A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 13

1
V tom čase čítali z knihy Mojžišovej a našli v nej napísané: "Ammonec a Moabec nesmú nikdy vstúpiť do Božieho zhromaždenia,
2
lebo Izraelcom nevyšli v ústrety s chlebom a vodou. Najali proti nim Balaama, aby ich preklial, ale náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie."
3
Keď počuli Zákon, vylúčili z Izraela každého cudzinca.
4
Predtým bol kňaz Eljašib správcom siení v Chráme nášho Boha. Bol Tobijov príbuzný,
5
zariadil mu veľkú miestnosť, do ktorej predtým ukladali obetné dary, kadidlo, náradie, desiatky z obilia, vína a oleja, totiž podiely Levitov, spevákov a vrátnikov, ako aj dávky pre kňazov.
6
Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme. V tridsiatom druhom roku babylonského kráľa Artaxerxa vrátil som sa totiž ku kráľovi, ale po istom čase som si vyžiadal od kráľa dovolenku
7
a vrátil som sa do Jeruzalema. Vtedy som sa dozvedel o zlej veci, ktorú urobil Eljašib, keď zariadil pre Tobiju miestnosť na nádvorí Božieho chrámu.
8
To sa mi veľmi nepáčilo, preto som dal vyhádzať všetko Tobijovo domáce zariadenie z miestnosti.
9
Rozkázal som, aby miestnosti očistili a znova ta vniesli zariadenie Božieho chrámu, obetné dary a kadidlo.
10
Dozvedel som sa tiež, že Levitom sa neodovzdávali príslušné podiely, preto sa službukonajúci Leviti a speváci rozutekali, každý na svoje pole.
11
Preto som pokarhal vysokých úradníkov a pýtal som sa: "Prečo je Boží chrám opustený?" Potom som ich zhromaždil a znovu som ich postavil na ich miesto.
12
Vtedy celý Júda prinášal desiatky z obilia, vína a oleja do skladov.
13
Nad skladmi som ustanovil kňaza Šelemju, pisára Sadoka a z Levitov Pedaju a za ich pomocníka Chanana, syna Zakura, Matanjovho vnuka, lebo ich pokladali za bezúhonných; oni mali povinnosť rozdeľovať svojim bratom.
14
Pre toto si spomeň na mňa, Bože môj; nevytri zo svojej pamäti skutky lásky, ktoré som vykonal pre Chrám svojho Boha a pre jeho službu.
15
V tých dňoch som videl v Judsku ľudí šliapať lis v sobotný deň; iní zvážali snopy obilia, nakladali ich na osly, aj víno, hrozno, figy a iné bremená a privážali to do Jeruzalema v sobotný deň: upozornil som ich, že nemôžu predávať tie potraviny.
16
Aj v Jeruzaleme Týrčania, ktorí tam bývali, prinášali ryby a rozličný tovar a predávali to Júdovcom v sobotný deň.
17
Preto som pokarhal judských popredných ľudí a vyhlásil som im: "Čo to páchate za neprístojnosť, keď znesväcujete sobotný deň!
18
Či tak nerobili už vaši otcovia? A Boh priviedol na nás a na toto mesto všetko toto nešťastie. A vy privolávate na Izrael ešte väčší Boží hnev znesväcovaním soboty."
19
Akonáhle sa začalo stmievať v bránach Jeruzalema pred sobotným dňom, rozkázal som, aby zatvorili brány, a prikázal som, aby ich neotvorili, iba po sobote. Postavil som tiež niekoľkých zo svojich ľudí k bránam, aby nijaký náklad nevošiel dnu v sobotný deň.
20
Raz alebo dva razy kupci a predavači rozličného tovaru prenocovali mimo Jeruzalema,
21
ale ja som ich upozornil a vyhlásil som im: "Prečo nocujete pred hradbami? Ak to ešte raz urobíte, siahnem na vás!" Od toho času už neprichádzali v sobotný deň.
22
Levitom som nakázal, aby sa očistili a prišli strážiť brány, aby sa sobotný deň skutočne zasvätil. Aj pre toto si spomeň na mňa, Bože môj, a buď mi milostivý podľa svojej veľkej lásky.
23
V tých dňoch som tiež videl Židov, ktorí sa oženili s Aždoďankami, Ammonkami a Moabkami.
24
Polovica ich detí hovorila po ašdodsky alebo rečou toho alebo onoho národa, ale po židovsky nevedeli hovoriť.
25
Pokarhal som ich a vyhrešil, viacerých som aj vybil a za vlasy vyťahal a zaprisahal som ich na Boha: "Nevydávajte svoje dcéry za ich synov, ani neberte ich dcéry za ženy pre svojich synov alebo pre seba!
26
Či týmto nezhrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on; bol miláčikom svojho Boha a Boh ho urobil kráľom nad celým Izraelom, a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky!
27
Máme o vás počuť, že vy páchate tento veľký zločin: zrádzate nášho Boha tým, že sa ženíte s cudzinkami?"
28
Jeden zo synov Jojadu, syna veľkňaza Eljašiba, bol zaťom Sanbalata Choronského. Preto som ho odohnal zo svojej spoločnosti.
29
Pamätaj, Bože môj, na týchto ľudí, že poškvrnili kňazstvo a zmluvu kňazov a Levitov.
30
Tak som ich očistil od všetkých cudzincov. Vydal som nariadenia, ktoré určujú pre kňazov a každého z Levitov, pre každého, ich úlohu,
31
tiež pre dodávky dreva a prvotín v určený čas. Spomeň si na mňa, Bože môj, pre moje šťastie!
Nehemiáš 13:1
Nehemiáš 13:2
Nehemiáš 13:3
Nehemiáš 13:4
Nehemiáš 13:5
Nehemiáš 13:6
Nehemiáš 13:7
Nehemiáš 13:8
Nehemiáš 13:9
Nehemiáš 13:10
Nehemiáš 13:11
Nehemiáš 13:12
Nehemiáš 13:13
Nehemiáš 13:14
Nehemiáš 13:15
Nehemiáš 13:16
Nehemiáš 13:17
Nehemiáš 13:18
Nehemiáš 13:19
Nehemiáš 13:20
Nehemiáš 13:21
Nehemiáš 13:22
Nehemiáš 13:23
Nehemiáš 13:24
Nehemiáš 13:25
Nehemiáš 13:26
Nehemiáš 13:27
Nehemiáš 13:28
Nehemiáš 13:29
Nehemiáš 13:30
Nehemiáš 13:31
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13