A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Nehemiáš 11

1
Vtedy sa vodcovia ľudu usadili v Jeruzaleme. Ostatný ľud losoval, aby jeden z desiatich ľudí prišiel bývať do Jeruzalema, do Svätého mesta, a deviati aby ostali v iných mestách.
2
Ľud bol vďačný tým ľuďom, ktorí sa dobrovoľne podujali bývať v Jeruzaleme.
3
Toto sú poprední mužovia kraja usadení v Jeruzaleme; ale v judských mestách iní Izraelci, kňazi, Leviti, "darovaní" a synovia Šalamúnových otrokov bývali vo svojich mestách, každý na svojom majetku.
4
V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov a z Benjamínovcov: z Júdovcov: Ataja, syn Uziju, syna Zecharju, syna Amarju, syna Šefatju, Mahalalelovho syna z Perecových potomkov;
5
Maaseja, syn Barucha, syna Kol-Chozeho, syna Chazaju, syna Adaju, syna Jojariba, syna Zecharju, potomka Šelu.
6
Všetkých Perecových potomkov bývajúcich v Jeruzaleme bolo 468 udatných mužov.
7
Toto sú Benjamínovci: Salu, syn Mešullama, syna Joeda, syna Pedaja, syna Kolaju, syna Maaseju, syna Itiela, Ješajovho syna,
8
a jeho bratia Gabbaj a Sallaj: 928.
9
Joel, Zichriho syn, bol ich veliteľom a Júda, Chaseunov syn, bol druhým veliteľom mesta.
10
Z kňazov: Jedaja, syn Jojakima, syna
11
Seraju, syna Chilkiju, syna Mešullama, syna Sadoka, syna Merajota, Achitubovho syna, predstavený Božieho chrámu,
12
a jeho bratia, ktorí vykonávali službu v Chráme: 822; Adaja, syn Jerochama, syna Pelalju, syna Amciho, syna Zecharju, syna Pašchura, Malkijovho syna,
13
a jeho bratia, hlavy rodín: 242; a Amaššaj, syn Azareela, syna Achzaja, syna Mešilemota, Imerovho syna,
14
a jeho bratia, udatní mužovia: 128. Velil im Zabdiel, Hagadolov syn.
15
Z Levitov: Šemaj, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabju, Buniho syna.
16
Šabtaj a Jozabad z levitských náčelníkov boli nad vonkajšími prácami Božieho chrámu;
17
Matanja, syn Michu, syna Zabdiho, Asafovho syna, ktorý viedol hymny a predspevoval pri modlitbe; Bakbukja, druhý medzi svojimi bratmi; Obadja, syn Šamua, syna Galala, Jedutunovho syna.
18
Všetkých Levitov vo Svätom meste: 284.
19
Vrátnici: Akub, Talmon a ich bratia, ktorí mali stráž pri bránach: 172.
20
24b Ostatní Izraelci, kňazi a Leviti, bývali vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičnom podiele,
21
"Darovaní" bývali na Ofeli; Cicha a Gišpa boli na čele "darovaných".
22
Predstaveným Levitov v Jeruzaleme bol Uzi, syn Baniho, syna Chašabju, syna Matanju, Michovho syna; bol z Asafových potomkov, ktorí spievali pri službe v Božom chráme.
23
Jestvoval totiž kráľovský príkaz o nich s pevným určením pre spevákov, čo mal kto robiť vo svoj deň.
24
Petachja, Mešezabelov syn, z potomstva Júdovho syna Zeracha, bol poradcom perzského kráľa vo všetkých veciach týkajúcich sa ľudu.
25
a v dedinách na svojich poliach. Židovské obyvateľstvo v provinci Niektorí Júdovci bývali v Kirjat-Arbe a v jej dedinách, v Dibone a v jeho dedinách, v Jekabceeli a v jeho osadách,
26
v Ješue, v Molade a v Bet-Pelete,
27
v Chacar-Šuale, v Beer-Šebe a v jej dedinách,
28
v Ciklagu, v Mechone a v jeho dedinách,
29
v En-Rimone, v Corei a v Jarmute,
30
v Zanoachu, v Adullame a v jeho osadách, v Lachiši a na jeho poliach, v Azeke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beer-Šeby až po dolinu Hinnom.
31
Benjamínovi synovia bývali v Gebe, v Mikmasi, v Aji, v Beteli a v jeho dedinách,
32
v Anatote, Nobe, Ananji,
33
v Chacore, Rame, Gitajime,
34
v Chadide, Ceboime, Nebalate,
35
v Lode, v One a v Doline tesárov.
36
Skupiny Levitov bývali tak v Judsku, ako v Benjamínsku.
Nehemiáš 11:1
Nehemiáš 11:2
Nehemiáš 11:3
Nehemiáš 11:4
Nehemiáš 11:5
Nehemiáš 11:6
Nehemiáš 11:7
Nehemiáš 11:8
Nehemiáš 11:9
Nehemiáš 11:10
Nehemiáš 11:11
Nehemiáš 11:12
Nehemiáš 11:13
Nehemiáš 11:14
Nehemiáš 11:15
Nehemiáš 11:16
Nehemiáš 11:17
Nehemiáš 11:18
Nehemiáš 11:19
Nehemiáš 11:20
Nehemiáš 11:21
Nehemiáš 11:22
Nehemiáš 11:23
Nehemiáš 11:24
Nehemiáš 11:25
Nehemiáš 11:26
Nehemiáš 11:27
Nehemiáš 11:28
Nehemiáš 11:29
Nehemiáš 11:30
Nehemiáš 11:31
Nehemiáš 11:32
Nehemiáš 11:33
Nehemiáš 11:34
Nehemiáš 11:35
Nehemiáš 11:36
Nehemiáš 1 / Neh 1
Nehemiáš 2 / Neh 2
Nehemiáš 3 / Neh 3
Nehemiáš 4 / Neh 4
Nehemiáš 5 / Neh 5
Nehemiáš 6 / Neh 6
Nehemiáš 7 / Neh 7
Nehemiáš 8 / Neh 8
Nehemiáš 9 / Neh 9
Nehemiáš 10 / Neh 10
Nehemiáš 11 / Neh 11
Nehemiáš 12 / Neh 12
Nehemiáš 13 / Neh 13