English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 12
1
Toto sú kňazi a Leviti, ktorí sa vrátili so Šealtielovymi synom Zorobabelom a s Jozuem: Seraja, Jirmeja, Ezdráš,
2
Amarja, Maluch, Chatuš,
3
Šechanja, Rechum, Meremot,
4
Iddo, Gineton, Abija,
5
Mijamin, Maadja, Bilga,
6
Šemaja, Jojarib, Jedaja,
7
Salu, Amok, Chilkija, Jedaja. To boli vedúci kňazov a ich bratia za čias Jozueho
8
a Leviti boli: Jozue, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Jehuda, Matanja, ktorý so svojimi bratmi viedol hymny vďakyvzdávaní,
9
zatiaľ čo Bakbukja a Unni, ich bratia, im stávali naproti, podľa ich príslušných tried.
10
Jozue splodil Jojakima, Jojakim splodil Eljašiba a Eljašib splodil Jojadu.
11
Jojada splodil Jochanana a Jochanan splodil Jaduu.
12
Za čias Jojakima mali kňazské rodiny ako svoje hlavy: rodina Seraju: Meraju; rodina Jirmeja: Chananju;
13
rodina Ezdráša: Mešullama; rodina Amarju: Jehochanana;
14
rodina Malucha: Jonatana; rodina Šebanju: Jozefa;
15
rodina Charima: Adnu; rodina Merajota: Chelkaja;
16
rodina Iddu: Zecharju; rodina Ginetona: Mešullama;
17
rodina Abiju: Zichriho; rodina Minjamina:...; rodina Moadju: Piltaja;
18
rodina Bilgu: Šemuu; rodina Šemaja: Jehonatana;
19
rodina Jojariba: Matenaja; rodina Jedaju: Uziho;
20
rodina Sallaja: Kallaja; rodina Amoka: Ebera;
21
rodina Chilkiju: Chašabju; rodina Jedaju: Netaneela.
22
Za čias Eljašiba, Jojadu, Jochanana a Jaduu boli hlavy kňazských rodín zavedené do Knihy Kroník až po kraľovanie Peržana Dária.
23
Léviho synovia. Hlavy rodín boli zavedené do Knihy Kroník, ale iba do čias Jochanana, Eljašibovho vnuka.
24
Hlavy Levitov boli: Chašabja, Šerebja, Jozue, Binnuj, Kadmiel; a ich bratia, ktorí stáli naproti nim pri hymnoch chvály a vzdávania vďaky podľa návodu Božieho muža Dávida, jedna trieda striedavo s druhou,
25
boli: Matanja, Bakbukja a Obadja. Mešullam, Talmon a Akub boli vrátnikmi, stáli na stráži v skladoch pri bránach.
26
Títo žili za čias Jojakima, syna Jozueho, Jocadakovho syna, a za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-pisára Ezdráša.
27
Keď bola posviacka jeruzalemských hradieb, vyhľadali Levitov, kde bývali, a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonávali posviacku a slávili radostný sviatok so spevmi vzdávania vďaky, s cimbalmi, harfami a citarami.
28
Speváci, Léviho synovia, sa teda zhromaždili z okolia Jeruzalema, z dedín Netofanov,
29
z Bet-Gilgalu, z krajov Geby a Azmavetu: speváci si totiž vystavali dediny okolo Jeruzalema.
30
Kňazi a Leviti sa očistili sami, potom očistili ľud, brány i hradby.
31
Potom som uviedol popredných mužov Júdu hore na hradby a zorganizoval dva veľké zbory. Prvý kráčali po hradbe napravo smerom k Hnojnej bráne;
32
za ním kráčal Hošaja a polovica popredných mužov Júdu
33
a tiež Azarja, Ezdráš, Mešullam,
34
Jehuda, Benjamín, Semaja a Jirmeja,
35
vybraní z kňazov s trúbami; potom Zecharja, syn Jonatana, syna Šemaju, syna Matanju, syna Michu, syna Zachura, Asafovho syna,
36
so svojimi bratmi: Šemajom, Azarelom, Milalajom, Gilalajom, Majom, Netaneelom, Jehudom, Chananim, tí hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida. Pisár Ezdráš kráčal na ich čele.
37
Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch Dávidovho mesta, kde sa vystupuje na hradby, a popri Dávidovom paláci až k Vodnej bráne na východe.
38
Druhý zbor sa uberal naľavo a ja som kráčal za ním s polovicou popredných mužov ľudu po hradbách popri Pecnej veži až k širokému múru,
39
ďalej ponad Efraimskú bránu, Rybnú bránu, Chananeelovu vežu až po Ovčiu bránu; zastavili sa pri Strážnej bráne.
40
Potom oba zbory zaujali miesto v Božom chráme. Tak isto ja i s polovicou vysokých úradníkov,
41
tiež kňazi Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenaj, Zecharja a Chananja s trúbami,
42
k tomu Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Jehochanan, Malkija, Elam a Ezer. Speváci spievali pod vedením Jizrachju.
43
V ten deň obetovali veľké obety a oddali sa veľkej radosti, lebo im Boh spôsobil veľkú radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali doďaleka.
44
V tom čase poverili niektorých mužov dozorom nad komorami na zásoby, dávky, prvotiny a desiatky, aby ta zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a Levitov z územia miest. Lebo Júda mal veľkú radosť z kňazov a Levitov konajúcich službu.
45
Oni mali na starosti bohoslužbu a službu očisťovania — tiež speváci a vrátnici — podľa predpisov Dávida a jeho syna Šalamúna.
46
Lebo oddávna, odo dní Dávida a Asafa, býval určený predstavený spevákov a oslavných a ďakovných piesní Bohu.
47
Za čias Zorobabela a Nehemiáša dával celý Izrael spevákom a vrátnikom podiely, ktoré im patrili podľa ich denných potrieb. Posvätné dary odovzdávali Levitom a Leviti odovzdávali posvätné dary Áronovým synom.