodpusť ich neprávosť, ich hriech nech sa nezotrie pred tebou, lebo vyzývavo tupili staviteľov!
38
My sme znovu vystavali hradby a doplnili ich celkom až do polovice výšky. Ľud pracoval s chuťou.
Nehemiáš 3:1
Nehemiáš 3:2
Nehemiáš 3:3
Nehemiáš 3:4
Nehemiáš 3:5
Nehemiáš 3:6
Nehemiáš 3:7
Nehemiáš 3:8
Nehemiáš 3:9
Nehemiáš 3:10
Nehemiáš 3:11
Nehemiáš 3:12
Nehemiáš 3:13
Nehemiáš 3:14
Nehemiáš 3:15
Nehemiáš 3:16
Nehemiáš 3:17
Nehemiáš 3:18
Nehemiáš 3:19
Nehemiáš 3:20
Nehemiáš 3:21
Nehemiáš 3:22
Nehemiáš 3:23
Nehemiáš 3:24
Nehemiáš 3:25
Nehemiáš 3:26
Nehemiáš 3:27
Nehemiáš 3:28
Nehemiáš 3:29
Nehemiáš 3:30
Nehemiáš 3:31
Nehemiáš 3:32
Nehemiáš 3:33
Nehemiáš 3:34
Nehemiáš 3:35
Nehemiáš 3:36
Nehemiáš 3:37
Nehemiáš 3:38
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13